Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Dzidza Kumudzidzisi Mukuru

 CHITSAUKO 48

Nyika Itsva yaMwari Ine Rugare—Unogona Kurarama Mairi

Nyika Itsva yaMwari Ine Rugare—Unogona Kurarama Mairi

MWARI akaisa Adhamu naEvha mubindu reEdheni. Kunyange zvazvo vakava vasingateereri ndokufa, Mwari akaita kuti zvive zvinobvira kuti vana vavo, kusanganisira isu nhasi, vararame muParadhiso nokusingaperi. Bhaibheri rinopikira kuti: “Vakarurama vachagara nhaka yenyika, vachagaramo nokusingaperi.”—Pisarema 37:29.

Bhaibheri rinotaura pamusoro pe“matenga matsva” ne“pasi idzva.” (Isaya 65:17; 2 Petro 3:13) “Matenga” aripo zvino akaumbwa nehurumende dzevanhu dziripo nhasi, asi Jesu Kristu nevanotonga naye mudenga vachaumba “matenga matsva.” Zvichafadza sei apo aya matenga matsva, ayo ari hurumende yaMwari yakarurama yorugare, achatonga pasi pose!

Saka “nyika itsva,” chii zvino?— Nyika itsva vachava vanhu vakanaka vanoda Jehovha. Unoonaka, Bhaibheri parinotaura nezve“pasi,” dzimwe nguva rinoreva vanhu vanogara pasi pano, kwete nyika pachayo. (Genesisi 11:1; Pisarema 66:4; 96:1) Naizvozvo vanhu vanoumba nyika itsva vachararama pasi pano chaipo.

Nyika yevanhu vakaipa iripo zvino ichave isisipo panguva iyoyo. Yeuka, Mafashamo omuzuva raNoa akatsvaira nyika yevanhu vakaipa. Uye sezvatadzidza, nyika yakaipa iripo zvino ichaparadzwa paAmagedhoni. Ngationei zvino kuti zvichave zvakaita sei kugara munyika itsva yaMwari pashure peAmagedhoni.

Unoda kugara muParadhiso nokusingaperi munyika itsva  yaMwari ine rugare here?— Hapana chiremba anogona kutiita kuti tirarame nokusingaperi. Hakuna piritsi richaita kuti tisafe. Nzira imwe bedzi yatinogona kurarama nayo nokusingaperi ndeyokuswedera pedyo naMwari. Uye Mudzidzisi Mukuru anotiudza kuti tingazviita sei.

Ngatitore maBhaibheri edu tovhura pana Johani Chitsauko 17,ndima 3. Pano tinowana mashoko aya oMudzidzisi Mukuru anoti: “Izvi zvinoreva upenyu husingaperi, kupinza kwavo zivo pamusoro penyu, Mwari wechokwadi bedzi, neyowamakatuma, Jesu Kristu.”

Naizvozvo, Jesu akati chii chatinofanira kuita kuti tirarame nokusingaperi?— Kutanga, tinofanira kupinza zivo yaBaba vedu vokudenga, Jehovha, uyewo yoMwanakomana wake, uyo akapa upenyu hwake nokuda kwedu. Izvi zvinoreva kuti tinofanira kudzidza Bhaibheri. Bhuku rino, Dzidza kuMudzidzisi Mukuru, riri kutibatsira kuita izvozvo.

Asi kudzidza nezvaJehovha kuchatibatsira sei kurarama nokusingaperi?— Sokungoda kwatinoita zvokudya mazuva ose, tinofanira kudzidza pamusoro paJehovha mazuva ose. Bhaibheri rinoti: “Munhu anofanira kurarama, kwete nechingwa choga, asi nokutaura kwose kunobuda mumuromo maJehovha.”—Mateu 4:4.

Tinofanirawo kupinza zivo yaJesu Kristu nokuti Mwari akatumira Mwanakomana wake kuzobvisa zvivi zvedu. Bhaibheri rinoti: “Hapana mumwe angaponesa vanhu.” Uye Bhaibheri rinotiwo: “Anotenda muMwanakomana ane upenyu husingaperi.” (Mabasa 4:12; Johani 3:36) Zvinorevei ‘kutenda’ muna Jesu?— Zvinoreva kuti tinonyatsodavira muna Jesu uye tinoziva kuti pasina iye hatigoni kurarama nokusingaperi. Tinodavira kudaro here?— Kana tichidaro, ticharamba tichidzidza pamusoro poMudzidzisi Mukuru mazuva ose, uye tichaita zvaanotaura.

Imwe nzira yakanaka yokudzidza nayo kuMudzidzisi Mukuru  ndeyokugara tichiverenga bhuku rino uye kutarisa nokufunga pamusoro pemifananidzo yacho yose. Ona kana uchigona kupindura mibvunzo iri pamwe chete nemifananidzo iyi. Uyewo verenga bhuku racho naamai kana baba vako. Kana vabereki vako vasipo, riverenge nevamwe vanhu vakuru uye nevamwe vana. Zvaisazova zvinofadza here kudai waigona kubatsira vamwe kudzidza pamusoro poMudzidzisi Mukuru uye zvavanofanira kuita kuti vararame nokusingaperi munyika itsva yaMwari?—

Bhaibheri rinotiudza kuti: “Nyika iri kupfuura.” Asi Bhaibheri rinozotsanangura kuti tingararama sei nokusingaperi munyika itsva yaMwari. Rinoti: “Uyo anoita kuda kwaMwari anoramba aripo nokusingaperi.” (1 Johani 2:17) Naizvozvo tingararama sei nokusingaperi munyika itsva yaMwari?— Hungu, nokupinza zivo yaJehovha noMwanakomana wake anodiwa, Jesu. Asi tinofanirawo kuita, zvatinodzidza. Dai kudzidza kwako bhuku rino kukakubatsira kuita zvinhu izvi.