Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Unoona Sei Bhaibheri?

Unoona Sei Bhaibheri?

Ungariti . . .

  • ibhuku reuchenjeri hwevanhu here?

  • ibhuku rengano here?

  • iShoko raMwari here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.”—2 Timoti 3:16, Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchawana mhinduro dzinogutsa dzemibvunzo inokosha muupenyu.—Zvirevo 2:1-5.

Uchadzidza kuti ungararame sei zuva nezuva.—Pisarema 119:105.

Uchava netariro yeramangwana rakajeka.—VaRoma 15:4.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tidaro:

  • Mashoko aro anopindirana zvinoshamisa. Bhaibheri rakatora makore 1 600 richinyorwa nevanhu vangasvika 40. Vakawanda vavo havana kumbobvira vaonana. Asi zviri mubhuku racho rose zvinopindirana, uye rinonyanya kutaura nezvenyaya imwe chete!

  • Rinotaura zvakaitika risingavanzi zvimwe. Vanhu vanonyora zvakaitika munyika vanowanzovanza kana vanhu vavo vakakurirwa. Asi vanyori veBhaibheri vainyatsonyora zvose zvavakakanganisa ivo pachavo nezvakakanganiswa nevanhu vavo.—2 Makoronike 36:15, 16; Pisarema 51:1-4.

  • Uprofita hwakavimbika. Bhaibheri rakagara rataura nezvokuparadzwa kweguta raiveko rainzi Bhabhironi, zvikazoitika kwapfuura makore anenge 200. (Isaya 13:17-22) Rakataura kuti Bhabhironi raizoparadzwa sei uye kunyange nezita romunhu wacho aizorikunda!—Isaya 45:1-3.

Pane humwe uprofita hwakawanda hwakazadziswa zvose zvahwakataura pasina kana chakasara. Izvi zvinobva zvanyatsoratidza kuti iShoko raMwari.—2 Petro 1:21.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Shoko raMwari ringavandudza sei upenyu hwako?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana ISAYA 48:17, 18 na2 TIMOTI 3:16, 17.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari Zvechokwadi Here?

Tingava sei nechokwadi chokuti mashoko ari muBhaibheri ndeechokwadi?