Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mhuri Yenyu Inogona Kufara

 CHIKAMU 1

Tarisirai Kuna Mwari Kuti Muve Newanano Inofadza

Tarisirai Kuna Mwari Kuti Muve Newanano Inofadza

“Iye akavasika kubva pakutanga akavaita munhurume nomunhukadzi.”—Mateu 19:4

Jehovha * Mwari ndiye akaita wanano yokutanga. Bhaibheri rinotiudza kuti akasika mukadzi wokutanga uye “akamuunza kumunhu.” Adhamu akafara chaizvo zvokuti akati: “Zvino iri ipfupa remapfupa angu nenyama yenyama yangu.” (Genesisi 2:22, 23) Jehovha achiri kuda kuti vanhu vakaroorana vafare.

Paunoroora kana kuroorwa, ungafunga kuti zvinhu zvose zvichava mutserendende. Zvisinei, chaizvoizvo kunyange murume nomudzimai vanonyatsodanana vanova nematambudziko. (1 VaKorinde 7:28) Mubhurocha rino, uchawana zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kuita kuti mufare muwanano yenyu nemumhuri menyu kana mukazvishandisa.—Pisarema 19:8-11.

 1 BVUMA BASA RAWAKAPIWA NAJEHOVHA

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Murume ndiye musoro wemhuri.—VaEfeso 5:23.

Kana uri murume, Jehovha anoda kuti utarisire mudzimai wako nounyoro. (1 Petro 3:7) Jehovha akamusika kuti ave mukwanisi wako, uye anoda kuti uremekedze mudzimai wako uye umude. (Genesisi 2:18) Unofanira kuda mudzimai wako zvikuru zvokuti unonzwa uchida kukoshesa zvaanoda kupfuura zvaunoda.—VaEfeso 5:25-29.

Kana uri mudzimai, Jehovha anoda kuti uremekedze murume wako zvikuru uye kuti umubatsire kuita basa rake. (1 VaKorinde 11:3; VaEfeso 5:33) Tsigira zvisarudzo zvemurume wako uye shandira pamwe naye nemwoyo wose. (VaKorose 3:18) Paunoita izvi, uchafarirwa nomurume wako uye naJehovha.—1 Petro 3:1-6.

ZVAUNGAITA:

  • Bvunza mumwe wako kuti ungava sei murume kana kuti mudzimai ari nani. Nyatsoteerera, uye ita zvaunogona kuti uvandudze

  • Iva nemwoyo murefu. Zvichatora nguva kuti mose muri vaviri muzive kuti mungafadzana sei

2 IVA NEHANYA NEMANZWIRO EMUMWE WAKO

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Unofanira kuva nehanya nezvinofarirwa nemumwe wako. (VaFiripi 2:3, 4) Bata mumwe wako semunhu anokosha, uchiyeuka kuti Jehovha anoda kuti vashumiri vake vave “norupfave kuna vose.” (2 Timoti 2:24) ‘Mashoko anotaurwa asina kufungwa anobaya sezvinoita bakatwa, asi rurimi rwevakachenjera runoporesa.’ Saka sarudza mashoko ako nokungwarira. (Zvirevo 12:18) Mudzimu waJehovha uchakubatsira kuti utaure nemutsa nerudo.—VaGaratiya 5:22, 23; VaKorose 4:6.

ZVAUNGAITA:

  • Musati makurukura nyaya dzinokosha nyengeterera kubatsirwa kuti urambe wakadzikama uye kuti ukwanise kunzwawo zvinotaurwa nemumwe wako

  • Nyatsofunga zvauchataura uye matauriro auchazviita

 3 ISAI MISORO PAMWE CHETE

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: Pamunoroorana, munova, ‘nyama imwe’ nemumwe wako. (Mateu 19:5) Asi muchiri vanhu vaviri uye mungava nemafungiro akasiyana. Saka munofanira kudzidza kuva vakabatana pamafungiro uye pamanzwiro amunoita. (VaFiripi 2:2) Kubatana kunokosha pakuita zvisarudzo. Bhaibheri rinoti: “Zvirongwa zvinosimbiswa kwazvo nokupanana mazano.” (Zvirevo 20:18) Itai kuti zvinotaurwa neBhaibheri zvikutungamirirei pamunoita zvisarudzo zvinokosha pamwe chete.—Zvirevo 8:32, 33.

ZVAUNGAITA:

  • Ita kuti mumwe wako azive manzwiro ako, kwete kungomuudza mashoko chete kana kuti mafungiro ako

  • Inzwawo zvinofungwa nemumwe wako usati wazvipira kuita zvimwe zvinhu

^ ndima 4 Jehovha ndiro zita raMwari sezvinoratidzwa muBhaibheri.

Inzwa zvimwe

NHARIREYOMURINDI

Varume—Garai Nemadzimai Enyu Zvakanaka

Mhuri inogona kuwana zvose, asi ichishayiwa chimwe chinhu chinokosha.

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Bhaibheri Rinogona Kundibatsira Here Kuva Nemhuri Inofara?

Mazano ouchenjeri anobva muBhaibheri akabatsira varume nevakadzi vakawanda kuti vafare mumhuri.