Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 12

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

1. Mwari anoteerera minyengetero yose here?

Mwari anokumbira vanhu vemarudzi ose kuti vaswedere pedyo naye mumunyengetero. (Pisarema 65:2) Zvisinei, haateereri, kana kuti kugamuchira minyengetero yose. Somuenzaniso, minyengetero yemurume asingabati mudzimai wake zvakanaka inogona kudziviswa. (1 Petro 3:7) Uyewo, vaIsraeri pavakaramba vachiita zvakaipa Mwari akaramba kunzwa minyengetero yavo. Saka, munyengetero iropafadzo. Kunyange zvakadaro, Mwari anogamuchira minyengetero kunyange yevanhu vakaita zvivi zvakaipisisa kana vakapfidza.Verenga Isaya 1:15; 55:7.

2. Tinofanira kunyengetera sei?

Munyengetero chikamu chokunamata kwedu, saka tinofanira kunyengetera kuMusiki wedu chete, Jehovha. (Mateu 4:10; 6:9) Uyewo, sezvo tisina kukwana, tinofanira kunyengetera muzita raJesu nokuti akafira zvivi zvedu. (Johani 14:6) Jehovha haadi kuti tidzokorore minyengetero yatinenge takaita zvokubata nemusoro kana kuti yakaita zvokunyorwa. Anoda kuti tinyengetere zvichibva pamwoyo.Verenga Mateu 6:7; VaFiripi 4:6, 7.

Musiki wedu anonzwa kunyange minyengetero inoitwa chinyararire. (1 Samueri 1:12, 13) Anotikumbira kuti tinyengetere nguva dzose, dzakadai sepatinomuka uye patinorara, panguva dzokudya, uye patinotarisana nematambudziko.Verenga Pisarema 55:22; Mateu 15:36.

3. Nei vaKristu vachiungana pamwe chete?

Kuswedera pedyo naMwari hakusi nyore nokuti tinorarama pakati pevanhu vasingatendi muna Mwari uye vanoseka zvaakavimbisa nezvenyika ine rugare. (2 Timoti 3:1, 4; 2 Petro  3:3, 13) Saka tinoda kuwadzana nevatinonamata navo kuti vatikurudzire, uye ivo vanodawo kukurudzirwa nesu.Verenga VaHebheru 10:24, 25.

Kuwadzana nevanhu vanoda Mwari kunotibatsira kuswedera pedyo naye. Misangano yeZvapupu zvaJehovha inotipa mikana yakazonaka yokukurudzirwa nokutenda kwevamwe.Verenga VaRoma 1:11, 12.

4. Ungaswedera sei pedyo naMwari?

Unogona kuswedera pedyo naJehovha nokufungisisa zvawakadzidza kubva muShoko rake. Funga zvaungadzidza kubva pamabasa ake, mazano ake, uye zvaakavimbisa. Kunyengetera uye kufungisisa kunotibatsira kunzwisisa kukosha kunoita rudo rwaMwari uye uchenjeri hwake.Verenga Joshua 1:8; Pisarema 1:1-3.

Unogona kuswedera pedyo naMwari kana chete uchivimba naye uye uchitenda maari. Asi kutenda kwakaita sechinhu chipenyu chinoda zvokudya. Unofanira kuramba uchidyisa kutenda kwako nokufungisisa zvinhu zvakaita kuti utende zvaunotenda.Verenga Mateu 4:4; VaHebheru 11:1, 6.

5. Kuswedera pedyo naMwari kuchakubatsira sei?

Jehovha ane hanya nevaya vanomuda. Anogona kuvachengetedza pane chero chinhu chipi chingaisa pangozi kutenda kwavo kana kuti tariro yavo youpenyu husingaperi. (Pisarema 91:1, 2, 7-10) Anotinyevera nezvemararamiro anoisa upenyu hwedu pangozi kana kuti anoita kuti tisafare. Jehovha anotidzidzisa mararamiro akanaka zvikuru.Verenga Pisarema 73:27, 28; Jakobho 4:4, 8.

 

Inzwa zvimwe

URONGWA HWOKUDZIDZA BHAIBHERI

Nei Uchifanira Kudzidza Bhaibheri?

Bhaibheri riri kupa mhinduro dzemibvunzo inokosha muupenyu kumamiriyoni akawanda evanhu panyika. Unodawo here kubatsirwa?

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Swedera Pedyo naMwari Nokunyengetera

Mwari anokunzwa here paunonamata? Kuti uzive mhinduro yacho unofanira kunzwisisa kuti Bhaibheri rinoti kudii nezveminamato.