Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 3

Ndivanaani Vanogara Kudenga?

Ndivanaani Vanogara Kudenga?

1. Chitendero chetsika dzechivanhu chakafananidzwa sei negomo?

ZVINODAVIRWA muzvitendero zvetsika dzechivanhu zvomuAfrica zvakafananidzwa negomo. Pamusoro pana Mwari, ane simba guru romudzimu. Mumativi mune vanamwari vaduku, kana kuti midzimu, inoshumira Mwari. Mumativi imomo munewo madzitateguru, anorangarira mhuri dzawo dziri pasi uye anoratidza kufarira kuti dzigare zvakanaka. Mujinga maro ndimo mune midzimu miduku: mashiripiti, kushopera, nouroyi.

2. Chimwe chirevo chomuAfrica chinoratidza sei kuti tsika dzechivanhu dzine simba pazvitendero?

2 Tsika dzechivanhu idzi dzine simba guru pazvimwe zvitendero muAfrica. Chimwe chirevo chomuAfrica chinoti: “Hatitadziswi kunamata vanamwari vomunyika yedu noKutenda (kwechiKristu kana kwechiIslam).”

3. Ndokupi kwatingadzidza chokwadi pamusoro pevanogara kudenga?

3 Tsika dzinodavirwa muAfrica ndedzechokwadi zvakadini? Bhaibheri rinotiudza chokwadi nezvevanogara kudenga.

Jehovha, Mwari Wechokwadi

4. Zvitendero zvikuru zvomuAfrica zvinobvumirana pachii?

4 Zvitendero zvikuru zvitatu zvomuAfrica zvinobvuma kuti Mwari ariko uye kuti mukuru. Bhaibheri rinomurondedzera sa“Mwari wavamwari, naShe wamadzishe, Mwari mukuru, unotyisa.” (Dheuteronomio 10:17) VaMuslim vanodavirawo kuti kuna Mwari mukuru mumwe chete. Nezvechitendero chetsika dzechivanhu muAfrica, Purofesa Geoffrey Parrinder anoti: “Vanhu vakawanda vomuAfrica vave vachidavira muna Mwari mukuru, baba wevanamwari nevanhu, musiki wezvose.”

5. Ndeapi mamwe mazita anoshandiswa kudaidza Mwari?

5 Asi, pasinei nokuti Mwari anodavirwa nevakawanda, kune vanhu vakawandawo vasinganyatsozivi kuti Mwari ndiani. Danho rokutanga rokuziva mumwe munhu kuziva zita rake. Zvitendero zvakawanda hazvibvumirani pazita raMwari. Mumachechi anoti ndeechiKristu, anowanzodanwa kuti Mwari, zita rokuremekedza rinoreva kuti “Samasimba.” KuvaMuslim anonzi Allah. Pakati pevaya vanoita zvetsika dzechivanhu, zita rinoshandiswa kushevedza Changamire rakasiyana zvichienderana nomutauro. Mubhuku rake rinonzi Concepts of God in Africa, John S. Mbiti anonyora mazita uye mazita okuremekedza eAfrica anopfuura 500 anopiwa Mwari. Somuenzaniso, mumutauro weYoruba (Nigeria), Mwari anonzi Olodumare; kuvaKikuyu (Kenya),  anonzi Ngai; uye kuvaZulu (South Africa), anonzi uNkulunkulu.

6, 7. Zita raMwari ndiani, uye tinozviziva sei?

6 Mwari pachake anotii nezvezita rake? Mwari paakarayira Mosesi kutungamirira vaIsraeri kubuda muIjipiti, Mosesi akabvunza kuti: “Tarirai, kana ndikasvika kuvana vaIsraeri, ndikati kwavari: Mwari wamadzibaba enyu wakandituma kwamuri, ivo vakati kwandiri: Ko zita rake ndiani? Ndichatii kwavari?”—Eksodho 3:13.

7 Mwari akapindura kuti: “Undoti kuvana vaIsraeri: Jehovha, Mwari wamadzibaba enyu . . . wakandituma kwamuri; ndiro zita rangu nokusingaperi, ndiro zita ravachandirangarira naro kusvikira kumarudzi ose.” (Eksodho 3:15) Zita raMwari iri rinowanika muBhaibheri kanopfuura ka7 000, kunyange zvazvo vamwe vashanduri veBhaibheri vakaritsiva nemazita okuremekedza okuti “Mwari” kana kuti “Ishe.”

8. Jehovha akaita sei, uye tinofanira kuitei kana tichida nyasha dzake?

8 Jehovha akaita sei chaizvo? Mudzimu, ane masimba ose, ane mbiri. NdiChangamire, haana waangafananidzwa naye, haana wakaenzana naye. (Dheuteronomio 6:4; Isaya 44:6) Jehovha akati kuna Mosesi: “Ini Jehovha, Mwari wako, ndiri Mwari une godo.” Nemamwe mashoko, kuti tiwane nyasha dzaMwari, tinofanira kunamata iye oga. Haadi kuti tinamate chimwe chinhu kana kuti mumwe munhu.—Eksodho 20:3-5.

Jesu Kristu, Mambo woUmambo hwaMwari

9. Nei tingati Jesu haana kuenzana naJehovha?

9 Nhasi vanhu vakawanda vanotadza kunyatsoziva kuti Jesu ndiani. Vakawanda vari muchiKristudhomu vanodavira kuti Jesu ndomumwe woUtatu “Hutsvene.” Asi Bhaibheri haridzidzisi kuti Mwari vanhu vatatu vari mumunhu mumwe. Uye haridzidzisi kuti Jesu akaenzana naJehovha. Jesu pachake akati: “Baba vakuru kwandiri.”—Johani 14:28.

10. Jesu aivepi asati auya pasi pano?

10 Bhaibheri rinodzidzisa kuti Jesu asati ararama somunhu wenyama pasi pano, akararama kudenga sechisikwa chomudzimu chine simba. Jehovha zvaakasika Adhamu naEvha pasi pano, akasikawo vanhu vomudzimu kudenga. Jesu akanga ari munhu womudzimu akatanga kusikwa naJehovha.—Johani 17:5; VaKorose 1:15.

11. Jesu akasvika sei pakuzvarwa somunhu wenyama?

11 Makore anenge 2 000 apfuura, Jehovha akatamisira upenyu hwechisikwa chomudzimu ichi mudumbu remhandara yainzi Mariya. Ngirozi Gabrieri yakati kwaari: “Tarira! uchanamba mudumbu mako wobereka mwanakomana, uye unofanira kumutumidza zita rokuti Jesu. Uye achatonga samambo . . . , uye hapazovi nomugumo woumambo hwake.”—Ruka 1:31, 33. *

12. Ndechipi chimwe chikonzero chakauyira Jesu panyika?

12 Saka Jesu akazvarwa, akakura kuva murume, akadzidzisa vanhu nezvokuda kwaJehovha uye chinangwa chake. Akati kune mumwe gavhuna weRoma: “Izvi ndizvo zvandakaberekerwa, uye [ndicho chikonzero cha]ndakauyira munyika, kuti ndipupurire chokwadi.” (Johani 18:37) Nokuongorora zvakadzidziswa naJesu, tinogona kudzidza chokwadi pamusoro pokuda kwaMwari uye chinangwa chake. Tinogona kudzidza nzira yokufadza nayo Mwari.

13. Chikonzero chechipiri chakauyira Jesu panyika ndechei?

13 Chikonzero chechipiri chakauyira Jesu  munyika chaiva chokupa upenyu hwake ari munhu sorudzikinuro nokuda kwevanhu. (Mateu 20:28) Akaita izvi kuitira kuti tisununguke pachivi chatakagara nhaka kubva kuna tateguru vedu Adhamu. Izvi zvaizoitawo kuti tikwanise kurarama nokusingaperi. Muapostora Johani akanyora kuti: “Mwari akada nyika zvikuru kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe bedzi, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.”—Johani 3:16.

14. (a) Chii chakaitika kuna Jesu pashure pokufa kwake somunhu? (b) Jesu ndiani mudenga iye zvino?

14 Pashure pokufa kwake somunhu wenyama, Jesu akamutsirwa kudenga, kwaakatangazve kurarama sechisikwa chomudzimu chine simba. (Mabasa 2:32, 33) Gare gare, Jehovha akamupa “simba, nokubwinya, noushe, kuti vanhu vose namarudzi ose namarimi ose vamushumire.” (Dhanieri 7:13, 14) Jesu akaitwa Mambo ane simba; ndiMambo wehurumende yaJehovha yokudenga. Nokukurumidza acharatidza simba rake pasi pose.

Ngirozi, Vashumiri vaMwari

15. Ngirozi dzakasikwa rini uye kupi?

15 Jehovha naJesu havasirivo voga vanogara kudenga. Jehovha akasika zvimwe zvisikwa zvomudzimu, ngirozi. Imwe yacho ndiGabrieri, yakataura naMariya. Ngirozi hadzina kutanga upenyu hwadzo sevanhu venyama pasi pano. Dzakasikirwa kudenga kare kare vanhu vasati vambosikwa pasi pano. (Jobho 38:4-7) Kune mamiriyoni engirozi.—Dhanieri 7:10.

Ngirozi dzakatendeka dzinoramba kunamatwa

16. Nei vanhu vasingafaniri kunamata ngirozi?

16 Ngirozi dzakatendeka hadzidi kuti tidzinamate. Kaviri, muapostora Johani paakaedza kunamata ngirozi, dzakamutsiura, dzichiti: “Ngwarira! Usadaro! . . . Namata Mwari.”—Zvakazarurwa 19:10; 22:8, 9.

17. Chii chinoratidza kuti ngirozi dzinokwanisa kudzivirira vashumiri vaMwari, uye nei izvi zvichinyaradza?

17 Ngirozi hadzichaoneki kuvanhu vaMwari pasi pano, sezvadzaiita padzakanunura vaapostora vaJesu mujeri. (Mabasa 5:18, 19) Kunyange zvakadaro, kana tichinamata Jehovha maererano neShoko rake, Bhaibheri, tinogona kuva nechivimbo chokuti ngirozi dzaMwari dzisingaoneki, uye dzine simba dzichatidzivirira. Bhaibheri rinoti: “[“Ngirozi,” NW] yaJehovha [i]nokomberedza vanomutya, nokuvarwira.” (Pisarema 34:7; 91:11) Nei izvi zvichifanira kutinyaradza? Nokuti kune vavengi vane ngozi vari muchadenga vanoda kutiparadza!

Satani, Muvengi waMwari

18. (a) Nei imwe ngirozi yakapandukira Mwari? (b) Ngirozi yakapanduka iyi yakapiwa mazita api?

18 Hadzisi ngirozi dzaMwari dzose dzakaramba dzakatendeka kwaari. Dzimwe dzakamupandukira. Dzakazviita vavengi vaMwari nevavengi vevanhu pasi pano. Izvi zvakafamba sei? Ngirozi dzose dzakasikwa naJehovha  dzakanga dzakarurama uye dzakanaka. Zvisinei, mumwe wevanakomana vomudzimu vakakwana ava akada kuti vanhu vamunamate akabva aita maererano nechishuvo ichi chakaipa. Chisikwa chomudzimu ichocho chakapiwa zita rokuti Satani, rinoreva kuti “Mudzivisi [waMwari].” Anonziwo Dhiyabhorosi, zvinoreva kuti “Mucheri,” sezvo achitaura nhema dzakaipa nezvaJehovha.

19. Satani akatambudzirei Jobho, uye akamutambudza sei?

19 Satani anomanikidza vanhu kubatana naye pakupandukira Mwari. Imbofunga zvaakaita kuna Jobho mushumiri akatendeka waMwari. Jobho aiva murume akapfuma chaizvo. Aiva nemakwai 7 000, ngamera 3 000, nzombe nemhou 1 000, uye hadzi dzembongoro 500. Aivawo nevana gumi nevaranda vakawanda. Chokutanga, Satani akauraya zvipfuyo nevaranda vaJobho. Apedza kudaro akakonzera “dutu guru” kuparadza imwe imba, richiuraya vana vose vaJobho. Zvadaro, Satani akatambudza Jobho ne“maronda akaipa, kubva patsoka dzake kusvikira pamusoro wake.”—Jobho 1:3-19; 2:7.

20. (a) Jobho akapiwa sei mubayiro wokutendeka kwake? (b) Kunyange zvazvo Jobho akanga akatendeka kuna Mwari, Satani akaita sei kune vamwe vanhu vakawanda?

20 Pasinei nomuedzo wairwadza uyu, Jobho akaramba akatendeka kuna Mwari. Saka Jehovha akamuporesa “akapa Jobho zvaakanga anazvo pakutanga kaviri.” (Jobho 42:10) Satani akakundikana kutadzisa Jobho kuramba akavimbika, asi akabudirira kutsausa vamwe vanhu vakawanda kubva kuna Mwari. Bhaibheri rinoti: “Nyika yose iri musimba rewakaipa.”—1 Johani 5:19.

21. (a) Satani akaratidza sei chishuvo chake chokunamatwa? (b) Jesu akarambirei kunamata Satani?

21 Satani anoda kuti timunamate. Izvi zvakava pachena mukuedza kwaakaita Jesu makore anenge 2 000 akapfuura. Bhaibheri rinorondedzera kuti: “Dhiyabhorosi akaenda [naJesu] kugomo refu refu, akamuratidza umambo hwose hwenyika nembiri yahwo, akati kwaari: ‘Ndichakupa zvinhu zvose izvi kana ukapfugama pasi wongondinamata chete.’” Jesu akaramba achiti: “Ibva, Satani! Nokuti zvakanyorwa kuti, ‘NdiJehovha Mwari wako waunofanira kunamata, uye ndiye oga waunofanira kuitira basa dzvene.’” (Mateu 4:8-10) Jesu ainyatsoziva mutemo waJehovha, uye haana kuita zvaidiwa naSatani.

Madhimoni, Midzimu Yakaipa

22. Madhimoni akaitei kuvanhu?

22 Dzimwe ngirozi dzakabatana naSatani kupandukira Mwari. Ngirozi idzi dzakava madhimoni; vavengi vevanhu vari pasi pano. Dzine utsinye nechisimba. Munguva dzakapfuura, dzakaita kuti vamwe vanhu vave zvimumumu nemapofu. (Mateu 9:32, 33; 12:22) Dzakarwarisa vamwe kana kuvapengesa. (Mateu 17:15, 18; Mako 5:2-5) Dzakatotambudza vana.—Ruka 9:42.

23. (a) Midzimu yakaipa inodei kuvanhu? (b) Satani nemadhimoni vakanyengedza vanhu kuti vaitei?

23 Kufanana naSatani, midzimu yakaipa iyi inoda kunamatwa. Pane kuti irambe kunamatwa nevanhu—ichiziva kuti kunamatwa ndokwaJehovha chete—inochiva kunamatwa kwacho, inokutsvaka, uye inokukurudzira. Satani nemadhimoni vakaita kuti vanhu vavanamate kuburikidza nokuvanyengedza, kuvanyepera, nokuvatyisidzira. Ichokwadi kuti vashoma vanoziva kuti vari kunamata Satani nemadhimoni ake. Vanhu vakawanda vangashamiswa kana vakaziva kuti chitendero chavo chinokudza Satani. Asi, Bhaibheri rinonyevera kuti: “Zvinhu zvinobayirwa nemarudzi anozvibayira kumadhimoni, kwete kuna Mwari.”—1 VaKorinde 10:20.

24. Nderipi rimwe zano rinoshandiswa naSatani kutsausa vanhu?

24 Imwe nzira iyo Satani nemadhimoni ake vanonyengedza nayo vanhu kuti vavanamate ndeyokuparadzira pfungwa dzisina kururama pamusoro pevakafa. Ngationei zvinodzidziswa neBhaibheri maererano neizvi.

^ ndima 11 Koran inotaura nezvokuzvarwa kunoshamisa kwaJesu paSurah 19 (Mariya). Inoti: “Takatumira kuna [Mariya] mudzimu Wedu akatodzana nomunhu akura. Uye paakamuona akati: ‘Ane ngoni ngaandirwire pamuri! Kana muchitya Ishe, ndisiyei muende.’ ‘Ndiri mutumwa waIshe wako,’ akapindura, ‘uye ndauya kuzokupa mwanakomana mutsvene.’ ‘Ndichazvara sei mwana,’ akabvunza, ‘ini ndiri mhandara, ndisina kuzivana nomurume?’ ‘Izvozvo ndizvo zvinodiwa naIshe wako,’ akapindura. ‘Hachisi chinhu chakaoma kwaari. “Achava chiratidzo kuvanhu,” anodaro Ishe, “uye chikomborero chinobva Kwatiri. Ndizvo Zvatarayira.”’”