Uchenjeri hwechokwadi ndiyo imwe pfuma inokosha zvikuru yaungatsvaka. Jehovha bedzi ndiye dura rayo. Muchikamu chino tichanyatsotarisisa uchenjeri husina muganhu hwaJehovha Mwari, uyo akanzi nomurume akatendeka Jobho: “Iye une mwoyo wakangwara.”—Jobho 9:4.