Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 5

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

1. Mwari akasikirei nyika?

Jehovha akapa nyika kuvarume nevakadzi. Ndiwo musha wedu. Naizvozvo, vanhu vaviri vekutanga, Adhamu naEvha, havana kusikirwa kuti vagare mumatenga sezvo Mwari akanga atosika ngirozi kuti dzigare kudenga. (Jobho 38:4, 7) Panzvimbo pezvo, Mwari akatora munhu wokutanga akamugarisa muparadhiso yakanaka zvikuru yainzi munda weEdheni. (Genesisi 2:15-17) Jehovha akamupa iye nevana vaaizobereka tariro yokunakidzwa neupenyu husina magumo panyika.Verenga Pisarema 37:29; 115:16.

Pakutanga, munda weEdheni chete ndiwo waiva paradhiso. Vanhu vaviri vekutanga vaifanira kuzadza nyika nevana vavo. Nokufamba kwenguva, vaifanira kukurira nyika yose voiita paradhiso. (Genesisi 1:28) Nyika haizombofi yakaparadzwa. Ichagara iri musha wevanhu.Verenga Pisarema 104:5.

2. Iye zvino nei nyika isiri paradhiso?

Adhamu naEvha havana kuteerera Mwari, saka Jehovha akavadzinga mumunda wacho. Paradhiso yakarasika, uye hapana munhu akabudirira kuidzosa. Bhaibheri rinoti: “Nyika yakaiswa muruoko rwomunhu akaipa.”—Jobho 9:24.Verenga Genesisi 3:23, 24.

Jehovha akasiya chinangwa chake chokutanga nokuda kwevanhu here? Kwete! Ndiye wemasimbaose. Haakundikani. (Isaya 45:18) Achaita kuti vanhu vararame sezvaaida kuti vaite.Verenga Pisarema 37:11, 34.

3. Paradhiso ichadzorerwa sei?

Paradhiso ichadzorerwa panyika pachange pachitonga Jesu saMambo waMwari. Muhondo inonzi Amagedhoni, Jesu achatungamirira ngirozi dzaMwari oparadza vose vasingateereri  Mwari. Jesu achabva asunga Satani kwemakore 1 000. Vanhu vaMwari vachapona pakuparadzwa kwacho nokuti Jesu achavatungamirira uye achavachengetedza. Vachanakidzwa neupenyu husingaperi muParadhiso panyika.Verenga Zvakazarurwa 20:1-3; 21:3, 4.

4. Kutambura kuchapera riini?

Mwari achabvisa uipi panyika riini? Jesu akapa “chiratidzo” chaizoratidza mugumo paunenge wava pedyo. Mamiriro ezvinhu ari munyika anoita kuti kurarama kwevanhu kuve pangozi uye anoratidza kuti iye zvino tiri kurarama ‘kumagumo kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho.’Verenga Mateu 24:3, 7-14, 21, 22.

Jesu achabvisa kutambura kwose mumakore 1 000 okutonga kwaachaita nyika ari kudenga. (Isaya 9:6, 7; 11:9) Kuwedzera pakuva Mambo, Jesu achashanda soMupristi Mukuru uye achadzima zvivi zvevaya vanoda Mwari. Saka, achishandisa Jesu, Mwari achabvisa kurwara, kukwegura uye kufa.Verenga Isaya 25:8; 33:24.

5. Ndivanaani vachagara muParadhiso yeramangwana?

PaImba yoUmambo, uchasangana nevanhu vanoda Mwari uye vanoda kudzidza zvavangaita kuti vamufadze

Vanhu vanoteerera Mwari vachagara muParadhiso. (1 Johani 2:17) Jesu akatuma vateveri vake kuti vatsvake vanhu vanyoro uye kuti vavadzidzise kuva vanogamuchirika kuna Mwari. Nhasi Jehovha ari kugadzirira mamiriyoni evanhu kuti azova neupenyu muParadhiso yeramangwana panyika. (Zefaniya 2:3) PaDzimba dzoUmambo dzeZvapupu zvaJehovha, vanhu vanodzidza kuti vave varume navanababa vari nani uye kuti vave madzimai navanaamai vari nani. Vana nevabereki vanonamata pamwe chete uye vanodzidza zvavangaita kuti vabatsirwe nemashoko akanaka.Verenga Mika 4:1-4.

 

 

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Mwari achaita here kuti nyika ive sezvaaida pakutanga? Achazviita rini?