Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndiani Chaizvo Ari Kutonga Nyika?

Ndiani Chaizvo Ari Kutonga Nyika?

Unofunga kuti . . .

  • ndiMwari here?

  • vanhu here?

  • ndiSatani here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Satani ndiye anotonga pasi pano.”—1 Johani 5:19, Bhaibheri Rinoera.

‘Mwanakomana waMwari akauya . . . kuzoparadza mabasa aSatani.’—1 Johani 3:8, Bhaibheri Rinoera.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchawana tsanangudzo dzinonzwisisika dzematambudziko ari munyika.—Zvakazarurwa 12:12.

Uchawana chikonzero chokutenda kuti nyika ino ichachinja yova yakanaka.—1 Johani 2:17.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tidaro:

  • Utongi hwaSatani hahuna kwahuchasvika. Jehovha haasi kuzosiya Satani achiramba achitonga vanhu. Anovimbisa ‘kuparadza Dhiyabhorosi,’ obvisa zvose zvakakanganiswa naSatani.—VaHebheru 2:14, Shanduro yeNyika Itsva.

  • Mwari akasarudza Jesu Kristu kuti atonge nyika. Jesu akasiyana zvachose nemutongi wenyika ariko iye zvino ane utsinye, anongotsvaka zvakamunakira. Achitaura nezvoutongi hwaJesu, Mwari akavimbisa kuti: “Achanzwira ngoni vasina simba navanoshayiwa . . . Achavanunura pakudzvinyirirwa nokuitirwa chisimba.”—Pisarema 72:13, 14, Bhaibheri Dzvene.

  • Mwari haanyepi. Bhaibheri rinonyatsoti: Hazvibviri “kuti Mwari areve nhema.” (VaHebheru 6:18) Kana Jehovha akavimbisa kuita chimwe chinhu, zvakangofanana nokuti atochiita! (Isaya 55:10, 11) “Mutongi wenyika ino achadzingwa.”—Johani 12:31.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Nyika ichange yaita sei kana mutongi wayo abviswa?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana PISAREMA 37:10, 11 naZVAKAZARURWA 21:3, 4.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.