Enda pane zvauri kuda

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Kutambura Kuchazombopera Here?

Kutambura Kuchazombopera Here?

Ungati . . .

  • kuchapera here?

  • hakuperi here?

  • pamwe kungangopera here?

 BHAIBHERI RINOMBOTII?

“Mwari . . . achapukuta misodzi yose pamaziso avo, rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa.”—Zvakazarurwa 21:3, 4, Shanduro yeNyika Itsva.

ZVARINOTAURA ZVINGAKUBATSIRA SEI?

Uchava nechokwadi kuti Mwari haasi iye anokonzera matambudziko edu.—Jakobho 1:13.

Uchanyaradzwa nokuziva kuti Mwari anorwadziwa kana tichitambura.—Zekariya 2:8.

Uchava netariro yokuti kutambura kwose kuchapera.—Pisarema 37:9-11.

 TINGANYATSOBVUMA HERE ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI?

Hongu. Tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro:

  • Mwari anovenga kutambura uye kuona vanhu vachiitirwa zvakaipa. Imbofunga kuti Jehovha Mwari ainzwa sei kare paaiona vanhu vake vachibatwa zvoutsinye. Bhaibheri rinoti akarwadziswa “nevaya vaivanetsa.”—Vatongi 2:18, Shanduro yeNyika Itsva.

    Jehovha anovenga zvikuru vanhu vanokuvadza vamwe. Somuenzaniso, Bhaibheri rinoti anosemeswa ‘nemaoko anoteura ropa risina mhosva.’—Zvirevo 6:16, 17.

  • Mwari ane hanya nemumwe nemumwe wedu. Jehovha anoziva matambudziko edu sezvinongoita “mumwe nomumwe anoziva dambudziko rake nokurwadziwa kwake.”—2 Makoronike 6:29, 30.

Achishandisa Umambo hwake, Jehovha ava pedyo kugumisa kutambura kwemumwe nemumwe wedu. (Mateu 6:9, 10) Asi iye zvino anonyaradza vaya vanomutsvaka nemwoyo wose.—Mabasa 17:27; 2 VaKorinde 1:3, 4.

 ZVOKUFUNGA NEZVAZVO

Mwari anosiyirei vanhu vachitambura?

Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana VAROMA 5:12 na2 PETRO 3:9.