Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 7

Umambo hwaMwari Chii?

Umambo hwaMwari Chii?

1. Umambo hwaMwari chii?

Chii chinoita kuti Jesu ave Mambo akakodzera?—MAKO 1:40-42.

Umambo hwaMwari ihurumende yekudenga. Huchatsiva dzimwe hurumende dzose uye huchaita kuti kuda kwaMwari kuitwe kudenga uye panyika. Mashoko anotaura nezveUmambo hwaMwari akanaka. Munguva pfupi iri kutevera, Umambo hwaMwari huchaita kuti pave neutongi hwakanaka hunodiwa nevanhu. Huchabatanidza vanhu vose vanenge vari panyika.Verenga Dhanieri 2:44; Mateu 6:9, 10; 24:14.

Jehovha akagadza Mwanakomana wake, Jesu Kristu, kuti ave Mambo woUmambo hwake.Verenga Zvakazarurwa 11:15.

2. Nei Jesu ari Mambo akakodzera?

Mwanakomana waMwari ndiye Mambo akakodzera nokuti ane mutsa, uye haatsuduguki pane zvakarurama. (Johani 1:14) Uyewo, ane simba rokubatsira vanhu nokuti achatonga nyika ari kudenga. Pashure pokunge amutswa, akaenda kudenga akagara achimirira ari kuruoko rworudyi rwaJehovha. (VaHebheru 10:12, 13) Pakupedzisira, Mwari akamupa simba kuti atange kutonga.Verenga Dhanieri 7:13, 14.

3. Ndivanaani vachatonga naJesu?

Boka rinonzi “vatsvene” richatonga naJesu kudenga. (Dhanieri 7:27) Vatsvene vakatanga kusarudzwa vaiva vaapostora vaJesu vakatendeka. Jehovha ari kuenderera mberi nokusarudza varume nevakadzi vakatendeka sevatsvene kusvika parizvino. Sezvakaita Jesu, vanomutswa vaine muviri womudzimu.Verenga Johani 14:1-3; 1 VaKorinde 15:42-44.

 Vanhu vangani vanoenda kudenga? Jesu akavadana kuti “boka duku.” (Ruka 12:32) Pakupedzisira vachasvika 144 000. Vachabatana naJesu pakutonga nyika.Verenga Zvakazarurwa 14:1.

4. Chii chakaitika Jesu paakatanga kutonga?

Umambo hwaMwari hwakatanga kutonga muna 1914. * Chakatanga kuitwa naJesu saMambo kwaiva kukanda Satani nemadhimoni ake panyika. Satani akabva atsamwa kwazvo ndokutanga kukonzera matambudziko panyika yose. (Zvakazarurwa 12:7-10, 12) Kubvira ipapo, kutambura kwevanhu kwawedzera zvakanyanya. Hondo, nzara, zvirwere uye kudengenyeka kwenyika zvose chikamu che“chiratidzo” chokuti pasina nguva Umambo huchange hwava kutonga zvizere panyika.Verenga Ruka 21:7, 10, 11, 31.

5. Chii chinoitwa noUmambo hwaMwari?

Kuburikidza nebasa rokuparidza munyika yose, Umambo hwaMwari huri kutobatanidza boka guru revanhu vanobva kumarudzi ose. Mamiriyoni evanhu vanyoro ari kuzviisa pasi pekutonga kwaJesu. Umambo hwaMwari huchavachengetedza pahuchaparadza mamiriro ezvinhu akaipa ari panyika. Saka vose vanoda kubatsirwa noUmambo hwaMwari vanofanira kudzidza kuva vanhu vanoteerera uye vanozviisa pasi pekutonga kwaJesu.Verenga Zvakazarurwa 7:9, 14, 16, 17.

Munguva inosvika makore 1 000, Umambo huchazadzisa chinangwa chaMwari chokutanga nokuda kwevanhu. Nyika yose ichava paradhiso. Pakupedzisira, Jesu achadzorera Umambo kuna Baba vake. (1 VaKorinde 15:24-26) Unoziva mumwe munhu waungada kuudza nezveUmambo hwaMwari here?Verenga Pisarema 37:10, 11, 29.

 

^ ndima 6 Kuti uwane mashoko akawanda okuti uprofita hweBhaibheri hwakafanotaura sei nezvegore ra1914, ona mapeji 215-218 ebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?