Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Swedera Pedyo naJehovha

 CHITSAUKO 30

“Rambai Muchifamba Murudo”

“Rambai Muchifamba Murudo”

1-3. Zvii zvinoguma zvaitika kana tikatevera muenzaniso waJehovha wokuratidza rudo?

“PANE mufaro mukuru pakupa kupfuura uri pakugamuchira.” (Mabasa 20:35) Mashoko aJesu iwayo anosimbisa chokwadi chinokosha ichi: Rudo rusina udyire runounza mubayiro warwo. Kunyange zvazvo pane mufaro wakawanda pakugamuchira rudo, pane mufaro wakatowedzera mukupa, kana kuti kuratidza vamwe rudo.

2 Hapana munhu anozviziva izvi nenzira iri nani kupfuura zvinoita Baba vedu vokudenga. Sezvatakaona muzvitsauko zvokutanga zvechikamu chino, Jehovha ndiye muenzaniso worudo mukuru pane yose. Hapana munhu akamboratidza rudo munzira huru kupfuura apa kana kuti kwenguva yakareba kupfuura zvaakaita. Saka zvinoshamisa here zvino kuti Jehovha anonzi “Mwari anofara”?—1 Timoti 1:11.

3 Mwari wedu ane rudo anoda kuti tiedze kufanana naye, kunyanya pakuratidza rudo. VaEfeso 5:1, 2 inotiudza kuti: “Ivai vatevedzeri vaMwari, sevana vanodiwa, uye rambai muchifamba murudo.” Patinotevedzera muenzaniso waJehovha wokuratidza rudo, tinowana mufaro mukuru unobva pakupa. Tinogutsikanawo nokuziva kuti tinofadza Jehovha nokuti Shoko rake rinotikurudzira “kudanana.” (VaRoma 13:8) Asi pachine zvimwe zvikonzero nei tichifanira ‘kuramba tichifamba murudo.’

Nei Rudo Ruchikosha

4, 5. Nei zvichikosha kuti tiratidze rudo rwokuzvipira kuhama dzedu dzechiKristu?

4 Nei zvichikosha kuti tiratidze rudo kuhama dzedu dzechiKristu? Kutaura nenzira yakajeka, rudo ndirwo musimboti wechiKristu chechokwadi. Pasina rudo hatigoni kuva nechisungo chakasimba nehama dzedu dzechiKristu, uye chinotokosha  zvikuru, tinova vanhu pasina mumeso aJehovha. Ona kuti Shoko raMwari rinosimbisa sei chokwadi ichi.

5 Pausiku hwokupedzisira hwoupenyu hwake hwepasi pano, Jesu akaudza vateveri vake kuti: “Ndiri kukupai murayiro mutsva, kuti mudanane; sokuda kwandakakuitai, kuti nemiwo mudanane. Vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu neizvi, kana mune rudo pakati penyu.” (Johani 13:34, 35) “Sokuda kwandakakuitai”—hungu, tinorayirwa kuratidza rudzi rworudo urwo Jesu akaratidza. MuChitsauko 29 tinoona kuti Jesu akaratidza muenzaniso wakanaka kwazvo pakuratidza rudo rwokuzvipira, achifunga nezvezvinodiwa nevamwe nezvakavanakira kupfuura zvake. Nesuwo tinofanira kuratidza rudo rusina udyire, uye tinofanira kuzviita nenzira yakajeka zvokuti rudo rwedu runoonekwa kunyange nevari kunze kweungano yechiKristu. Zvechokwadi, rudo rwehama rwokuzvipira chiratidzo chatinozivikanwa nacho sevateveri vaKristu vechokwadi.

6, 7. (a) Tinoziva sei kuti Shoko raJehovha rinokoshesa kuratidza rudo? (b) Mashoko aPauro akanyorwa pana 1 VaKorinde 13:4-8 anonyanya kutaura nezvorudo rworudzii?

6 Zvakadini kana tisina rudo? “Kana . . . ndisina rudo,” akadaro muapostora Pauro, “ndava sendarira inorira kana kuti makwakwakwa esimbi anorira.” (1 VaKorinde 13:1) Makwakwakwa esimbi anorira anoita ruzha runonyangadza. Zvakadini nendarira inorira? Dzimwe shanduro dzinoti, “ruzha runoti ngo” kana kuti “maungira anoti ngo.” Mienzaniso yakakodzera kwazvo! Munhu asina rudo akafanana nechiridzwa chinoita ruzha runonyangadza zvisinganakidzi pane kukwezva. Munhu akadaro angava noukama hwapedyo sei nevamwe? Pauro akatiwo: “Kana ndine kutenda kwose zvokuti ndinobvisa makomo, asi ndisina rudo, handisi chinhu.” (1 VaKorinde 13:2) Pafunge, munhu asina rudo anongova “munhu pasina asingabatsiri chinhu,” pasinei nemabasa api neapi ayo angaita! (The Amplified Bible) Hazvina kujeka here kuti Shoko raJehovha rinokoshesa kuratidza rudo?

 7 Zvisinei, tingaratidza sei unhu hwakadai mukubata kwedu nevamwe? Kuti tipindure izvozvo, ngationgororei mashoko aPauro ari pana 1 VaKorinde 13:4-8. Chinosimbiswa mundima idzi hakusi kutida kwaMwari kana kuti kuda kwedu Mwari. Asi, Pauro akanyanya kutaura nezvokuti tinofanira kuratidzana sei rudo. Akataura zvimwe izvo rudo rwakaita nezvarusiri.

Zvakaita Rudo

8. Kuva nomwoyo murefu kungatibatsira sei mukubata kwedu nevamwe?

8 “Rudo rune mwoyo murefu.” Kuva nomwoyo murefu zvinoreva kushivirira vamwe. (VaKorose 3:13) Hatidi kushivirira kwakadaro here? Nemhaka yokuti tiri zvisikwa zvisina kukwana zviri kushumira zvakabatana, zvechokwadi zvinofanira kutarisirwa kuti nguva nenguva, hama dzedu dzechiKristu dzingatigumbura uye tingadarowo kwadziri. Asi kushivirira nomwoyo murefu zvinogona kutibatsira kubata notumavanga  twatinowana mukubata kwedu nevamwe—pasina kukanganisa rugare rweungano.

9. Munzirai umo tingaratidza namo mutsa kune vamwe?

9 “Rudo rune . . . mutsa.” Mutsa unoratidzwa nezviito zvinobatsira nemashoko okufunga vamwe. Rudo runotiita kuti titsvake nzira dzokuratidza nadzo mutsa, kunyanya kune vaya vanoshayiwa zvikuru. Somuenzaniso, imwe hama yechiKristu yakura ingave iri yoga uye ichida kushanyirwa kuti ikurudzirwe. Vamwe amai vasina murume kana kuti hanzvadzi iri kugara pamba nevamwe vane zvitendero zvakasiyana zvimwe ingada kubatsirwa. Mumwe ari kurwara kana kuti ari kutarisana nerimwe dambudziko angada kunzwa mashoko omutsa kubva kushamwari yakavimbika. (Zvirevo 12:25; 17:17) Patinotanga kuratidza mutsa munzira dzakadaro, tinoratidza kuti rudo rwedu ndorwechokwadi.—2 VaKorinde 8:8.

10. Rudo runotibatsira sei kutsigira uye kutaura chokwadi kunyange pazvinenge zvisiri nyore kuita kudaro?

10 “Rudo . . . runofara nechokwadi.” Imwe shanduro yeBhaibheri inoti: “Rudo . . . runofarira kutsigira chokwadi.” Rudo runotiita kuti tisimudzire chokwadi uye ‘kutaurirana chokwadi nevamwe.’ (Zekaria 8:16) Somuenzaniso kana mudikanwi akapinda muchivi chakakomba, kuda Jehovha—uye mutadzi wacho—kuchatibatsira kurambira pazvinodiwa naMwari pane kuedza kuvanza, kurerutsa, kana kuti kunyange kunyepa pamusoro pokutadza kwacho. Zvechokwadi, kubvuma kuti ndizvo zvaitika kungava kwakaoma. Asi tichida kuti zvinakire mudikanwi wedu zvichibva pamwoyo, tingada kuti agamuchire uye abvume chirango chaMwari chorudo. (Zvirevo 3:11, 12) SevaKristu vane rudo, tinodawo “kuzvibata nokutendeseka muzvinhu zvose.”—VaHebheru 13:18.

11. Nokuti rudo “runotsungirira zvinhu zvose,” chii chatinofanira kuedza kuita nezvikanganiso zvehama dzedu dzechiKristu?

11 “Rudo . . . runotsungirira zvinhu zvose.” Mashoko iwayo sezvaari anoreva kuti “ruri kuvhara zvinhu zvose.” (Kingdom Interlinear) Petro Wokutanga 4:8 inoti: “Rudo runofukidza  zvivi zvizhinji.” Hungu, muKristu anodzorwa norudo haafariri kubudisa pachena kusakwana kwose nezvikanganiso zvehama dzake dzechiKristu. Muzviitiko zvizhinji, zvikanganiso nemhosva dzehama dzedu dzechiKristu zvidukuduku uye zvinogona kufukidzwa nechidziviro chorudo.—Zvirevo 10:12; 17:9.

Rudo runotiita kuti tiratidze chivimbo muhama dzedu

12. Muapostora Pauro akaratidza sei kuti aitenda zvakanakisisa pamusoro paFirimoni, uye tingadzidzei mumuenzaniso waPauro?

12 “Rudo . . . runotenda zvinhu zvose.” Shanduro yaMoffat inotaura kuti rudo “runogara rwakagadzirira kutenda zvakanakisisa.” Hatifungiri hama dzedu zvisina kunaka pasina chikonzero, tichiratidza kusava nechokwadi nevavariro dzavo dzose. Rudo runotibatsira “kutenda zvakanakisisa” pamusoro pehama dzedu uye kuvimba nadzo. * Ona muenzaniso uri mutsamba yaPauro kuna Firimoni. Pauro akanga achinyora kuti akurudzire Firimoni kugamuchira nomutsa muranda wake akanga atiza Onesimo, uyo akanga ava muKristu. Pane kuedza kumanikidza Firimoni, Pauro akakumbira nenzira yorudo. Akaratidza chivimbo chokuti Firimoni aizoita zvakarurama, achiti: “Ndichivimba nokuteerera kwako, ndiri kukunyorera, ndichiziva kuti uchatoita zvinopfuura zvinhu zvandinotaura.” (Ndima 21) Apo rudo runotiita kuti tiratidze chivimbo chakadaro muhama dzedu, tinowana zvakanakisisa mavari.

13. Tingaratidza sei kuti tinotarisira zvakanakisisa kuhama dzedu?

13 “Rudo . . . rune tariro pazvinhu zvose.” Kunyange sezvo rudo ruchivimba, runewo tariro. Nemhaka yorudo, tinotarisira zvakanakisisa kuhama dzedu. Somuenzaniso, kana hama ‘ikadarika isati yazviziva,’ tinotarisira kuti ichateerera kuedza kworudo kuiruramisa. (VaGaratiya 6:1) Tinewo tariro yokuti avo vasina kusimba mukutenda vachanaya. Tinoshivirira vakadaro, tichiita zvatinogona kuvabatsira kuti vasimbe mukutenda. (VaRoma 15:1; 1 VaTesaronika 5:14) Kunyange kana mudikanwi  akatsauka hatirasi tariro yokuti rimwe zuva achapengenuka odzoka kuna Jehovha, kufanana nomwanakomana anopambadza womumufananidzo waJesu.—Ruka 15:17, 18.

14. Munzirai idzo kutsungirira kwedu kungaedzwa muungano, uye rudo ruchatibatsira sei kuona zvokuita?

14 “Rudo . . . runotsungirira zvinhu zvose.” Kutsungirira kunotigonesa kumira takasimba mukutarisana nezvinoodza mwoyo kana kuti zvakaoma. Miedzo yokutsungirira haingouyi ichibva kunze kweungano chete. Dzimwe nguva, tingaedzwawo muungano. Nemhaka yokusakwana, dzimwe nguva hama dzedu dzingatigumbura. Kutaura kwokusafunga kungatirwadza. (Zvirevo 12:18) Zvimwe nhau yeungano haitarisirwi sezvatinofunga kuti inofanira kuitwa. Mufambiro weimwe hama inoremekedzwa ungava unogumbura, uchitiita kuti tibvunze kuti, ‘Ko muKristu angaita nenzira iyi sei?’ Kana tikasangana nezvakadaro, tichabuda muungano tomira kushumira Jehovha here? Kwete kana tine rudo! Hungu, rudo, runotibatsira kuti tisapofumadzwa nezvikanganiso zvehama zvokuti hatingazooni zvakanaka zviri mairi kana kuti muungano yose zvayo. Rudo runoita kuti tirambe takatendeka kuna Mwari uye kutsigira ungano pasinei nezvingataurwa kana kuitwa nomumwe munhu asina kukwana.—Pisarema 119:165.

Izvo Rudo Rusiri

15. Godo rakaipa chii, uye rudo runotibatsira sei kusava nemanzwiro aya anoparadza?

15 “Rudo haruna godo.” Godo rakaipa rinogona kutiita kuti tichive izvo vamwe vanazvo—zvinhu zvavo, zvikomborero, kana kuti mano. Godo rakadaro manzwiro oudyire anoparadza, zvokuti akasadzorwa anogona kukanganisa rugare rweungano. Chii chichatibatsira kuramba ku“panga kuita shanje”? (Jakobho 4:5) Mushoko rimwe, rudo. Unhu hunokosha uhwu hunogona kutiita kuti tifare nevanoratidza sokuti vane zvimwe zvinobatsira muupenyu izvo isu pachedu tisina. (VaRoma 12:15) Rudo runotibatsira kusazviona semhosva apo mumwe  munhu anorumbidzwa nokuda kwemano asina vamwe kana kuti chimwe chinhu chikuru chaanenge aita.

16. Kana tichida hama dzedu zvechokwadi, nei tisingazozvikudzi pamusoro pezvatiri kuita mubasa raJehovha?

16 “Rudo . . . haruzvikudzi, haruzvitutumadzi.” Rudo runotidzora kuti tisashamisira nemano edu kana kuti zvatinoita. Kana tichida hama dzedu zvechokwadi, tingagara tichingozvitutumadza sei pamusoro pokubudirira kwedu muushumiri kana kuti ropafadzo dzedu muungano? Kuzvikudza kwakadaro kunogona kuodza vamwe mwoyo, kuchiita kuti vanzwe vakaderera kana vachizvienzanisa. Rudo harutisiyi tichizvikudza pamusoro peizvo Mwari anotibvumira kuita mubasa rake. (1 VaKorinde 3:5-9) Pamusoro pazvo, rudo “haruzvitutumadzi,” kana kuti sokutaura kunoita The New Testament in Modern English, “harufariri pfungwa dzakakudziridzwa dzokuzvikoshesa.” Rudo runotiita kuti tisazviona setakakwirira.—VaRoma 12:3.

17. Rudo runotiita kuti tiratidze kufunga vamwe sei, uye naizvozvo mufambiro worudzii waticharega kuita?

17 “Rudo . . . haruzvibati zvisina kufanira.” Munhu anozvibata zvisina kufanira anoita nenzira isina kufanira kana kuti inogumbura. Kuita kudaro kusava norudo, nokuti kunoratidza kusava nebasa nemanzwiro evamwe nokugara kwavo zvakanaka. Kupesana neizvi, murudo urwo runotiita kuti tifunge zvido zvevamwe mune nyasha. Rudo runotsigira tsika dzakanaka, mufambiro unodiwa naMwari, uye kuremekedza hama dzedu dzechiKristu. Nokudaro, rudo haruzotibvumiri kupinda mu“mufambiro unonyadzisa”—kureva kuti, chero mufambiro ungazoshamisa kana kugumbura hama dzedu dzechiKristu.—VaEfeso 5:3, 4.

18. Nei munhu ane rudo asingarayiri kuti zvinhu zvose zviitwe nenzira yake?

18 “Rudo . . . haruzvitsvakiri zvarwo.” Revised Standard Version pano inoti: “Rudo harurambiri pakuti zvarwo ndizvo.” Munhu ane rudo haarayiri kuti zvinhu zvose zviitwe nenzira yake sokunge mafungire ake ndiwo akarurama nguva dzose. Haashandisi  vamwe, achishandisa simba rake rokunyengetedza kukurira vane maonero akasiyana neake. Kusindimara kwakadaro kungaratidza kuzvikudza kwakati kuti, uye Bhaibheri rinoti: “Kuzvikudza kunotangira kuparadzwa.” (Zvirevo 16:18) Kana tichida hama dzedu zvechokwadi, ticharemekedza maonero adzinoita zvinhu, uye pazvinobvira, ticharatidza kuti tinoda kuchinja. Kuva nechido chokuchinja kunowirirana nemashoko aPauro okuti: “Mumwe nomumwe ngaarambe achitsvaka, kwete zvake oga, asi zvomumwe munhu.”—1 VaKorinde 10:24.

19. Rudo runotibatsira sei kuona zvokuita kana vamwe vatigumbura?

19 “Rudo . . . harutsamwi. Haruchengeti mafi.” Rudo harutsamwiswi nyore neizvo vamwe vanotaura kana kuti kuita. Chokwadi, sevanhu tinotsamwa kana vamwe vakatigumbura. Asi kunyange tikatsamwa zvinonzwisisika, rudo harutiiti kuti tirambe takatsamwa. (VaEfeso 4:26, 27) Hatizochengeti chinyorwa chemashoko anorwadza kana kuti zviito, sokunge tiri kuanyora mubhuku reakaunzi kuti tisazvikanganwa. Pane kudaro, rudo runotiita kuti titevedzere Mwari wedu ane rudo. Sezvinoratidzwa muChitsauko 26, Jehovha anokanganwira kana pane chikonzero chakanaka chokudaro. Paanotikanganwira anokanganwa, kureva kuti haazoiti kuti tizvidavirire nokuda kwezvivi izvozvo pane imwe nguva iri mberi. Hationgi here kuti Jehovha haachengeti mafi?

20. Tinofanira kuita sei kana hama yedu yechiKristu ikawira muchivi yosangana nedambudziko pakupedzisira?

20 “Rudo . . . harufariri zvisina kururama.” The New English Bible pano rinoti: “Rudo . . . harufariri zvivi zvevamwe vanhu.” Shanduro yaMoffat inoti: “Rudo harutombofari apo vamwe vanokanganisa.” Rudo harufariri zvisakarurama, naizvozvo hatiiti setisingaoni kana pane unzenza chero hworudzi rupi. Tinoita sei kana imwe hama yechiKristu ikawira mumusungo wechivi yopinda mudambudziko pakupedzisira? Rudo haruzotibvumiri kufara, sokunge tiri kuti ‘Toko! Zvazomuwana!’ (Zvirevo 17:5) Zvisinei, tinofara apo hama inenge yatadza  inoita matanho akanaka kuti imukezve pakuwa kwayo kwomudzimu.

“Nzira Inopfuura Dzose”

21-23. (a) Pauro airevei paakataura kuti “rudo harumboperi”? (b) Chii chichakurukurwa muchitsauko chokupedzisira?

21 “Rudo harumboperi.” Pauro airevei nemashoko iwayo? Sezvinoonekwa munyaya yaaitaura, aitaura pamusoro pezvipo zvomudzimu zvakanga zviripo pakati pevaKristu vokutanga. Zvipo izvozvo zvakashanda sezviratidzo zvokuti nyasha dzaMwari dzakanga dziri paungano yakanga ichangobva kuumbwa. Asi havasi vaKristu vose vaigona kuporesa, kuprofita, kana kuti kutaura nendimi. Zvisinei, izvozvo zvakanga zvisina basa; zvipo zvezvishamiso pakupedzira zvaizoguma hazvo.  Asi chimwe chinhu chaizosara, chimwe chinhu icho muKristu wose aigona kuva nacho. Chaiva chikuru, chinogara, kupfuura zvipo zvezvishamiso zvose. Chokwadi, Pauro akachidana kuti “nzira inopfuura dzose.” (1 VaKorinde 12:31) Ndeipi yaiva “nzira inopfuura dzose”? Yaiva nzira yorudo.

Vanhu vaJehovha vanozivikanwa nokudanana kwavo

22 Chokwadi, rudo rwechiKristu urwo Pauro akarondedzera “harumboperi,” kureva kuti harumbogumi. Kusvika nhasi, rudo rwokuzvipira rwehama runoratidza vateveri vaJesu vechokwadi. Hationi uchapupu hworudo rwakadaro muungano dzevashumiri vaJehovha mupasi rose here? Rudo irworwo ruchagara nokusingaperi, nokuti Jehovha anopikira upenyu husingaperi kuvashumiri vake vakatendeka. (Pisarema 37:9-11, 29) Ngatirambei tichiita nepose patinogona napo ‘kuramba tichifamba murudo.’ Nokuita kudaro, tinogona kuwana mufaro mukuru unobva mukupa. Kupfuura ipapo, tinogona kuramba tichirarama—hungu, kuramba tine rudo—nokusingaperi, tichitevedzera Mwari wedu ane rudo, Jehovha.

23 Muchitsauko chino chiri kupedzisa chikamu chorudo, takurukura kuti tingadanana sei. Asi tichifunga nezvenzira dzakawanda dzatinobatsirwa nadzo norudo rwaJehovha—pamwe nesimba rake, ruramisiro, uye uchenjeri—zvakakodzera kubvunza kuti, ‘Ndingaratidza sei Jehovha kuti ndinomuda zvechokwadi?’ Mubvunzo iwoyo uchakurukurwa muchitsauko chedu chokupedzisira.

^ ndima 12 Chokwadi, rudo rwechiKristu haruna kupusa. Bhaibheri rinotirayira kuti: “Zvino ndinokurayirai, hama, kuti mungwarire vanoparira kupesana nezvinhu zvinogumbura . . . , vadzivisei.”—VaRoma 16:17.