Rudo ndirwo rukuru paunhu hwose hwaJehovha. Ndirwowo runokwezva kupfuura zvimwe zvose. Sezvatinoongorora zvimwe zvezvinhu zvakanaka zvaJehovha zvakaita sedombo rinokosha, tichasvika pakuona kuti nei Bhaibheri richiti “Mwari rudo.”—1 Johani 4:8.