Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIKAMU 1

Zvinoitika Ushumiri hwaJesu Husati Hwatanga

“Uyu achava mukuru.”—Ruka 1:32

Zvinoitika Ushumiri hwaJesu Husati Hwatanga

ZVIRI MUCHIKAMU CHINO

CHITSAUKO 1

Ngirozi yaMwari Inotumwa Nemashoko

Ngirozi Gabrieri inozivisa mashoko asiri nyore kubvuma.

CHITSAUKO 2

Jesu Anokudzwa Asati Azvarwa

Erizabheti nemwana wake aiva mudumbu vakakudza sei Jesu?

CHITSAUKO 3

Munhu Achagadzira Nzira Anozvarwa

Paakangogona kutaura Zekariya akapa uprofita hunokosha.

CHITSAUKO 4

Mariya Ane Pamuviri, Asi Haana Kuroorwa

Josefa anozvibvuma here paanoudzwa kuti pamuviri pacho hapasi pomumwe murume asi ndepemudzimu mutsvene?

CHITSAUKO 5

Jesu Akazvarirwa Kupi Uye Riini?

Tinoziva sei kuti Jesu haana kuberekwa musi wa25 December?

CHITSAUKO 6

Mwana Ainge Akavimbiswa

Josefa naMariya pavanouya naJesu kutemberi ari mucheche, vaprofita vaviri vakwegura vanoprofita nezveremangwana raJesu.

CHITSAUKO 7

Vazivi Venyeredzi Vanoshanyira Jesu

Sei nyeredzi yavakaona yakatanga yavatungamirira kuna Mambo Herodhi mhondi, kwete kuna Jesu?

CHITSAUKO 8

Vanotiza Mutongi Akaipa

Uprofita hutatu hune chokuita naMesiya hunozadziswa achiri mudiki.

CHITSAUKO 9

Jesu Anokurira muNazareta

Jesu ane vanun’una pamwe nehanzvadzi ngani?

CHITSAUKO 10

Mhuri yaJesu Inoenda kuJerusarema

Josefa naMariya vari kunetseka pavasiri kuona kuna Jesu, iye wacho achitoshayawo kuti sei vasina kuziva kwaaiva.

CHITSAUKO 11

Johani Mubhabhatidzi Anogadzirira Jesu Nzira

Panouya vaFarisi nevaSadhusi kwaari, Johani anovatuka. Aivatukirei?