Tose tinobatsirwa nezvokudya zvedu zvine chokuita nokunamata

Nguva pfupi asati afa, Jesu akakurukura nevadzidzi vake vana—Petro, Jakobho, Johani, naAndireya vari pavo voga. Sezvaaifanotaura nezvechiratidzo chokuvapo kwake mumazuva okupedzisira, Jesu akamutsa mubvunzo unokosha unoti: “Chokwadi ndiani muranda akatendeka, akangwara, akagadzwa natenzi wake paveimba yake, kuti avape zvokudya zvavo panguva yakakodzera?” (Mateu 24:3, 45; Mako 13:3, 4) Jesu aivimbisa vadzidzi vake kuti sa“tenzi” wavo, aizogadza vaya vaizoramba vachipa zvokudya zvine chokuita nokunamata kuvateveri vake munguva yomugumo. Ndivanaani vaizoumba muranda uyu?

Ivo vateveri vaJesu vashoma vakazodzwa. “Muranda” wacho anozivikanwa seDare Rinotungamirira reZvapupu zvaJehovha. Anogovera panguva yakakodzera zvokudya zvine chokuita nokunamata kune vamwe vaanonamata navo Jehovha. Tinovimba nemuranda akatendeka uyu kuti arambe achitipa ‘mugove wedu wezvokudya panguva yakakodzera.’Ruka 12:42.

Vanotarisira imba yaMwari. (1 Timoti 3:15) Jesu akapa muranda basa rakakura rokuona nezvezvinoitwa nechikamu chepanyika chesangano raJehovha—kutarisira pfuma yaro, kutungamirira pabasa rokuparidza uye kutidzidzisa kuburikidza neungano dzedu. Nokudaro, kuti atipe zvatinoda panguva yatinozvida, “muranda akatendeka, akangwara” ari kuparadzira zvokudya zvine chokuita nokunamata kuburikidza nezvinyorwa zvatinoshandisa muushumiri hwedu, uyewo nepurogiramu dzepamisangano yedu nemagungano.

Muranda akatendeka kuchokwadi cheBhaibheri uye kubasa rake rokuparidza mashoko akanaka, uye akangwara pakutarisira kwaanoita nokuchenjera zvinhu zvaKristu zviri panyika. (Mabasa 10:42) Jehovha ari kuita kuti vanhu vakawanda vave zvapupu zvake uye ari kubatsira muranda akatendeka akangwara kuti ape zvokudya zvakawanda zvine chokuita nokunamata.Isaya 60:22; 65:13.

  • Ndiani akagadzwa naJesu kuti ape vadzidzi vake zvokudya zvine chokuita nokunamata?

  • Muranda akatendeka uye akangwara munzira dzipi?