Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Jesu—Nzira Nechokwadi Neupenyu

Mepu inoratidza nzvimbo dzakagarwa naJesu uye kwaaidzidzisira

Mepu inoratidza nzvimbo dzakagarwa naJesu uye kwaaidzidzisira

Nzvimbo dziri paMepu

 • FINIKIYA

 • GARIREYA

 • DHEKAPORISI

 • SAMARIYA

 • PEREYA

 • JUDHIYA

 • Sidhoni

 • Zarefati

 • Tire

 • Dhamasiko

 • Gomo reHemoni

 • Kesariya Firipi

 • Korazini

 • Bethisaida

 • Kapenaume

 • Raphana

 • Kana

 • Maghadani

 • Gungwa reGarireya

 • Gergesa

 • Tibheriyasi

 • Hippo(s)

 • Dion

 • Canatha

 • Nazareta

 • Gadhara

 • Abila

 • Naini

 • Scythopolis (Bethi-sheyani)

 • Bhetani? (mhiri kwaJodhani)

 • Pera

 • Sarimu

 • Ainoni

 • Sebaste (Samariya)

 • Gerasa

 • Sikari

 • Gomo reGerizimu

 • Tsime raJakobho

 • Rwizi rwaJodhani

 • Arimatiya

 • Efremu

 • Firadhefiya (Rabha)

 • Jeriko

 • Rama

 • Emausi

 • Jerusarema

 • Bhetifage

 • Bhetani

 • Bhetrehema

 • Hebroni

 • Renje reJudhiya

 • Gungwa reMunyu (Gungwa Rakafa)

 • NHARAUNDA YEJERUSAREMA

 • Rama

 • Emausi

 • Gomo reMiorivhi

 • Jerusarema

 • Bhetifage

 • Bhetani

 • Bhetrehema