Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 15

Vakuru Vanobatsira Sei Ungano?

Vakuru Vanobatsira Sei Ungano?

Finland

Kudzidzisa

Kufudza

Kuparidza

Musangano redu hamuna vafundisi vanobhadharwa. Panzvimbo paizvozvo, sezvaiitwa pakatanga ungano yechiKristu, vatariri vanokwanisa vanogadzwa kuti ‘vafudze ungano yaMwari.’ (Mabasa 20:28) Vakuru ava varume vane ukama hwakasimba naMwari avo vanotungamirira muungano uye vanofudza, ‘vasingaiti nokugombedzerwa, asi nokuzvidira; vasingaitiri kuda pfuma inowanikwa nenzira dzokusatendeseka, asi nomwoyo wose.’ (1 Petro 5:1-3) Vanotiitira basa ripi?

Vane hanya nesu uye vanotichengetedza. Vakuru vanopa mirayiridzo inobva muMagwaro uye vanobatsira ungano kuti irambe iri pedyo naJehovha. Vachiziva kuti Mwari akavapa basa iri rinokosha, vakuru havadzvinyiriri vanhu vake, asi pane kudaro, vanoita kuti tigare zvakanaka uye tifare. (2 VaKorinde 1:24) Sezvinongoita mufudzi kuti anoratidza kuva nehanya kwazvo negwai rake rimwe nerimwe, vakuru vanoedza kuziva wose ari muungano semunhu mumwe nemumwe.—Zvirevo 27:23.

Vanotidzidzisa kuita kuda kwaMwari. Vhiki imwe neimwe, vakuru vanoitisa misangano yeungano kuti vasimbise kutenda kwedu. (Mabasa 15:32) Varume ava vakazvipira vanotungamirirawo mubasa rokuparidza, vachishanda nesu uye vachitidzidzisa zvose zvinoitwa muushumiri.

Vanotikurudzira semunhu mumwe nemumwe. Kuti vatibatsire kusimbisa ukama hwedu naJehovha, vakuru veungano vangatishanyira mumisha yedu kana kuti paImba yoUmambo kuti vatibatsire uye vatinyaradze vachishandisa Magwaro.—Jakobho 5:14, 15.

Kuwedzera pabasa ravo muungano, vakuru vakawanda vane mabasa ekunyika nemhuri izvo zvinoda nguva yavo. Tinofanira kuremekedza hama idzi dzinoshanda nesimba.—1 VaTesaronika 5:12, 13.

  • Vakuru vemuungano vane basa ripi?

  • Vakuru vanoratidza kutifarira semunhu mumwe nemumwe munzira dzipi?