Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 13

Ndeapi Mashoko Akanaka Pamusoro Pechitendero?

Ndeapi Mashoko Akanaka Pamusoro Pechitendero?

1. Zvitendero zvose zvakanaka here?

Muzvitendero zvose mune vanhu vanoda Mwari nemwoyo wose. Kuziva kuti Mwari anoona vanhu vakadaro uye ane hanya navo mashoko akanaka. Asi zvinosuwisa kuti chitendero chave chichishandiswa kuita zvakaipa. (2 VaKorinde 4:3, 4; 11:13-15) Maererano nezvinotaurwa munhau, zvimwe zvitendero zvinotobatanidzwa pakuita ugandanga, kuurayiwa kwemarudzi evanhu, hondo uye kushungurudzwa kwevana. Izvi zvinosuruvarisa zvikuru vanhu vanotenda muna Mwari nemwoyo wose!Verenga Mateu 24:3-5, 11, 12.

Kunyange zvazvo chitendero chechokwadi chichirumbidza Mwari, chitendero chenhema chinoita zvisingamufadzi. Chinodzidzisa zvinhu zvisiri muBhaibheri, kusanganisira dzidziso dzenhema pamusoro paMwari uye pamusoro pevakafa. Asi Jehovha anoda kuti vanhu vazive chokwadi pamusoro pake.Verenga Ezekieri 18:4; 1 Timoti 2:3-5.

2. Ndeapi mashoko akanaka pamusoro pechitendero?

Zvinofadza kuti Mwari haanyengedzwi nezvitendero zvinotaura kuti zvinomuda asi izvo zvichinyatsoda nyika yaSatani. (Jakobho 4:4) Shoko raMwari rinoti zvitendero zvose zvenhema i“Bhabhironi Guru.” Bhabhironi raiva guta rekare makatangira chitendero chenhema pashure peMafashamo emuzuva raNoa. Munguva pfupi iri kutevera, Mwari achangoerekana agumisa zvitendero zvinonyengera uye zvinodzvinyirira vanhu.Verenga Zvakazarurwa 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Pane mamwezve mashoko akanaka. Jehovha haana kukanganwa vanhu vanomuda nemwoyo wose vakapararira muzvitendero zvenhema zviri pasi rose. Ari kubatanidza vanhu vakadaro nokuvadzidzisa chokwadi.Verenga Mika 4:2, 5.

 3. Vanhu vanomuda nemwoyo wose vanofanira kuitei?

Chitendero chechokwadi chiri kubatanidza vanhu

Jehovha ane hanya nevanhu vanoda zvinhu zvechokwadi uye zvakanaka. Anovakurudzira kuti vasiye chitendero chenhema. Vanhu vanoda Mwari vanoda chaizvo kuchinja kuti vaite zvinomufadza.Verenga Zvakazarurwa 18:4.

Muzana remakore rokutanga, vanhu vaida Mwari nemwoyo wose pavakanzwa mashoko akanaka kubva kuvaapostora, vakaagamuchira nomufaro. Kubva kuna Jehovha, vakadzidza mararamiro matsva anofadza zvikuru uye ane chinangwa netariro. Ivo muenzaniso wakanaka kwatiri nhasi nokuti vakagamuchira mashoko akanaka nokuisa Jehovha pokutanga muupenyu hwavo.Verenga 1 VaTesaronika 1:8, 9; 2:13.

Jehovha anogamuchira vaya vanosiya chitendero chenhema kuti vauye mumhuri yevanamati vake. Kana ukabvuma kukokwa kwaunoitwa naJehovha, uchava shamwari yake, uchava mumhuri itsva ine rudo yevamwe vanonamatawo Jehovha, uye uchawana upenyu husingaperi.Verenga Mako 10:29, 30; 2 VaKorinde 6:17, 18.

4. Mwari achaunza sei mufaro mupasi rose?

Mamwe mashoko akanaka ndeokuti kutongwa kwechitendero chenhema kuri kuuya. Pasi rose vanhu vachazorodzwa pakudzvinyirirwa. Chitendero chenhema hachizombofizve chakatsausa uye chakaparadzanisa vanhu. Vanhu vose vanenge vachirarama vachabatanidzwa pakunamata Mwari wechokwadi chete.Verenga Zvakazarurwa 18:20, 21; 21:3, 4.