Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 3

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari Zvechokwadi Here?

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari Zvechokwadi Here?

1. Ndiani Munyori weBhaibheri?

Mashoko akanaka okuti vanhu vachararama panyika pano nokusingaperi akanyorwa muBhaibheri. (Pisarema 37:29) Bhaibheri rinoumbwa nemabhuku madiki 66. Mwari akashandisa varume vanenge 40 vakatendeka kuanyora. Mabhuku mashanu okutanga akanyorwa naMosesi makore anenge 3 500 akapfuura. Bhuku rokupedzisira rakanyorwa nomuapostora Johani makore anenge 1 900 akapfuura. Vanyori veBhaibheri vakanyora pfungwa dzaani? Mwari akakurukura nevanyori veBhaibheri achishandisa mudzimu wake mutsvene. (2 Samueri 23:2) Vakanyora pfungwa dzaMwari kwete dzavo. Saka Jehovha ndiye Munyori weBhaibheri.Verenga 2 Timoti 3:16; 2 Petro 1:20, 21.

2. Tinogona sei kuva nechokwadi chokuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari?

Tinoziva kuti Bhaibheri rinobva kuna Mwari nokuti rinofanotaura zvakarurama muudzame nezveramangwana. Hapana munhu anogona kuita izvozvo. (Joshua 23:14) Mwari Wemasimbaose chete ndiye anogona kufanoona zvakarurama ramangwana revanhu.Verenga Isaya 42:9; 46:10.

Taizotarisira bhuku rinobva kuna Mwari kuti rive rakasiyana nemamwe, uye ndizvo zvarakaita. Mabhiriyoni emakopi eBhaibheri akaparadzirwa mumazana emitauro. Kunyange zvazvo riri rekare, Bhaibheri rinoenderana nesayenzi yechokwadi. Uyewo, vanhu 40 vakarinyora havana kumbotaura zvinopesana. * Uyezve, zvinotaurwa neBhaibheri nezverudo zvinogona chete kungobva kuna Mwari wechokwadi ane rudo, uye richiri nesimba rokuchinja upenyu hwevanhu kuti huve nani. Izvi zvinoita kuti mamiriyoni evanhu abvume kuti Bhaibheri iShoko raMwari.Verenga 1 VaTesaronika 2:13.

 3. Bhaibheri rinotaura nezvei?

Bhaibheri rinonyanya kutaura nezvemashoko akanaka okuti Mwari ane chinangwa chinoratidza kuda kwaanoita vanhu. Magwaro anotsanangura kuti ropafadzo yevanhu yokurarama muparadhiso panyika yakarasika sei pakutanga munhoroondo yevanhu uye kuti paradhiso ichadzorerwa sei pakupedzisira.Verenga Zvakazarurwa 21:4, 5.

Shoko raMwari rinewo mitemo, mashoko anoratidza maonero aMwari, nemazano. Uyezve, Bhaibheri rine nhoroondo yemabatiro aiita Mwari nevanhu—nhoroondo inobudisa pachena kuti Mwari munhu akaita sei. Nokudaro, Bhaibheri rinogona kukubatsira kuziva Mwari. Rinotsanangura kuti ungava sei shamwari yake.Verenga Pisarema 19:7, 11; Jakobho 2:23; 4:8.

4. Unganzwisisa sei Bhaibheri?

Bhurocha rino richakubatsira kunzwisisa Bhaibheri nokushandisa nzira yaishandiswa naJesu. Aigara achitaura zviri muBhaibheri uye aitsanangura “zvaireva Magwaro.”Verenga Ruka 24:27, 45.

Zvinongova zvinhu zvishoma zvinonakidza sezvinoita mashoko akanaka anobva kuna Mwari. Asi vamwe vanhu havaafariri uye vamwe vanotoshatiriswa nawo. Usaora mwoyo. Tariro yako yokuwana upenyu husingaperi inobva pakuziva kwako Mwari.Verenga Johani 17:3.

 

^ ndima 3 Ona bhurocha rinonzi A Book for All People.

Inzwa zvimwe

MASHOKO AKANAKA ANOBVA KUNA MWARI!

Tingaziva Sei Kuti Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari?

Kana Bhaibheri rakanyorwa naMwari rinofanira kunge rakasiyana nemamwe mabhuku ose akanyorwa nevanhu.

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Bhaibheri—Bhuku Rinobva Kuna Mwari

Bhaibheri ringakubatsira sei kukunda matambudziko ako? Nei uchigona kuvimba nezvarinotaura?

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Chokwadi Pamusoro paMwari Ndechipi?

Unofunga kuti Mwari anokuda here? Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti Mwari ane unhu hwakaita sei uye zvaungaita kuti uve pedyo naye.