Dare rinotungamirira muzana remakore rokutanga

Kuverenga tsamba yedare rinotungamirira

Muzana remakore rokutanga, boka duku, “vaapostora nevarume vakuru vaiva muJerusarema,” raishumira sedare rinotungamirira pakuita zvisarudzo zvinokosha zvine chokuita neungano yose yevaKristu vakazodzwa. (Mabasa 15:2) Vaiita chisarudzo nomwoyo mumwe pashure pokunge vakurukura zvinotaurwa neMagwaro uye vachibvuma kutungamirirwa nomudzimu waMwari. (Mabasa 15:25) Izvozvo ndizvo zviri kutevedzerwa mazuva ano.

Riri kushandiswa naMwari kuita kuda kwake. Hama dzakazodzwa dzinoshumira muDare Rinotungamirira dzinofarira chaizvo Shoko raMwari uye dzine ruzivo rwakawanda pamaitirwo ebasa redu uye pakupindura mibvunzo ine chokuita nokunamata. Dzinoungana vhiki imwe neimwe kuti dzikurukure zvinhu zvine chokuita nehama mupasi rose. Sezvaiitika muzana remakore rokutanga mirayiridzo inobva muBhaibheri inopiwa kuburikidza netsamba kana kuti vatariri vanofambira nevamwewo. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vaMwari vafunge uye vaite zvinhu sevanhu vamwe chete. (Mabasa 16:4, 5) Dare Rinotungamirira rinotarisira kugadzirwa kwezvokudya zvine chokuita nokunamata, rinokurudzira vose kuti vaise basa rokuparidza Umambo pakutanga uye rinotarisira kugadzwa kwehama pamabasa akasiyana-siyana.

Rinotevedzera kutungamirira kwemudzimu waMwari. Dare Rinotungamirira rinotsvaka kutungamirirwa naJehovha, Changamire Wezvinhu Zvose uye naJesu, Musoro weungano. (1 VaKorinde 11:3; VaEfeso 5:23) Vari muDare Rinotungamirira havazvioni sevatungamiriri vevanhu vaMwari. Ivo, pamwe chete nevaKristu vose vakazodzwa, “vanoramba vachitevera Gwayana [Jesu] pasinei nokwarinoenda.” (Zvakazarurwa 14:4) VeDare Rinotungamirira vanoonga zvikuru patinovanyengeterera uye patinonyengeterera basa ravo.

  • Ndivanaani vaiva mudare rinotungamirira muzana remakore rokutanga?

  • Mazuva ano, Dare Rinotungamirira rinotsvaka sei kutungamirirwa naMwari?