Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ungada Here Kuziva Chokwadi?

Ungada Here Kuziva Chokwadi?

CHOKWADI nezvei? Nezvemimwe mibvunzo inokosha zvikuru inogara ichibvunzwa nevanhu. Zvimwe wakambofunga nezvemibvunzo yakaita seiyi:

  • Mwari ane hanya nesu zvechokwadi here?

  • Hondo uye kutambura zvichazombopera here?

  • Chii chinoitika kwatiri patinofa?

  • Pane tariro here nokuda kwevakafa?

  • Ndinganyengetera sei zvokuti Mwari anondinzwa?

  • Ndingafara sei muupenyu?

Waizotsvaka kupi mhinduro dzemibvunzo iyi? Kana ukaenda kumaraibhurari kana kuti kuzvitoro zvemabhuku, ungawana zviuru zvemabhuku zvinotaura kuti zvine mhinduro dzacho. Zvisinei, kazhinji mabhuku acho haawirirani. Mamwe angaita seanoshanda panguva iyoyo asi anokurumidza kusafambirana nenguva uye anodzokororwa kana kuti kuchinjwa.

Zvisinei, pane bhuku rimwe chete rine mhinduro dzinogutsa. Ibhuku rine chokwadi. Jesu Kristu paainyengetera kuna Mwari akati: “Shoko renyu ichokwadi.” (Johani 17:17) Nhasi Shoko iroro tinoriziva seBhaibheri Dzvene. Pamapeji anotevera, uchaona mhinduro dzemibvunzo iri pamusoro apa dziri muBhaibheri dzakajeka, dzechokwadi.

 Mwari Ane Hanya Nesu Zvechokwadi Here?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Tiri kurarama munyika yakazara noutsinye uye kusaruramisira. Zvitendero zvakawanda zvinodzidzisa kuti kutambura kwatinoita kuda kwaMwari.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Mwari haambokonzeri zvakaipa. Jobho 34:10 inoti: “Mwari wechokwadi haambofungi kuita zvakaipa, uye Wemasimbaose haambofungi kuita zvisina kururama!” Mwari ane chinangwa chinoratidza rudo kuvanhu. Ndokusaka Jesu akatidzidzisa kunyengetera kuti: “Baba vedu vari kumatenga, . . . umambo hwenyu ngahuuye. Kuda kwenyu ngakuitwe panyika, sezvakunoitwa kudenga.” (Mateu 6:9, 10) Mwari ane hanya nesu zvikuru zvokuti akaita zvose zvaidiwa kuti ave nechokwadi chokuti chinangwa chake chichazadzika.Johani 3:16.

Onawo Genesisi 1:26-28; Jakobho 1:13; uye 1 Petro 5:6, 7.

Hondo uye Kutambura Zvichazombopera Here?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Hondo inoramba ichipedza vanhu vakawanda zvikuru. Tose zvedu tinonetseka nokutambura kwevanhu.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Mwari anofanotaura nezvenguva yaachaita kuti munyika yose muve norugare. MuUmambo hwake, hurumende yokudenga, vanhu “havazodzidzizve kurwa.” Asi “vachapfura mapakatwa avo kuti ave miromo yemagejo.” (Isaya 2:4) Mwari achagumisa kusaruramisira uye kutambura kwose. Bhaibheri rinopikira kuti: “[Mwari] achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve. Zvinhu zvokutanga [kusanganisira kusaruramisira nokutambura] zvapfuura.”Zvakazarurwa 21:3, 4.

Onawo Pisarema 37:10, 11; 46:9; uye Mika 4:1-4.

Chii Chinoitika Kwatiri Patinofa?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Zvitendero zvakawanda zviri munyika zvinodzidzisa kuti pane chimwe chinhu chiri mumunhu chinoramba chichirarama kana afa. Vamwe vanoti vakafa vanogona kukuvadza vapenyu kana kuti Mwari anoranga vakaipa nokuvatambudza nokusingaperi mugomba remoto.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Parufu, vanhu vanoguma kuvapo. Muparidzi 9:5 inoti: “Vakafa havana kana chavanoziva.” Sezvo vakafa vasingagoni kuziva, kunzwa kana kuita chimwe chinhu, havagoniwo kukuvadza kana kubatsira vapenyu.Pisarema 146:3, 4.

Onawo Genesisi 3:19 uye Muparidzi 9:6, 10.

 Pane Tariro Here Nokuda Kwevakafa?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Tinoda kurarama, uye tinoda kunakidzwa noupenyu tiine vanhu vatinoda. Zvakangojairika kuti tinoshuva kuonazve vadiwa vedu vakafa.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Vanhu vakawanda vakafa vachamutswa. Jesu akavimbisa kuti vaya “vari mumakuva vachayeukwa . . . vobuda.” (Johani 5:28, 29) Maererano nechinangwa chaMwari chepakutanga, vaya vachamutswa vachava nomukana wokurarama muparadhiso pasi pano. (Ruka 23:43) Ramangwana rakapikirwa iri rinosanganisira kuva noutano hwakanaka uye upenyu husingaperi kune vanhu vanoteerera. Bhaibheri rinoti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagara mairi nokusingaperi.”Pisarema 37:29.

Onawo Jobho 14:14, 15; Ruka 7:11-17; uye Mabasa 24:15.

Ndinganyengetera Sei Zvokuti Mwari Anondinzwa?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Munenge muzvitendero zvose vanhu vanonyengetera. Asi vakawanda vanofunga kuti minyengetero yavo haipindurwi.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Jesu akatidzidzisa kuti tisaita zvokuimba minyengetero yedu. Akati: “Paunenge uchinyengetera, usadzokorora-dzokorora zvinhu zvakafanana.” (Mateu 6:7) Kana tichida kuti Mwari ateerere minyengetero yedu, tinofanira kunyengetera nenzira yaanotendera. Kuti tidaro, tinoda kudzidza zvinodiwa naMwari tonyengetera maererano naizvozvo. Johani Wokutanga 5:14 inotsanangura kuti: “Zvisinei nokuti chii chatinokumbira maererano nezvaanoda [Mwari], iye anotinzwa.”

Onawo Pisarema 65:2; Johani 14:6, 14; uye 1 Johani 3:22.

Ndingafara Sei Muupenyu?

CHINOITA KUTI MUBVUNZO WACHO UBVUNZWE: Vanhu vakawanda vanofunga kuti mari, mukurumbira, kana kuti runako zvichaita kuti vafare. Saka vanotsvaka zvinhu izvozvo, asi vanozoona kuti mufaro unovanzvenga.

ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI: Jesu akaratidza chinoita kuti tifare paakati: “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu.” (Mateu 5:3) Mufaro wechokwadi unogona kuwanika chete kana tikatora matanho okugutsa chinodiwa chedu chikuru, nzara yedu yokuda kuziva nezvaMwari uye chinangwa chake nokuda kwedu. Chokwadi ichocho chiri muBhaibheri. Kuziva chokwadi ichocho kunogona kutibatsira kunzwisisa zvinonyatsokosha nezvisingakoshi. Kubvuma kutungamirirwa nechokwadi cheBhaibheri patinosarudza uye patinoita zvimwe zvinhu kuchaita kuti tive noupenyu hune chinangwa.Ruka 11:28.

Onawo Zvirevo 3:5, 6, 13-18 uye 1 Timoti 6:9, 10.

 Tangokurukura muchidimbu mhinduro dzeBhaibheri dzemibvunzo iyi mitanhatu. Ungada kuziva zvimwe here? Kana uri mumwe wevaya “vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu,” hapana mubvunzo kuti ungada. Unganetseka nezvemimwe mibvunzo yakadai seyokuti: ‘Kana Mwari aine hanya nesu, nei achibvumira uipi uye kutambura zvakatekeshera munhoroondo yose yevanhu? Ndingavandudza sei mararamiro emhuri yangu?’ Bhaibheri rine mhinduro dzakakwana uye dzinogutsa dzemibvunzo iyi nemimwe.

Zvisinei, vakawanda vanozeza kuongorora Bhaibheri. Vanoriona serakakura uye dzimwe nguva rakaoma kunzwisisa. Ungada kubatsirwa here kuwana mhinduro dzeBhaibheri? Zvapupu zvaJehovha zvine zvinhu zviviri zvingakubatsira.

Chokutanga, ibhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakagadzirirwa kubatsira vanhu vakabatikana kuongorora mhinduro dzemibvunzo inokosha dzakajeka, dziri muBhaibheri. Chechipiri, ipurogiramu yokudzidza Bhaibheri usingabhadhari uri pamba pako. Muvakidzani ane ushamwari akakodzera kudzidzisa Bhaibheri anogona kuuya kumba kwako kana kumwe kwaunoda opedza kanguva vhiki yoga yoga achikurukura Bhaibheri newe. Mamiriyoni evanhu mupasi rose akabatsirwa nepurogiramu iyi. Vakawanda vavo vakataura izvi zvinonakidza: “Ndawana chokwadi!”

Hakuna imwe pfuma yatingawana inopfuura iyi. Chokwadi cheBhaibheri chinotisunungura pakutenda mashura, kuvhiringidzika uye kutya. Chinotipa tariro, chinangwa uye mufaro. Jesu akati: “Muchaziva chokwadi, uye chokwadi chichakusunungurai.”Johani 8:32.