Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 MUBVUNZO 7

Ndingaita Sei Kana Ndichinzi Ndiite Zvepabonde?

Ndingaita Sei Kana Ndichinzi Ndiite Zvepabonde?

NEI UCHIFANIRA KUZVIZIVA?

Kana ukatadza kusarudza zvakanaka panyaya iyi, unogona kuzvikanganisira ramangwana rako.

WAIZOITA SEI?

Chimbofungidzira izvi: Heather ava nemwedzi miviri chete achidanana naMike, asi anoona sekuti ava kunyatsomuziva. Vanogara vachitumirana mameseji, vanoita maawa vachitaura pafoni, uye mumwe asati apedza kutaura mumwe anenge ava kutoziva kuti mumwe wake ari kuda kuti chii! Asi Mike ava kuda zvinopfuura kungotaura chete.

Mumwedzi miviri yapfuura, Mike naHeather vaingogumira pakubatana maoko nekukisana zvishoma. Heather haadi kuti zvipfuure ipapo. Asiwo haadi kurambwa naMike. Mike anoita kuti Heather anzwe sekuti ndiye ega panyika. Heather anozviudza kuti, ‘Ini naMike tiri kupengesana . . . ’

Kana uri pazera rekudanana nemumwe munhu, wobva wasangana nezvakaitika kuna Heather waizoita sei?

CHIMBOMIRA UFUNGE!

Kuita zvepabonde chipo chinobva kuna Mwari chaanopa vanhu vakaroorana chete. Kurara nemunhu wausina kuroorana naye kusakoshesa chipo ichi. Kwakafanana nekutora hembe yakanaka yawakapiwa woishandisa sejira rekupukutisa zvinhu

Kana ukajamba kubva mumuti uchida kubhururuka seshiri, unokuvara. Izvozvo zvakangofanana nokusateerera mutemo unoti: “Murege ufeve.”1 VaTesaronika 4:3.

hii chinoitika kana ukasauteerera? Bhaibheri rinoti: “Ane tsika yokuita ufeve ari kutadzira muviri wake pachake.” (1 VaKorinde 6:18) Sei mashoko aya ari echokwadi?

 Vanoongorora vakaona kuti vechidiki vakawanda vanoita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa vanowanzosangana nematambudziko anotevera.

  • KUNETSEKA. Vechiduku vakawanda vanoita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa vanozozvidemba.

  • KUSAVIMBANA. Pashure pokuita zvepabonde mumwe nomumwe anotanga kuzvibvunza kuti, ‘Ndini ndoga here waarara naye kana kuti kune vamwe?’

  • KURWADZIWA. Chinonyanya kudiwa nevasikana vakawanda munhu anovachengetedza kwete anovashandisa. Uye vakomana vakawanda havawanzoda musikana wavakamborara naye.

  • Chinhu chinokosha: Kana ukabvuma kuita zvepabonde usati waroora kana kuroorwa unenge wazvidzikisira nekutambisa chinhu chinokosha. (VaRoma 1:24) Muviri wako unokosha chaizvo, hausi wokungotambisa!

Ratidza kuti unogona kuzvidzora kuti ‘usaita ufeve.’ (1 VaTesaronika 4:3) Kana wazoroorwa kana kuroora unenge wasununguka kuita zvepabonde. Uchazonyatsonakidzwa nazvo, uye hauzozvidembi kana kunetseka sezvinowanzoita vanhu vanoita zvepabonde vasina kuroora kana kuroorwa.Zvirevo 7:22, 23; 1 VaKorinde 7:3.

 UNOTIWO CHII?

  • Munhu anokuda zvechokwadi angada here kuita zvinhu zvinokanganisa ramangwana rako uye wosara uchizvidemba?

  • Munhu anonyatsokuda angakuisa pamuedzo kuti ukanganise ushamwari hwako naMwari here?VaHebheru 13:4.