Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

 CHIDZIDZO 2

Nei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?

Nei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?

Noa

Abrahamu naSara

Mosesi

Jesu Kristu

Vanhu vakawanda vanofunga kuti Zvapupu zvaJehovha izita rechitendero chitsva. Zvisinei, makore 2 700 akapfuura, vashumiri vaMwari mumwe chete wechokwadi vaitaurwa nezvavo se“zvapupu” zvake. (Isaya 43:10-12) Taizivikanwa seVadzidzi veBhaibheri kusvikira muna 1931. Nei takazotanga kushandisa zita rokuti Zvapupu zvaJehovha?

Rinozivisa Mwari wedu. Maererano nezvinyorwa zvekare, zita raMwari rokuti Jehovha rinowanika kane zviuru muBhaibheri. Mushanduro dzakawanda zita iri rakatsiviwa nemazita okuremekedza akadai sokuti Ishe kana kuti Mwari. Asi Mwari wechokwadi akanga azvizivisa kuna Mosesi nezita rake pachake rokuti Jehovha, achiti: “Iri ndiro zita rangu nokusingagumi.” (Eksodho 3:15) Nokuita izvi, akazvisiyanisa navanamwari vose venhema. Tinodada nokutakura zita raMwari mutsvene.

Rinotaura nezvebasa redu. Vanhu vekare vakawanda, kutanga naAbheri munhu akanga akatendeka, vakaratidza uchapupu hwokuti vaitenda muna Jehovha. Mumazana emakore akazotevera, Noa, Abrahamu, Sara, Mosesi, Dhavhidhi nevamwe vakabatana ‘negore guru iri rezvapupu.’ (VaHebheru 11:4–12:1) Takatsunga kuita kuti chokwadi pamusoro paMwari wedu chizivikanwe, sezvinongoita munhu anopupurira mudare achimiririra munhu asina mhosva.

Tiri kutevedzera Jesu. Bhaibheri rinomuti “chapupu chakatendeka nechechokwadi.” (Zvakazarurwa 3:14) Jesu pachake akati ‘akaita kuti zita raMwari rizivikanwe’ uye akaramba ‘achipupurira chokwadi’ pamusoro paMwari. (Johani 17:26; 18:37) Nokudaro, vateveri vaKristu vechokwadi vanofanira kupupurira zita raJehovha uye kuita kuti rizivikanwe. Izvi ndizvo zviri kuedza kuitwa neZvapupu zvaJehovha.

  • Nei Vadzidzi veBhaibheri vakazotanga kushandisa zita rokuti Zvapupu zvaJehovha?

  • Jehovha ave aine Zvapupu pasi pano kwenguva yakareba sei?

  • Ndiani Chapupu chaJehovha chikuru pane zvose?

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Zita raMwari—Kushandiswa Kwaro uye Zvarinoreva

Zita raMwari rakabviswa mumaBhaibheri akawanda. Nei? Kushandisa zita raMwari kwakakosha here?