Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mhinduro 10 Dzemibvunzo Yevechiduku

 MUBVUNZO 3

Ndinofanira Kutaura Nevabereki Vangu Sei?

Ndinofanira Kutaura Nevabereki Vangu Sei?

NEI UCHIFANIRA KUZVIZIVA?

Kana uchiwirirana nevabereki vako, zvinhu zvinokufambira zvakanaka muupenyu.

WAIZOITA SEI?

Chimbofungidzira izvi: Manheru emusi weChitatu. Taku uyo ane makore 17, apedza mabasa ake epamba uye ava kuda kuzorora! Anobatidza TV obva anyura musofa.

Achingoti garei, baba vake vanobva vamira padhoo vachiratidza kusafara nazvo.

“Takudzwa! Uri kutoona hako TV pane kuti ubatsire munin’ina wako homework! Sei usingateereri?”

“Haa akomana,” Taku anodaro achiridza tsamwa zvekuti baba vake vanozvinzwa.

Baba vanoswedera padhuze vomuti, “Wati kudii?”

“Hapana,” anodaro Taku achiratidza kuti haasi kutombofara nazvo.

Iye zvino baba vacho vagumbuka. Nehasha vanobva vamuti, “Handina zera newe, wazvinzwa!”

Dai uriwe Taku, ungadai waita sei kuti musazosvika pakupopotedzana?

CHIMBOMIRA UFUNGE!

Kutaura nevabereki vako kwakafanana nekutyaira motokari. Kana ukaona kuti mugwagwa wakavharwa unogona kutsvaka imwe nzira.

 SOMUENZANISO:

Mumwe musikana anonzi Leah anoti, “Zvinondiomera kutaura nababa vangu. Dzimwe nguva pandinenge ndichitaura navo unonzwa voti, ‘Sori wanga uchitaura neni here?’”

LEAH ANE ZVINHU 3 ZVAANOGONA KUITA.

 1. Kupopotera baba vake.

  Leah anopopota achiti, “Muri kumboiteiko! Saka pese apa ndanga ndichitaura ndega!”

 2. Kurega kutaura nababa vake.

  Leah anobva aramwa orega kuvaudza dambudziko rake.

 3. Kumirira nguva yakanaka, ozotaurazve nyaya yake.

  Leah anozotaura nababa vake kana kuti anozonyora tsamba achirondedzera dambudziko rake.

Ndezvipi zvaungati Leah aite?

FUNGA IZVI: Baba vaLeah vane zvavanga vachifunga saka havana kuona kuti mwana wavo ane zviri kumunetsa. Saka Leah akaita zviri paA, baba vake vanogona kushaya kuti zviri kubva nepi. Izvi zvichaita kuti vasamuteerere, uye zvinotoratidza kuti haavaremekedzi. (VaEfeso 6:2) Saka kuita izvi hakuna zvakunobatsira.

Unogona kutsvaka imwe nzira yokuti utaure nevabereki vako sezvawaizoita kana ukaona kuti mugwagwa wakavharwa

Kuita zviri paB kungaita senge kuri nyore, asi hakuna kunaka. Nemhaka yei? Nekuti kana Leah achida kubatsirwa pane zviri kumunetsa, anofanira kutoudza baba vake kuti vazive. Kunyarara hakuna zvakunogadzirisa.

Asi akasarudza zviri paC, zvichareva kuti achatsvaga dzimwe nzira dzekuti ataure nababa vake. Achanyatsotsvaga nguva inenge yakakodzera. Uye kana akafunga zvekuvanyorera tsamba, zvichaita kuti asaramba achinetseka.

Kunyora tsamba kunogona kumubatsira kuti anyatsotaura zvese zviri pamwoyo. Baba vake pavachaiverenga vachaona zvaanga achiedza kutaura uye zvichaita kuti vakwanise kuzomubatsira. Kuita zviri paC kunobatsira vese vari vaviri. Kana akataura navo kana kuti akanyora tsamba, anenge agona nekuti Bhaibheri rinoti tiite “zvinhu zvinoita kuti pave norugare.”—VaRoma 14:19.

Ndezvipi zvimwe zvinogona kuitwa naLeah?

Nyora zvawafunga zvaangaita. Wozonyora zvazvakanakira.

 JEKESA ZVAURI KUREVA

Yeuka kuti zvaunotaura nezvinofungwa nevabereki vako kuti ndizvo zvauri kureva zvinogona kusiyana.

SOMUENZANISO:

Vabereki vako vanogona kukubvunza kuti sei wakangoti kwindi. Wobva wati, “Handisi kuda zvekutaura.”

Vabereki vako vanogona kunzwa seuri kuti: “Hazviiti kuti ndikuudzei. Ndichaudza shamwari dzangu kwete imi.”

Ngatitii une chimwe chinhu chiri kukunetsa uye mubereki wako oti anoda kukubatsira. Asi iwe wobva wati: “Regai henyu, ndichaona kuti ndoita sei.”

 • Vabereki vako vanogona kunzwa seuri kureva kuti kudii?

 • Zviri nani kuti uvapindure uchiti kudii?