Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mhuri Yenyu Inogona Kufara

 CHIKAMU 4

Kushandisa Kwamungaita Mari Zvakanaka

Kushandisa Kwamungaita Mari Zvakanaka

“Zvirongwa zvinosimbiswa kwazvo nokupanana mazano.”—Zvirevo 20:18

Tose zvedu tinoda mari kuti tiriritire mhuri dzedu. (Zvirevo 30:8) Uyezve, “mari inodzivirira.” (Muparidzi 7:12) Semurume nemudzimai, zvingaoma kutaura nezvemari, asi musarega mari ichikonzera matambudziko muwanano yenyu. (VaEfeso 4:32) Murume nemudzimai vanofanira kuvimbana voisa misoro pamwe chete pavanosarudza mashandisiro avachaita mari.

 1 RONGAI NOKUNGWARIRA

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Ndiani wenyu anoti kana achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi, overenga zvinodiwa, kuti aone kana aine zvakakwana zvokuipedza nazvo?” (Ruka 14:28) Zvinokosha kuti muronge pamwe chete mashandisire amuchaita mari yenyu. (Amosi 3:3) Sarudzai zvamunoda kutenga uye kuti imarii yamungashandisa. (Zvirevo 31:16) Kuva nemari inokwana kutenga chimwe chinhu hakurevi hako kuti munotofanira kuchitenga. Edzai kuita kuti musava nezvikwereti. Shandisai mari yamuinayo kwete yamusina.—Zvirevo 21:5; 22:7.

ZVAMUNGAITA:

  • Kana pakupera kwemwedzi mukaona kuti paurongwa hwenyu hwokushandisa mari pane ichasara, sarudzai pamwe chete zvamuchaita nayo

  • Kana mari yenyu isiri kukwana, nyatsorongai zvamungaita kuti muderedze zvinokudyirai mari. Somuenzaniso, pane kutenga zvokudya zvakabikwa kare mungaita zvokubika moga

 2 BUDIRANAI PACHENA UYE ONAI ZVINHU SEZVAZVIRI

ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Ita zvinhu zvose nokutendeseka kwete pamberi paJehovha chete, asiwo pamberi pevanhu.’ (2 VaKorinde 8:21) Budira mumwe wako pachena nezvemari yaunotambira uye yaunoshandisa.

Nguva dzose inzwawo zvinofungwa nemumwe wako pakuita zvisarudzo zvakakura zvine chokuita nemari yenyu. (Zvirevo 13:10) Kutaurirana nezvemari kuchaita kuti mumhuri menyu murambe muine rugare. Ona mari yaunowana, kwete semari yako, asi semari yemhuri.—1 Timoti 5:8.

ZVAUNGAITA:

  • Bvumiranai kuti mumwe nemumwe angashandisa mari yakawanda sei asingabvunzi mumwe

  • Musamirira kuti dambudziko ritange ramuka kuti muzotaura nezvemari

Inzwa zvimwe

MIBVUNZO YEBHAIBHERI INOPINDURWA

Matambudziko Emari Uye Zvikwereti—Bhaibheri Rinogona Kubatsira Here?

Mufaro hautengwi nemari, asi mazano mana anodzidziswa neBhaibheri anogona kukubatsira pakushandisa mari.

NHARIREYOMURINDI

Ndinofanira Kukwereta Mari Here?

Zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kusarudza.