1. Mwari anoteerera minyengetero yese here?

Mwari anoda kuti vanhu vemarudzi ese vave pedyo naye kuburikidza nekunyengetera. (Pisarema 65:2) Asi ane mimwe minyengetero yaasingateereri. Semuenzaniso, haateereri minyengetero yemurume asingabati mudzimai wake zvakanaka. (1 Petro 3:7) Uyewo vaIsraeri pavakaramba vachiita zvakaipa, Mwari akaramba kunzwa minyengetero yavo. Saka munyengetero chikomborero chatinofanira kukoshesa. Zvisinei, Mwari anonzwa minyengetero yevanhu vanenge vapfidza zvivi zvavo pasinei nekuti zvakakura sei.​—Verenga Isaya 1:15; 55:7.

2. Tinofanira kunyengetera sei?

Tinofanira kungonyengetera kuMusiki wedu Jehovha Mwari chete. (Mateu 4:10; 6:9) Uyewo sezvo tichitadza, tinofanira kunyengetera muzita raJesu nekuti akafira zvivi zvedu. (Johani 14:6) Jehovha haadi kuti tingodzokorora minyengetero yatinenge takaita zvekubata nemusoro kana kuti yakanyorwa. Anoda kuti tinyengetere zvichibva pamwoyo.​—Verenga Mateu 6:7; VaFiripi 4:6, 7.

Musiki wedu anotonzwa minyengetero inoitwa chinyararire. (1 Samueri 1:12, 13) Anoda kuti tinyengetere kwaari chero patinenge tada, angava mangwanani kana manheru, panguva yekudya, kana kuti patinenge tiine matambudziko.​—Verenga Pisarema 55:22; Mateu 15:36.

3. Sei vaKristu vachiungana pamwe chete?

Kuva pedyo naMwari hakusi nyore nekuti tiri kurarama nevanhu vasingatendi muna Mwari uye vanotoseka vimbiso yekuti panyika pachava nerugare. (2 Timoti 3:1, 4; 2 Petro  3:3, 13) Saka tinotoda kuungana nevatinonamata navo kuti vatikurudzire, isu tichivakurudzirawo.​—Verenga VaHebheru 10:24, 25.

Kuwadzana nevanhu vanoda Mwari kunoita kuti tive pedyo naye. Misangano yeZvapupu zvaJehovha inonyatsobatsira vanhu kuti vasimbisane pakutenda.​—Verenga VaRoma 1:11, 12.

4. Ungava sei pedyo naMwari?

Unova pedyo naJehovha kana ukafungisisa zvaunenge wadzidza muShoko rake. Funga zvidzidzo zvaunowana pane zvakaitwa naJehovha, pamazano aanokupa, uye zvaakavimbisa. Kufungisisa uye kunyengetera kunotibatsira kuti tiwedzere kukoshesa rudo rwaMwari neuchenjeri hwake.​—Verenga Joshua 1:8; Pisarema 1:1-3.

Kuti uve pedyo naMwari, unofanira kuvimba naye uye kutenda maari. Asi kutenda kwakafanana nechirimwa chinoda kugara chichiwana mvura. Saka tinofanira kugara tichidiridza kana kuti kusimbisa kutenda kwedu kuburikidza nekufungisisa zvatinotenda.​—Verenga Mateu 4:4; VaHebheru 11:1, 6.

5. Kuva pedyo naMwari kunokubatsira sei?

Jehovha anokoshesa vanhu vanomuda. Anovadzivirira pachinhu chese chingaparadza kutenda kwavo kana kuti chingaita kuti varasikirwe netariro yekurarama nekusingaperi. (Pisarema 91:1, 2, 7-10) Anotiyambira kuti tirege kuita zvinhu zvinoita kuti tisafara kana zvinokanganisa utano hwedu. Jehovha anotidzidzisa zvatinofanira kuita kuti tive neupenyu hwakanakisisa.​—Verenga Pisarema 73:27, 28; Jakobho 4:4, 8.