Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unoona Sei Ramangwana?

Unoona Sei Ramangwana?

Nyika ino . . .

  • icharamba iri sezvairi here?

  • ichatowedzera kuipa here?

  • ichava nani pane zvairi here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Mwari . . . achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”—Zvakazarurwa 21:3, 4, Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchava nebasa rinokugutsa uye rinofadza.—Isaya 65:21-23.

Panenge pasisina kurwara kana chero chinonzi kutambudzika.—Isaya 25:8; 33:24.

Uchava neupenyu hunofadza husingagumi nehama neshamwari.—Pisarema 37:11, 29.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari anogona kuzadzisa zvaakavimbisa. MuBhaibheri, Jehovha Mwari chete ndiye anonzi “Wemasimbaose,” nokuti ane simba risingagumi. (Zvakazarurwa 15:3) Saka anonyatsokwanisa kuita zvose zvaakavimbisa zvokuchinja nyika ino kuti ive yakanaka. Sezvinotaurwa neBhaibheri, “zvinhu zvose zvinobvira kuna Mwari.”—Mateu 19:26.

  • Mwari ane chido chokuzadzisa zvaakavimbisa. Somuenzaniso, Jehovha ‘anosuwa’ kumutsa vanhu vakafa.—Jobho 14:14, 15.

Bhaibheri rinoratidzawo kuti Mwanakomana waMwari, Jesu, akaporesa vanorwara. Akazviitirei? Nokuti aiva nechido chokuzviita. (Mako 1:40, 41) SaBaba vake, Jesu akanyatsoratidza chido chokubatsira vaitambura.—Johani 14:9.

Saka tinogona kuva nechokwadi kuti vose, Jehovha naJesu vanoda kutibatsira kuti tive neramangwana rinofadza!—Pisarema 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Mwari achachinja sei nyika ino kuti ive yakanaka?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana MATEU 6:9, 10 naDHANIERI 2:44.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Umambo hwaMwari Chii?

Ndiani Mambo woUmambo hwaMwari, uye chii chichaitwa noUmambo hwacho?