Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ndiani Ari Kutonga Pasi Rese?

Ndiani Ari Kutonga Pasi Rese?

Unofunga kuti . . .

  • ndiMwari here?

  • vanhu here?

  • ndiSatani here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Satani ndiye anotonga pasi pano.”​—1 Johani 5:19, Bhaibheri Rinoera.

‘Mwanakomana waMwari akauya . . . kuzoparadza mabasa aSatani.’​—1 Johani 3:8, Bhaibheri Rinoera.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchawana tsanangudzo dzinonzwisisika dzekuti matambudziko ari munyika ari kubva kupi.​—Zvakazarurwa 12:12.

Uchawana chikonzero chekutenda kuti nyika ino ichachinja, yonaka.​—1 Johani 2:17.

 TINGANYATSOBVUMA ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI HERE?

Hongu. Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tidaro:

  • Utongi hwaSatani hahuna kwahuchasvika. Jehovha haasi kuzosiya Satani achiramba achitonga vanhu. Anovimbisa ‘kuparadza Dhiyabhorosi,’ obvisa zvakaipa zvese zvakakonzerwa naSatani.​—VaHebheru 2:14, BhaibheriShanduro yeNyika Itsva.

  • Mwari akasarudza Jesu Kristu kuti atonge nyika. Jesu akasiyana zvachose nemutongi wenyika ariko iye zvino ane utsinye, anongotsvaga zvakamunakira. Achitaura nezveutongi hwaJesu, Mwari akavimbisa kuti: “Achanzwira tsitsi munhu akaderera uye murombo . . . Achavanunura pakudzvinyirirwa nepakurwiswa.”​—Pisarema 72:13, 14.

  • Mwari haanyepi. Bhaibheri rinonyatsoti: ‘Hazvibviri kuti Mwari areve nhema.’ (VaHebheru 6:18) Kana Jehovha akavimbisa kuita chimwe chinhu, zvakangofanana nekuti atochiita! (Isaya 55:10, 11) “Mutongi wenyika ino achadzingwa.”​—Johani 12:31.

 ZVEKUFUNGA NEZVAZVO

Nyika ichange yaita sei kana mutongi wayo abviswa?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana PISAREMA 37:10, 11 naZVAKAZARURWA 21:3, 4.