Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Dzidza Kumudzidzisi Mukuru

 CHITSAUKO 40

Nzira Yokufadza Nayo Mwari

Nzira Yokufadza Nayo Mwari

CHII chatingaita kuti tifadze Mwari? Pane chatinogona kumupa here?— Jehovha anoti: “Mhuka dzose, dziri kudondo, ndedzangu.” Anotiwo: “Sirivha ndeyangu, nendarama ndeyangu.” (Pisarema 24:1; 50:10; Hagai 2:8) Asi kunyange zvakadaro pane chimwe chatinogona kupa Mwari. Chii ichocho?—

Jehovha anotibvumira kusarudza kana tichida kumushumira kana kuti kwete. Haatimanikidzi kuita zvaanoda kuti tiite. Ngatiedze kufunga kuti nei Mwari akatisika tichigona kusarudza kana tichida kumushumira kana kuti kwete.

Zvimwe unoziva kuti chii chinonzi robhoti. Robhoti muchina wakagadzirwa kuti uite chero icho mugadziri wawo anoda kuti uite. Naizvozvo robhoti hariiti zvarinoda. Jehovha aigona kudai akatisika tose takaita semarobhoti. Aigona kudai akatisika nenzira yokuti taizogona kuita zvaaida kuti tiite chete. Asi Mwari haana kudaro. Unoziva kuti nei here?— Mamwe matoyi marobhoti. Kana bhatani rikadzvanywa, anoita sezvakarongwa nomugadziri wawo kuti aite chaizvo. Wati wamboona chitoyi chakadaro here?— Kazhinji vanhu vanoneta nokutambisa chitoyi chinongoita zvachakarongerwa kuita. Mwari haadi kuti timuteerere nokuti tiri marobhoti akarongerwa  kumushumira. Jehovha anoda kuti timushumire nokuti tinomuda uye nokuti tinoda kumuteerera.

Nei Mwari asina kutiita takafanana nerobhoti iri?

Unofunga kuti Baba vedu vokudenga vanonzwa sei patinovateerera nokuti tinoda?— Iwe imbondiudza, zvaunoita zvinoita kuti vabereki vako vanzwe sei?— Bhaibheri rinoti mwanakomana akachenjera “anofadza baba” vake asi mwanakomana benzi ‘unosuwisa mai vake.’ (Zvirevo 10:1) Wakambozviona here kuti amai nababa vako vanofara paunoita zvavanenge vati uite?— Asi vanonzwa sei paunorega kuvateerera?—

Ungaita sei kuti ufadze Jehovha nevabereki vako?

Zvino ngatichimbofunga nezvaBaba vedu vokudenga, Jehovha. Vanotiudza kuti tingavafadza sei. Wadii kutora Bhaibheri rako wovhura pana Zvirevo 27:11. Ipapo Mwari ari kutaura nesu achiti: “Mwanakomana wangu [kana kuti tinogonawo kuti, mwanasikana wangu], iva wakachenjera, ufadze mwoyo wangu; kuti ndigone kupindura unondishora.” Unoziva kuti zvinorevei here kushora mumwe munhu?— Munhu anogona kukushora nokukuseka achiti haugoni kuita zvawakati unogona kuita. Satani anoshora Jehovha sei?— Ngationei.

Yeuka, takadzidza muChitsauko 8 chebhuku rino kuti Satani anoda kuva Wokutanga uye kuti anoda kuti munhu wose amuteerere. Satani anoti vanhu vanonamata Jehovha nokuti Jehovha achavapa upenyu husingaperi kana vakadaro. Pashure pokunge Satani aita  kuti Adhamu naEvha vasateerera Jehovha, Satani akadenha Mwari. Akaudza Mwari kuti: ‘Vanhu vanokushumirai nokungoti vane zvavanowana kwamuri. Ingondipai mukana, ndinogona kuita kuti munhu wose akufuratirei.’

Pashure pokunge Adhamu naEvha vatadza, Satani akadenha Jehovha sei?

Ichokwadi kuti mashoko iwayo chaiwo haawaniki muBhaibheri. Asi patinoverenga nezvomurume anonzi Jobho, zvinova pachena kuti Satani akataura zvakada kudaro kuna Mwari. Zvakanga zvichikosha zvikuru kuna Satani nokuna Jehovha, kuti Jobho akanga akatendeka kuna Mwari here kana kwete. Ngativhure maBhaibheri edu pazvitsauko 1 ne 2 zvaJobho kuti tione zvakaitika.

Cherechedza muchitsauko 1 chaJobho kuti Satani arikowo kudenga apo ngirozi dzinouya kuzoona Jehovha. Naizvozvo Jehovha anobvunza Satani kuti: “Wabvepiko?” Satani anopindura kuti abva kunotenderera achitarisa panyika. Naizvozvo Jehovha  anobvunza kuti: ‘Waona Jobho here kuti anondishumira uye haaiti zvakaipa?’—Jobho 1:6-8.

Pakarepo Satani anopa zvikonzero. ‘Jobho anongokushumirai nokuti hapana zviri kumunetsa. Kana mukarega kumudzivirira nokumukomborera, achakutukai pachiso chenyu.’ Naizvozvo Jehovha anopindura kuti: ‘Zvakanaka Satani, unogona kuita chero zvaunoda kumuitira, asi usakuvadza Jobho pachake.’—Jobho 1:9-12.

Satani anoitei?— Anoita kuti vanhu vabe mombe nembongoro zvaJobho uye kuuraya vaya vari kuzvitarisira. Zvakadaro kunoita mheni inorova ichiparadza makwai nevafudzi vawo. Pave paya vanhu vanouya voba ngamera nokuuraya vafudzi vadzo. Pakupedzisira, Satani anokonzera chamupupuri chinowisa imba ine vana vaJobho gumi, uye vose vanofa. Pasinei nezvose izvi, Jobho anoramba achishumira Jehovha.—Jobho 1:13-22.

Jehovha paanoona Satani zvekare, Jehovha anotaura kuti Jobho achakatendeka. Satani anotsvaka zvikonzero, achiti: ‘Kana mukangondibvumira kukuvadza muviri wake, achakutukai pachena.’ Naizvozvo Jehovha anobvumira Satani kukuvadza muviri waJobho asi anomuyambira kuti asauraya Jobho.

Chii icho Jobho akatsungirira, uye nei izvi zvakafadza Mwari?

 Satani anorova Jobho zvokuti muviri wake wose unoputika maronda. Anonhuwa kwazvo zvokuti hapana munhu anoda kuva pedyo naye. Kunyange mudzimai waJobho anomuudza kuti: “Shora Mwari, ufe hako!” Vamwewo vanoedzesera kuva shamwari dzaJobho vanouya kuzomushanyira vomuita kuti atowedzera kurwadziwa nokutaura kuti anofanira kuva akaita zvinhu zvakaipa kwazvo kuti aone matambudziko ose aya. Zvisinei, pasinei nematambudziko ose nemarwadzo izvo Satani anoonesa Jobho, anoramba achishumira Jehovha nokutendeka.—Jobho 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Unofunga kuti kutendeka kwaJobho kwakaita kuti Jehovha anzwe sei?— Kwakamufadza nokuti Jehovha aigona kutaurira Satani kuti: ‘Ona Jobho! Anondishumira nokuti anoda.’ Uchafanana naJobho here, munhu uyo Jehovha anogona kunongedzera somuenzaniso unoratidza Satani kuti murevi wenhema?— Kutaura chokwadi, iropafadzo kugovera mhinduro pane zvinotaurwa naSatani kuti anogona kubvisa chero munhu pakushumira Jehovha. Jesu zvechokwadi aiiona seropafadzo.

Mudzidzisi Mukuru haana kumbobvumira Satani kuti amuitise zvisina kururama. Imbofunga kuti muenzaniso wake wakaita kuti Baba vake vafare sei! Jehovha aigona kunongedzera kuna Jesu opindura Satani kuti: ‘Tarira Mwanakomana wangu! Akaramba akatendeka zvakakwana kwandiri nokuti anondida!’ Fungawo, kuti Jesu anofara zvakadini nokuita kuti mwoyo waBaba vake ufare. Nokuda kwomufaro iwoyo, Jesu akatotsungirira rufu padanda rokutambudzira.—VaHebheru 12:2.

Unoda kuita soMudzidzisi wedu Mukuru here woita kuti Jehovha afare?— Kana zvakadaro ramba uchidzidza pamusoro peizvo Jehovha anoda kuti uite, womufadza nokuzviita!

Verenga zvakaitwa naJesu kuti afadze Mwari uye zvatinofanira kuitawo, pana Zvirevo 23:22-25; Johani 5:30; 6:38; 8:28; na2 Johani 4.