Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Ndivanaani Vari Kuita Kuda kwaJehovha Mazuva Ano?

Zvapupu zvaJehovha zvinowanika pasi rose uye zvinobva mumarudzi ose netsika dzose. Chii chakabatanidza boka iri rine vanhu vakasiyana-siyana?

Chii Chinodiwa naMwari?

Mwari anoda kuti kuda kwake kuzivikanwe pasi rose. Chaanoda chacho chii, uye ndivanaani mazuva ano vari kudzidzisa vamwe nezvacho?

Zvapupu zvaJehovha Vanhu Verudzii?

Unoziva Zvapupu zvaJehovha zvingani? Chii chaunonyatsoziva nezvedu?

Nei Tichinzi Zvapupu zvaJehovha?

Ona zvikonzero zvitatu nei takazotanga kushandisa zita iri.

Chokwadi cheBhaibheri Chakawanikwazve Sei?

Tingava sei nechokwadi chokuti tinonzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri?

Takabudisirei Shanduro yeNyika Itsva?

Chii chinoita kuti shanduro iyi yeShoko raMwari ive yakasiyana nedzimwe?

Chii Chauchawana Pamisangano Yedu yechiKristu?

Tinoungana pamwe chete kuti tidzidze Magwaro uye kuti tikurudzirane. Uchagamuchirwa noushamwari!

Kuwadzana Nevatinonamata Navo Kunotibatsira Sei?

Shoko raMwari rinokurudzira kuwadzana kwechiKristu. Dzidza kuti ungabatsirwa sei nokuwadzana kwakadai.

Misangano Yedu Yakaita Sei?

Wakamboshamisika here kuti chii chinoitwa pamisangano yedu? Hapana mubvunzo kuti uchafadzwa nemhando yedzidzo yeBhaibheri yaunogona kuwana ikoko.

Nei Tichipfeka Zvakanaka Pamisangano Yedu?

Zvatinopfeka zvine basa here kuna Mwari? Dzidza kuti mazano api eBhaibheri anotibatsira pakusarudza zvokupfeka uye pakushambidzika.

Ndeipi Nzira Yakanakisisa Yokugadzirira Nayo Misangano?

Kufanogadzirira misangano yedu kuchaita kuti ubatsirwe nayo zvikuru.

Chii Chinonzi Kunamata Kwemhuri?

Ona kuti urongwa uhwu hungakubatsira sei kuswedera pedyo naMwari uye kusimbisa ukama hwemhuri yako.

Nei Tichipinda Magungano Makuru?

Gore rimwe nerimwe, tinoungana pazviitiko zvitatu zvinokosha. Ungabatsirwa sei nemagungano aya?

Basa Redu Rokuparidza Umambo Rakarongwa Sei?

Tinotevedzera muenzaniso wezvakaitwa naJesu achiri panyika. Ndedzipi dzimwe dzenzira idzi dzokuparidza nadzo?

Chii Chinonzi Piyona?

Zvimwe Zvapupu zvinopedza maawa 30, 50, kana kuti kunyange anopfuura pamwedzi mubasa rokuparidza. Chii chinovakurudzira?

Zvikoro Zvipi Zvakaitirwa Mapiyona?

Idzidzo ipi inokosha inowaniswa vaya vanozvipira kupa nguva yavo yakazara kubasa rokuparidza Umambo?

Vakuru Vanobatsira Sei Ungano?

Vakuru varume vane ukama hwakasimba naMwari avo vanotungamirira muungano. Vanopa rubatsiro rwakaita sei?

Basa reVashumiri Vanoshumira Nderei?

Vashumiri vanoshumira vanobatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka muungano. Ona kuti basa ravo rinobatsira sei vose vanopinda misangano.

Vatariri Vematunhu Vanotibatsira Sei?

Vatariri vematunhu vanoshanyira ungano nechinangwa chipi? Ungabatsirwa sei nokushanya kwavanoita?

Tinobatsira Sei Hama Dzedu Dziri Mumatambudziko?

Dambudziko parinouya, tinokurumidza kuronga kupa ruyamuro runobatsira uye nyaradzo inobva muMagwaro kune vaya vanenge vawirwa nenjodzi. Munzira dzipi?

Ndiani Boka Romuranda Akatendeka, Akangwara?

Jesu akavimbisa kuti aizogadza boka romuranda kuti rigovere zvokudya zvine chokuita nokunamata panguva yakakodzera. Izvi zviri kuitwa sei?

Dare Rinotungamirira Rinoshanda Sei Mazuva Ano?

Muzana remakore rokutanga, boka duku revarume vakuru nevaapostora raishumira sedare rinotungamirira muungano yechiKristu. Ko nhasi?

Chii Chinonzi Bheteri?

Bheteri inzvimbo yakasiyana nedzimwe ine chinangwa chinokosha zvikuru. Dzidza zvakawanda nezvevaya vanoshanda ipapo.

Pahofisi Yebazi Panoitwei?

Vanenge vashanya vanobvumirwa kutenderera vachiratidzwa chero imwe yemahofisi edu ebazi. Tinokukoka kuti uitewo kudaro!

Mabhuku Edu Anonyorwa Uye Anoshandurwa Sei?

Tinobudisa mabhuku mumitauro inopfuura 750. Nei tichiita zvose izvozvo?

Mari Inoshandiswa Pabasa Redu Romunyika Yose Inobva Kupi?

Panyaya yokutsigira nemari, chii chinoita kuti sangano redu risiyane nezvimwe zvitendero?

Dzimba dzoUmambo—Dzinovakirwei Uye Dzinovakwa Sei?

Nei nzvimbo dzedu dzokunamatira dzichinzi Dzimba dzoUmambo? Dzidza zvakawanda nezvokuti zvivako izvi zvine mwero zvinobatsira sei ungano dzedu.

Tingabatsira Sei Kuti Imba Yedu yoUmambo Irambe Yakanaka?

Imba yoUmambo yakachena uye inotarisirwa zvakanaka inoita kuti Mwari wedu arumbidzwe. Urongwa hupi hunoitwa pakutarisira Imba yoUmambo yekwenyu?

Raibhurari yepaImba yoUmambo Inogona Kutibatsira Sei?

Une zvaungada kutsvakurudza here kuti uwedzere zivo yako yeBhaibheri? Shanyira raibhurari yepaImba yoUmambo!

Zvii Zvingawanikwa paWebsite yedu?

Unogona kudzidza zvakawanda nezvedu uye zvatinotenda uyewo unogona kuwana mhinduro dzemibvunzo yako yeBhaibheri.

Uchaita Kuda kwaJehovha Here?

Jehovha Mwari anokuda zvechokwadi. Ungaratidza sei kuti unomuda nemararamiro aunoita?