Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Jesu—Nzira Nechokwadi Neupenyu

Verenga nezvezvose zvakaitika muupenyu hwaJesu mubhuku rino.

MASHOKO OKUSUMA

Nzira Nechokwadi Neupenyu

Dzidziso nezviito zvaJesu zvinotaurwa muEvhangeri, zvinogona kuchinja upenyu hwako.

CHITSAUKO 1

Ngirozi yaMwari Inotumwa Nemashoko

Ngirozi Gabrieri inozivisa mashoko asiri nyore kubvuma.

CHITSAUKO 2

Jesu Anokudzwa Asati Azvarwa

Erizabheti nemwana wake aiva mudumbu vakakudza sei Jesu?

CHITSAUKO 3

Munhu Achagadzira Nzira Anozvarwa

Paakangogona kutaura Zekariya akapa uprofita hunokosha.

CHITSAUKO 4

Mariya Ane Pamuviri, Asi Haana Kuroorwa

Josefa anozvibvuma here paanoudzwa kuti pamuviri pacho hapasi pomumwe murume asi ndepemudzimu mutsvene?

CHITSAUKO 5

Jesu Akazvarirwa Kupi Uye Riini?

Tinoziva sei kuti Jesu haana kuberekwa musi wa25 December?

CHITSAUKO 6

Mwana Ainge Akavimbiswa

Josefa naMariya pavanouya naJesu kutemberi ari mucheche, vaprofita vaviri vakwegura vanoprofita nezveremangwana raJesu.

CHITSAUKO 7

Vazivi Venyeredzi Vanoshanyira Jesu

Sei nyeredzi yavakaona yakatanga yavatungamirira kuna Mambo Herodhi mhondi, kwete kuna Jesu?

CHITSAUKO 8

Vanotiza Mutongi Akaipa

Uprofita hutatu hune chokuita naMesiya hunozadziswa achiri mudiki.

CHITSAUKO 9

Jesu Anokurira muNazareta

Jesu ane vanun’una pamwe nehanzvadzi ngani?

CHITSAUKO 10

Mhuri yaJesu Inoenda kuJerusarema

Josefa naMariya vari kunetseka pavasiri kuona kuna Jesu, iye wacho achitoshayawo kuti sei vasina kuziva kwaaiva.

CHITSAUKO 11

Johani Mubhabhatidzi Anogadzirira Jesu Nzira

Panouya vaFarisi nevaSadhusi kwaari, Johani anovatuka. Aivatukirei?

CHITSAUKO 12

Jesu Anobhabhatidzwa

Nei Jesu akabhabhatidzwa iye asina kumboita chivi?

CHITSAUKO 13

Dzidza Pamakundiro Akaita Jesu Miedzo

Kuedzwa kwakaitwa Jesu kunoratidza kuti zvinhu zviviri nezvaDhiyabhorosi.

CHITSAUKO 14

Vadzidzi vaJesu Vokutanga

Chii chakaita kuti vadzidzi vatanhatu vokutanga vanyatsobvuma kuti Jesu ndiye Mesiya?

CHITSAUKO 15

Jesu Anoita Chishamiso Chake Chokutanga Pamuchato

Jesu anoratidza amai vake kuti ari kuudzwa zvokuita naBaba vake vokudenga kwete naivo.

CHITSAUKO 16

Jesu Anoshingairira Kunamata Kwechokwadi

Mutemo waMwari waibvumira vanhu kutenga mhuka dzezvibayiro muJerusarema, saka nei Jesu akashatirirwa vanhu vaitengesa mutemberi?

CHITSAUKO 17

Anodzidzisa Nikodhimo Usiku

“Kuberekwazve” kunorevei?

CHITSAUKO 18

Jesu Anowedzera, Johani Achiderera

Vadzidzi vaJohani vari kunzwa godo, asi iye haasi.

CHITSAUKO 19

Kudzidzisa Mukadzi wokuSamariya

Jesu anomuudza chimwe chinhu chaanofanira kunge asati amboudza mumwe munhu.

CHITSAUKO 20

Chishamiso Chechipiri muKana

Jesu anoporesa mumwe mwana aiva kure nechinhambwe chemakiromita 26.

CHITSAUKO 21

Musinagogi yekuNazareta

Chii chakataurwa naJesu chinoita kuti vanhu vemumusha wake vade kumuuraya?

CHITSAUKO 22

Vadzidzi Vana Vachava Vabati Vevanhu

Anovadana kuti varege basa rekubata hove ravari kuita kuti vaite basa rekubata vanhu.

CHITSAUKO 23

Jesu Anoita Mabasa Makuru muKapenaume

Jesu paanodzinga madhimoni, anoita kuti asaudze vanhu kuti Mwanakomana waMwari. Nei?

CHITSAUKO 24

Jesu Anowedzera Ushumiri Hwake muGarireya

Vanhu vanouya kuna Jesu kuti vaporeswe, asi anotsanangura kuti ushumiri hwake hune chimwe chinangwa chinotonyanya kukosha.

CHITSAUKO 25

Jesu Anoitira Munhu Ane Maperembudzi Tsiye Nyoro

Nemashoko mapfupi asi ane simba, Jesu anonyatsoratidza kuti ane rudo nevanhu vaanoporesa.

CHITSAUKO 26

“Zvivi Zvako Zvakanganwirwa”

Jesu anotaura kuti zvivi nekurwara zvakabatana papi?

CHITSAUKO 27

Jesu Anodana Mateu

Chii chinoita kuti Jesu adye nevanhu vanotozivikanwa kuti vatadzi?

CHITSAUKO 28

Nei Vadzidzi VaJesu Vasingatsanyi?

Jesu anopindura achishandisa muenzaniso wehombodo dzewaini.

CHITSAUKO 29

Munhu Angaita Mabasa Akanaka Pasabata Here?

Nei vaJudha vachishungurudza Jesu nekuporesa kwaaita murume akanga aita makore 38 achirwara?

CHITSAUKO 30

Jesu Anotaura Paruzhinji Kuti Mwanakomana waMwari

VaJudha vari kufunga kuti Jesu ari kuzviti akaenzana naMwari, asi Jesu anobudisa pachena kuti Mwari mukuru kwaari.

CHITSAUKO 31

Kutanha Hura Dzezviyo Pasabata

Nei Jesu achizviti “Ishe wesabata”?

CHITSAUKO 32

Zvii Zvinobvumirwa Nomutemo paSabata?

VaSadhusi nevaFarisi, avo vasingawanzowirirani, vanobatana pakutsvaga kuuraya Jesu.

CHITSAUKO 33

Kuzadzisa Uprofita hwaIsaya

Nei Jesu achiudza vanhu vaanenge aporesa kuti vasaudze vanhu kuti iye ndiani kana zvaanenge avaitira?

CHITSAUKO 34

Jesu Anosarudza Vaapostora Gumi Nevaviri

Muapostora nemudzidzi vakasiyana papi?

CHITSAUKO 35

Mharidzo Yepagomo Yakakurumbira

Wana tsanangudzo dzepfungwa huru dzemumharidzo yaJesu.

CHITSAUKO 36

Mukuru Weuto Anoratidza Kutenda Kwakakura

Chii chinoitwa nemukuru weuto chinoshamisa Jesu?

CHITSAUKO 37

Jesu Anomutsa Mwanakomana Weimwe Chirikadzi

Vaya vakaona chishamiso ichi vakanzwisisa zvachinoreva.

CHITSAUKO 38

Johani Ari Kuda Kunzwa Mashoko Anobva Kuna Jesu

Chii chinoita kuti Johani Mubhabhatidzi abvunze kana Jesu ari iye Mesiya? Zvingava here kuti Johani haana chokwadi nazvo?

CHITSAUKO 39

Rwune Nhamo Rudzi Rwusingateereri

Jesu anotaura kuti paZuva Rokutongwa nyika yeSodhoma ichagona kutsungirira kupfuura Kapenaume, guta raaiwanzoita basa rake achibva.

CHITSAUKO 40

Chidzidzo Chekukanganwira

Jesu paakaudza mukadzi akanga ari pfambi kuti zvivi zvako zvakanganwirwa, akanga ari kuratidza kuti zvakanaka here kutyora mitemo yaMwari?

CHITSAUKO 41

Jesu Anoita Zvishamiso Nesimba Raani?

Vanun’una vaJesu vanoti ava kupenga.

CHITSAUKO 42

Jesu Anotuka Vafarisi

“Chiratidzo chomuprofita Jona,” chinorevei?

CHITSAUKO 43

Mifananidzo yeUmambo

Jesu anotaura mifananidzo misere yoUmambo.

CHITSAUKO 44

Jesu Anonyaradza Dutu Mugungwa

Jesu paakanyaradza mhepo nemafungu, akadzidzisa chidzidzo chinokosha nezvezvinenge zvakaita upenyu mukutonga kweUmambo.

CHITSAUKO 45

Anoratidza Simba Pamadhimoni Akawanda

Munhu anogona kugarwa nemadhimoni akawanda here?

CHITSAUKO 46

Kuporeswa Nekubata Nguo yaJesu

Jesu anoratidza simba rake uye tsiye nyoro pachiitiko ichi chinofadza.

CHITSAUKO 47

Musikana Wechidiki Anomutswa

Vanhu vanoseka Jesu paanoti musikana afa akangorara zvake. Chii chaanoziva chavasingazivi?

CHITSAUKO 48

Anoita Zvishamiso, Asi Vanhu Havamugamuchiri Kunyange muNazareta

Vanhu vokuNazareta vanoramba Jesu, asi kwete nokuda kwezvaadzidzisa kana kuti zvishamiso zvaaita, asi vane chikonzero chavowo.

CHITSAUKO 49

Kuparidza muGarireya Uye Kudzidzisa Vaapostora Kuparidza

Mashoko okuti ‘Umambo hwekumatenga hwaswedera pedyo’ anonyatsorevei?

CHITSAUKO 50

Kudzidziswa Kuti Vazoparidza Pasinei Nekutambudzwa

Nei Jesu achiudza vaapotsora kuti vatize pavanotambudzwa uye kuti vasatye rufu?

CHITSAUKO 51

Munhu Anourayiwa Pachipembererwa Zuva Rokuzvarwa

Sarome anotamba zvinofadza Herodhi zvokuti anovimbisa kumupa chose chaanokumbira. Chii chaanokumbira chinotyisa?

CHITSAUKO 52

Anopa Zviuru Zvevanhu Zvokudya Achishandisa Hove Nezvingwa Zvishoma

Chishamiso ichi chaJesu chakakosha zvekuti chinowanikwa muEvhangeri ina.

CHITSAUKO 53

Mutongi Ane Simba Pamamiriro Ekunze

Vadzidzi vanodzidzei panofamba Jesu pamusoro pemvura uye paanonyaradza mhepo?

CHITSAUKO 54

Jesu “Chingwa Choupenyu”

Nei Jesu achituka vanhu ivo vafamba zvakadaro kuti vauye kwaari?

CHITSAUKO 55

Mashoko aJesu Anovhundutsa Vakawanda

Jesu akadzidzisa dzidziso yaishamisa zvokuti vadzidzi vake vakawanda vanomusiya.

CHITSAUKO 56

Chii Chaizvo Chinosvibisa Munhu?

Chinopinda mumuromo here kana kuti chinobuda mumuromo?

CHITSAUKO 57

Jesu Anoporesa Musikana Ane Dhimoni Uye Murume Matsi

Nei mumwe mukadzi asina kugumbuka Jesu paanofananidza vanhu verudzi rwake nembwa?

CHITSAUKO 58

Anoita Kuti Chingwa Chiwande Uye Anonyevera Nezvembiriso

Vadzidzi vaJesu vanozoziva kuti mbiriso yaari kutaura nezvayo yakaita sei.

CHITSAUKO 59

Mwanakomana Womunhu Ndiani?

Kiyi dzeUmambo chii? Ndiani anodzishandisa, uye anodzishandisa sei?

CHITSAUKO 60

Chiso Chake Nenguo Zvinoshanduka Achiratidza Zvaanenge Akaita Muumambo

Chii chakaitika pakushanduka kwakaita Jesu? Kwairevei?

CHITSAUKO 61

Jesu Anoporesa Mukomana Akagarwa Nedhimoni

Jesu anotaura kuti chatadzisa kuti munhu aporeswe kushaya kutenda, asi ndiani asina kutenda? Mukomana wacho here baba vacho here kana kuti vadzidzi vaJesu?

CHITSAUKO 62

Chidzidzo Chinokosha Chekuzvininipisa

Vanhu vakuru vanodzidza chimwe chinhu kumwana muduku.

CHITSAUKO 63

Kukanganisa Kutenda Kwevamwe Uye Zvokuita Kana Hama Yaita Chivi

Anotsanangura matanho matatu anotorwa kana hama dzatadzirana.

CHITSAUKO 64

Kukanganwira Kwakakosha

Achishandisa mufananidzo wemuranda asingaregereri, Jesu anoratidza maonero anoita Mwari kukanganwira kwatinoita vamwe.

CHITSAUKO 65

Anodzidzisa Ari Munzira Kuenda kuJerusarema

Mukukurukura kwaakaita nevanhu vatatu kwenguva pfupi, Jesu akaratidza zvinhu zvinogona kutadzisa munhu kumutevera.

CHITSAUKO 66

Ari muJerusarema kuMutambo Wematebhenekeri

Chii chaita kuti vanhu vari kunzwa Jesu achitaura vazoti akagarwa nedhimoni?

CHITSAUKO 67

“Hapana Mumwe Munhu Akambotaura Saizvozvi”

Dare guru revaJudha rose haro rinopikisa Jesu, asi mumwe wavo anoita ushingi hwekutaura achimutsigira.

CHITSAUKO 68

Mwanakomana waMwari Ndiye “Chiedza Chenyika”

Jesu akataura kuti “chokwadi chichakusunungurai.” Kusunungurwa pachii?

CHITSAUKO 69

Baba Vavo ndiAbrahamu Here Kana Kuti ndiDhiyabhorosi?

Jesu anotaura kuti vana vaAbrahamu vangazivikanwa sei, uye kuti Baba vake ndiani.

CHITSAUKO 70

Jesu Anoporesa Murume Akazvarwa Ari Bofu

Vadzidzi vanobvunza nei murume uyu ari bofu. Akaita chivi here? Vabereki vake vane chivi chavakaita here? Paanoporesa murume uyu, vanhu vanotaura zvinhu zvakasiyana-siyana.

CHITSAUKO 71

VaFarisi Vanotambudza Murume Aimbova Bofu

Mashoko anotaurwa nemurume aimbova bofu anoshatirisa vaFarisi. Vabereki vake vanga vachitya kuti vangangodzingwa musinagogi, uye ndizvo zvinobva zvaitika kumurume uyu.

CHITSAUKO 72

Jesu Anotuma Vadzidzi 70 Kuti Vanoparidza

Ari muJudhiya, Jesu anotuma vadzidzi 70 ovaudza kuti vaparidze nezveUmambo. Vadzidzi vanodzidzisa vanhu mumasinagogi here kana kuti mudzimba?

CHITSAUKO 73

MuSamariya Anoratidza Kuti Muvakidzani Akanaka

Jesu anoshandisa sei mufananidzo wemuSamariya akanaka kudzidzisa chidzidzo chinokosha?

CHITSAUKO 74

Zvidzidzo Panyaya Yekugamuchira Vaeni Uye Kunyengetera

Jesu anoshanyira Mariya naMarita kumba kwavo. Anovadzidzisei panyaya yekugamuchira vaeni? Uye anozodzidzisa sei vadzidzi vake zvinhu zvekunyengeterera?

CHITSAUKO 75

Jesu Anoratidza Kuti Chii Chinoita Kuti Munhu Afare

Jesu anoudza vanomushora ‘nezvemunwe waMwari’ uye kuti ‘Umambo hwaMwari hwasvika sei kwavari.’ Anotaurawo kuti vanhu vangawana sei mufaro wechokwadi.

CHITSAUKO 76

Jesu Anodya nemuFarisi

Jesu anofumura unyengeri hwevaFarisi nevanyori panyaya dzekunamata. Vanhu vari kutakudzwa mitoro ipi inorema?

CHITSAUKO 77

Jesu Anopa Zano Nezvepfuma

Jesu anopa mufananidzo wemurume akapfuma anovaka matura makuru. Anodzokorora zano ripi panyaya yezvakaipira kutsvaka pfuma?

CHITSAUKO 78

Mutariri Akatendeka Anofanira Kugara Akagadzirira

Jesu anoratidza kuti anoda kuti vadzidzi vake vawane zvokudya zvinosimbisa pakunamata. Mutariri aizobatsira sei kuti vawane zvokudya izvi? Nei zano rekugara wakagadzirira richikosha?

CHITSAUKO 79

VaJudha Vasingatendi Vachaparadzwa

Jesu anoti vaya vaari kuedza kubatsira vachaparadzwa kana vakasapfidza. Vachadzidza here pane zviri kutaurwa naJesu nezvemaonerwo avanoitwa naMwari?

CHITSAUKO 80

Mufudzi Akanaka Uye Matanga Emakwai

Zvinoitwa nemufudzi nemakwai ake zvinoratidza maonero anoita Jesu vadzidzi vake. Vachanzwa zvaari kudzidzisa vomutevera here?

CHITSAUKO 81

Jesu Nababa Vake Vamwe Chete, Asi Haasi Mwari

Vamwe vanoshora Jesu vanomupomera kuti ari kuzviti akaenzana naMwari. Anoramba sei zvaari kupomerwa nounyanzvi?

CHITSAUKO 82

Ushumiri hwaJesu muPereya

Jesu anotsanangurira vateereri vake kuti chii chinodiwa kuti munhu aponeswe uye kuti nei vakawanda vasingazoponi. Zvaanotaura zvaikosha mazuva iwayo. Ko mazuva ano?

CHITSAUKO 83

Mwari Anokoka Vanhu Vakaita Sei Kumabiko Ake?

Achidya pamba pemumwe muFarisi, Jesu anotaura mufananidzo wemabiko makuru ezvekudya zvemanheru. Anotaura chidzidzo chinokosha kuvanhu vose vaMwari. Ndechei?

CHITSAUKO 84

Kuva Mudzidzi waJesu Haisi Nyaya Yekutamba Nayo

Kuva mudzidzi waKristu inyaya yakakosha. Jesu anotaura pachena kuti chii chinodiwa. Zvichida vamwe vanoda kuva vateveri vake vanoshamisika nezvaanotaura.

CHITSAUKO 85

Kufara Panopfidza Mutadzi

VaFarisi nevanyori vanoshora Jesu nekuti anogamuchira vanhu vakaderera. Jesu anoshandisa mifananidzo kuti avaratidze kuti Mwari anoona sei vatadzi.

CHITSAUKO 86

Mwanakomana Akarasika Anodzoka

Zvidzidzo zvipi zvatinowana pamufananidzo waJesu wemwanakomana akarasika?

CHITSAUKO 87

Rongera Ramangwana Neuchenjeri

Jesu anotaura mufananidzo wemutariri ane uori kuti adzidzise chidzidzo chinoshamisa.

CHITSAUKO 88

Mufananidzo Wemupfumi naRazaro

Chinobatsira kunzwisisa mufananidzo waJesu kutanga waziva mupfumi naRazaro vari kumiririra vanaani.

CHITSAUKO 89

Anodzidzisa muPereya Achienda kuJudhiya

Anotaura kuti kutenda kunogona kutibatsira sei kuregerera vaya vanogara vachititadzira.

CHITSAUKO 90

“Kumuka Noupenyu”

Jesu airevei paakati vaya vanotenda maari ‘havazombofi’?

CHITSAUKO 91

Razaro Anomutswa

Zvinhu zviviri zvine chokuita nechiitiko ichi zvinoita kuti kunyange vanhu vari kupikisa Jesu vasakwanise kuramba kuti aita chishamiso ichi.

CHITSAUKO 92

Varume Gumi Vanoporeswa, Asi Mumwe Chete Ndiye Anotenda Zvaaitirwa

Murume aporeswa anoratidza kuti anotenda zvaaitirwa naJesu naJehovha.

CHITSAUKO 93

Mwanakomana Wemunhu Achaonekwa

Kuvapo kwaKristu kuchafanana nemheni pakudii?

CHITSAUKO 94

Kunyengetera Uye Kuzvininipisa, Zvinhu Zviviri Zvinokosha

Mumufananidzo wake wemutongi asina kururama nechirikadzi, Jesu anoratidza kuti kuramba uchinyengeterera zvaunenge uchida kwakakosha.

CHITSAUKO 95

Jesu Anotaura Maonero Anoita Mwari Kurambana Uye Anoratidza Kuti Anoda Vana

Maonero anoita Jesu vana vaduku akasiyana nemaonero avanoitwa nevadzidzi vake. Nei zvakadaro?

CHITSAUKO 96

Anopindura Mubvunzo Wemutongi Wechiduku Akapfuma

Chii chinoita kuti Jesu azotaure kuti zviri nyore kuti ngamera ipinde nepaburi retsono pane kuti mupfumi apinde muUmambo hwaMwari?

CHITSAUKO 97

Mufananidzo Wevashandi Vomumunda Wemizambiringa

Vokutanga vanova sei vokupedzisira uye vokupedzisira vokutanga?

CHITSAUKO 98

Nyaya Yekutsvaka Chinzvimbo Inotangazve

Jakobho naJohani vanokumbira zvinzvimbo muUmambo, asi vamwe vavo vari kuzvidawo.

CHITSAUKO 99

Jesu Anoporesa Mapofu Uye Anobatsira Zakeyo

Tingatsanangura sei musiyano uri pakurondedzerwa kunoitwa nyaya yekuporeswa kwemapofu maviri naJesu pedyo neJeriko iyo inotaurwa zvakasiyana muBhaibheri?

CHITSAUKO 100

Mufananidzo Wemamaina Gumi

Jesu airevei paakati: “Munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe; asi asina achatorerwa kunyange zvaainazvo”?

CHITSAUKO 101

Anodya Kumba kwaSimoni muBhetani

Mariya, hanzvadzi yaRazaro, anoita chimwe chinhu chisingafadze vamwe, asi Jesu anomutsigira.

CHITSAUKO 102

Mambo Anopinda muJerusarema Akatasva Mwana Wembongoro

Anozadzisa uprofita hwakataurwa makore 500 apfuura.

CHITSAUKO 103

Temberi Inocheneswa Zvekare

Vatengesi vemuJerusarema vari kuita sevari kuita bhizimisi riri pamutemo, saka sei Jesu achizovati makororo?

CHITSAUKO 104

VaJudha Vanonzwa Inzwi raMwari

Pane musiyano here uripo pakuva nekutenda muna Jesu uye pakuratidza nemabasa kuti tine kutenda ikoko?

CHITSAUKO 105

Muonde Unoshandiswa Pakudzidzisa Nezvekutenda

Jesu anodzidzisa vadzidzi vake nezvesimba rekutenda uye anotsanangura nei Mwari ari kuramba rudzi rwaIsraeri.

CHITSAUKO 106

Mifananidzo Miviri Yeminda Yemizambiringa

Ona zvinorehwa nemufananidzo wemurume akatuma vanakomana vake kuti vanoshanda mumunda wemuzambiringa uye wemurume akaronzesa munda wake kuvarimi vakaipa.

CHITSAUKO 107

Mambo Anodana Vanhu Vaakakoka Kumabiko Emuchato

Mufananidzo waJesu unotova uprofita.

CHITSAUKO 108

Jesu Anoita Kuti Mazano Evavengi Vake Ashaye Basa

Anotanga aita kuti vaFarisi vashaye chekutaura, ozodarozve kuvaSadhusi, uye kunyange pavanouya vose vakabatana.

CHITSAUKO 109

Jesu Anoshoropodza Vatungamiriri Vechitendero Vanomupikisa

Nei Jesu achiratidza kuti haafariri zviri kuitwa nevatungamiriri vechitendero?

CHITSAUKO 110

Zuva raJesu Rekupedzisira Patemberi

Anoshandisa muenzaniso wechirikadzi murombo kudzidzisa chidzidzo chinokosha.

CHITSAUKO 111

Vadzidzi Vanokumbira Chiratidzo

Uprofita hwake hwakatanga kuzadziswa munguva yevaapostora. Hungazozadzika zvekare here mune ramangwana?

CHITSAUKO 112

Mufananidzo Wemhandara Gumi

Jesu akadzidzisa kuti hafu yevadzidzi vake ichange yakangwara uye imwe hafu yakapusa here?

CHITSAUKO 113

Mufananidzo Wematarenda

Mufananidzo waJesu unotsanangura mashoko ake ekuti: “Munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe.”

CHITSAUKO 114

Kristu Anotonga Makwai Nembudzi Ari Pachigaro

Jesu anotsanangura chichashandiswa pakutonga vanhu paanotaura mufananidzo unotokonya pfungwa.

CHITSAUKO 115

Paseka yaJesu Yekupedzisira Yava Pedyo

Kutengeswa kwakaitwa Jesu naJudhasi kuvatungamiriri vechitendero nemasirivha 30 kunoratidzei?

CHITSAUKO 116

Anopa Chidzidzo paPaseka Yake Yekupedzisira

Anoshamisa vadzidzi nekuita basa revaranda.

CHITSAUKO 117

Kudya kwaShe Kwemanheru

Jesu anotanga chirangaridzo chinofanira kuteverwa nevateveri vake gore negore musi waNisani 14.

CHITSAUKO 118

Nharo Dzinomuka

Vaapostora vatokanganwa zvavabva kudzidziswa naJesu usiku ihwohwo chaihwo.

CHITSAUKO 119

Jesu Ndiye Nzira Nechokwadi Noupenyu

Jesu anotaura chokwadi chinokosha panyaya yekufadza Mwari.

CHITSAUKO 120

Kuva Mapazi Anobereka Michero Uye Kuva Shamwari dzaJesu

Vadzidzi vaJesu ‘vanobereka zvibereko’ sei?

CHITSAUKO 121

“Shingai! Ini Ndakunda Nyika”

Jesu akakunda sei nyika iyo yakamuuraya?

CHITSAUKO 122

Munyengetero waJesu Wekupedzisira Ari Muimba Yepamusoro

Anotsanangura kuti akakwanisa kuita chimwe chinhu chinokosha zvikuru kupfuura kuita kuti vanhu vaponeswe.

CHITSAUKO 123

Anonyengetera Achirwadziwa Zvikuru

Nei Jesu achinyengetera achiti: “Bvisai kapu iyi kwandiri”? Ava kutiza basa rake rekufira vanhu kuti avadzikinure here?

CHITSAUKO 124

Kristu Anotengeswa Uye Anosungwa

Judhasi anokwanisa kuwana pana Jesu kunyange pari pakati peusiku.

CHITSAUKO 125

Jesu Anoendeswa Kuna Anasi, Ozoendeswa Kuna Kayafasi

Dare rinogadzwa Jesu harina kana kururama.

CHITSAUKO 126

Anorambwa naPetro Pamba paKayafasi

Petro, murume aiva nekutenda uye akazvipira kuna Mwari, akasvika sei pakuzoramba Jesu?

CHITSAUKO 127

Anotongwa neSanihedrini Ozoendeswa Kuna Pirato

Vatungamiriri vechitendero vanonyatsobudisa pane pfungwa dzavo.

CHITSAUKO 128

Pirato naHerodhi Vanoti Jesu Haana Mhosva

Nei Pirato achiendesa Jesu kuna Herodhi kuti atongwe? Pirato haana simba rekutonga Jesu here?

CHITSAUKO 129

“Tarirai! Munhu Wacho!”

Kunyange Pirato anoona kuti Jesu munhu akanaka

CHITSAUKO 130

Jesu Anoiswa Mumaoko Emauto Oendwa Naye Kunourayiwa

Nei Jesu achiudza vakadzi kuti vasamucheme asi kuti vazvicheme ivo nevana vavo?

CHITSAUKO 131

Mambo Asina Mhosva Anotambura Ari Padanda

Jesu anovimbisa rimwe gororo riri parutivi pake kuti richava muParadhiso

CHITSAUKO 132

“Chokwadi Uyu Anga Ari Mwanakomana waMwari”

Chishamiso cherima risina kujairika rinoitika masikati, kudengenyeka kunotyisa uye kubvaruka kweketeni remutemberi zvinoratidza chinhu chimwe chete.

CHITSAUKO 133

Chitunha chaJesu Chinogadzirirwa Kuti Chivigwe

Nei Jesu achivigwa zvechimbichimbi zuva risati ravira?

CHITSAUKO 134

Muguva Hamuna Munhu, Jesu Mupenyu!

Paanomutswa, Jesu anotanga kuzviratidza kumudzidzi wechikadzi asati azviratidza kuvaapostora vake.

CHITSAUKO 135

Jesu Anozviratidza Kune Vakawanda Amutswa

Jesu anoita sei kuti aratidze vadzidzi vake kuti amutswa?

CHITSAUKO 136

Pamahombekombe eGungwa reGarireya

Petro anoyeuchidzwa katatu kuti angaratidza sei kuti anoda Jesu.

CHITSAUKO 137

Mazana Evadzidzi Anomuona Asati Akwira Kudenga

Pashure pekunge amutswa uye asati adzokera kudenga, Jesu anosimbisa kuvadzidzi vake kuti vachagamuchira chii uye kuti vachafanira kuchishandisa sei.

CHITSAUKO 138

Kristu Ari Kuruoko rwaMwari Rwerudyi

Jesu achange achiitei paanenge akamirira nguva yekuti arwise vavengi vake?

CHITSAUKO 139

Jesu Anoita Kuti Nyika Ive Paradhiso Uye Anopedzisa Basa Raakapiwa

Jesu achiri nezvakawanda zvekuita asati adzorera Umambo kuna Baba vake.

Kuti Ukwanise Kutevedzera Jesu Unofanira . . .

Jesu aiita zvinhu izvi zvisere muupenyu hwake paaiva pasi pano.

Indekisi Yemagwaro

Shandisa indekisi ino kuti uone kuti mavhesi emuevhangeri anotaurwa pachitsauko chipi chebhuku rino.

Indekisi Yemifananidzo

Ona chitsauko chiri mubhuku rino chinotsanangura mufananidzo mumwe nemumwe waJesu.

Humwe Uprofita Hune Chekuita naMesiya

Ona kuti zviitiko zvemuupenyu hwaJesu zvakataurwa muuprofita hweBhaibheri zvinotaurwa muzvitsauko zvipi mubhuku rino.

Mepu inoratidza nzvimbo dzakagarwa naJesu uye kwaaidzidzisira

Mepu ino inoratidza nzvimbo dzakaitirwa ushumiri naJesu.