Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unoona Sei Ramangwana?

Unoona Sei Ramangwana?

Nyika ino . . .

  • icharamba iri sezvairi here?

  • ichatowedzera kuipa here?

  • ichava nani pane zvairi here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Mwari . . . achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga zvapfuura.”—Zvakazarurwa 21:3, 4, Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchava nebasa rinokugutsa uye rinofadza.—Isaya 65:21-23.

Panenge pasisina kurwara kana chero chinonzi kutambudzika.—Isaya 25:8; 33:24.

Uchava neupenyu hunofadza husingagumi nehama neshamwari.—Pisarema 37:11, 29.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari anogona kuzadzisa zvaakavimbisa. MuBhaibheri, Jehovha Mwari chete ndiye anonzi “Wemasimbaose,” nokuti ane simba risingagumi. (Zvakazarurwa 15:3) Saka anonyatsokwanisa kuita zvose zvaakavimbisa zvokuchinja nyika ino kuti ive yakanaka. Sezvinotaurwa neBhaibheri, “zvinhu zvose zvinobvira kuna Mwari.”—Mateu 19:26.

  • Mwari ane chido chokuzadzisa zvaakavimbisa. Somuenzaniso, Jehovha ‘anosuwa’ kumutsa vanhu vakafa.—Jobho 14:14, 15.

Bhaibheri rinoratidzawo kuti Mwanakomana waMwari, Jesu, akaporesa vanorwara. Akazviitirei? Nokuti aiva nechido chokuzviita. (Mako 1:40, 41) SaBaba vake, Jesu akanyatsoratidza chido chokubatsira vaitambura.—Johani 14:9.

Saka tinogona kuva nechokwadi kuti vose, Jehovha naJesu vanoda kutibatsira kuti tive neramangwana rinofadza!—Pisarema 72:12-14; 145:16; 2 Petro 3:9.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Mwari achachinja sei nyika ino kuti ive yakanaka?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana MATEU 6:9, 10 naDHANIERI 2:44.