Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndiani Chaizvo Ari Kutonga Nyika?

Ndiani Chaizvo Ari Kutonga Nyika?

Unofunga kuti . . .

  • ndiMwari here?

  • vanhu here?

  • ndiSatani here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Satani ndiye anotonga pasi pano.”—1 Johani 5:19, Bhaibheri Rinoera.

‘Mwanakomana waMwari akauya . . . kuzoparadza mabasa aSatani.’—1 Johani 3:8, Bhaibheri Rinoera.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchawana tsanangudzo dzinonzwisisika dzematambudziko ari munyika.—Zvakazarurwa 12:12.

Uchawana chikonzero chokutenda kuti nyika ino ichachinja yova yakanaka.—1 Johani 2:17.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tidaro:

  • Utongi hwaSatani hahuna kwahuchasvika. Jehovha haasi kuzosiya Satani achiramba achitonga vanhu. Anovimbisa ‘kuparadza Dhiyabhorosi,’ obvisa zvose zvakakanganiswa naSatani.—VaHebheru 2:14, Shanduro yeNyika Itsva.

  • Mwari akasarudza Jesu Kristu kuti atonge nyika. Jesu akasiyana zvachose nemutongi wenyika ariko iye zvino ane utsinye, anongotsvaka zvakamunakira. Achitaura nezvoutongi hwaJesu, Mwari akavimbisa kuti: “Achanzwira ngoni vasina simba navanoshayiwa . . . Achavanunura pakudzvinyirirwa nokuitirwa chisimba.”—Pisarema 72:13, 14, Bhaibheri Dzvene.

  • Mwari haanyepi. Bhaibheri rinonyatsoti: Hazvibviri “kuti Mwari areve nhema.” (VaHebheru 6:18) Kana Jehovha akavimbisa kuita chimwe chinhu, zvakangofanana nokuti atochiita! (Isaya 55:10, 11) “Mutongi wenyika ino achadzingwa.”—Johani 12:31.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Nyika ichange yaita sei kana mutongi wayo abviswa?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana PISAREMA 37:10, 11 naZVAKAZARURWA 21:3, 4.