Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

 CHIDZIDZO 4

Jesu Kristu Ndiani?

Jesu Kristu Ndiani?

1. Upenyu hwaJesu hwakatanga sei?

Zvii zvaiita kuti Jesu ave munhu anotaurika naye?—MATEU 11:29; MAKO 10:13-16.

Kusiyana nevamwe vanhu, Jesu akararama kudenga semunhu wemudzimu asati aberekwa pasi pano. (Johani 8:23) Ndiye akatanga kusikwa naMwari, uye akabatsira pakusikwa kwezvimwe zvinhu zvose. Ndiye chete akasikwa naJehovha zvakananga uye nokudaro zvakakodzera kuti anzi Mwanakomana waMwari “akaberekwa ari mumwe oga.” (Johani 1:14) Jesu akashumira seMutauriri waMwari, saka anonziwo “Shoko.”Verenga Zvirevo 8:22, 23, 30; VaKorose 1:15, 16.

2. Jesu akauyirei panyika?

Mwari akatuma Mwanakomana wake panyika nokutamisa upenyu hwake kubva kudenga huchienda mudumbu remhandara yechiJudha yainzi Mariya. Saka Jesu aisava nababa vaiva munhu wepanyika. (Ruka 1:30-35) Jesu akauya panyika kuti (1) adzidzise chokwadi pamusoro paMwari, (2) atiratidze muenzaniso wokuita kuda kwaMwari kunyange patinenge tiri mumatambudziko, uye (3) ape upenyu hwake hwakakwana se“rudzikinuro.”Verenga Mateu 20:28.

3. Nei tichida rudzikinuro?

Rudzikinuro mutengo unobhadharwa kuti munhu anenge atarisana nerufu asunungurwe. (Eksodho 21:29, 30) Kufa uye kukwegura zvaisava pachinangwa chaMwari nokuda kwevanhu. Izvozvo tinozviziva sei? Mwari akaudza munhu wokutanga Adhamu kuti kana akaita chinonzi neBhaibheri “chivi,” aizofa. Saka dai Adhamu asina kuita chivi, angadai asina kumbofa. (Genesisi 2:16, 17; 5:5) Maererano neBhaibheri, rufu “rwakapinda” munyika kuburikidza  naAdhamu. Saka Adhamu akaita kuti vana vake vose vave nechivi uye mutongo wacho, rufu. Tinoda rudzikinuro kuti rutisunungure kubva pamutongo werufu watakagara nhaka kubva kuna Adhamu.Verenga VaRoma 5:12; 6:23.

Ndiani aigona kubhadhara rudzikinuro kuti tisunungurwe parufu? Patinofa, tinobhadhara mubayiro wezvivi zvedu pachedu chete. Hapana munhu asina kukwana anogona kubhadharira vamwe zvivi zvavo. Verenga Pisarema 49:7-9.

4. Jesu akafirei?

Kusiyana nesu, Jesu akanga akakwana. Saka aisafanira kufira zvivi zvake—haana kumbobvira aita chivi. Panzvimbo pezvo, Jesu akafira zvivi zvevamwe. Mwari akaratidza rudo rukuru kuvanhu nokutumira Mwanakomana wake kuti atifire. Jesu akaratidzawo kuti anotida nokuteerera Baba vake uye nokupa upenyu hwake nokuda kwezvivi zvedu.Verenga Johani 3:16; VaRoma 5:18, 19.

5. Iye zvino Jesu ari kuitei?

Paaiva panyika, Jesu akarapa vairwara, akamutsa vakafa, uye akanunura vanhu vaiva munjodzi. Nokudaro, akaratidza zvaachaitira vanhu vose vanoteerera munguva yemberi. (Mateu 15:30, 31; Johani 5:28) Jesu paakafa, Mwari akamuita kuti avezve mupenyu semunhu wemudzimu. (1 Petro 3:18) Jesu akabva amirira ari kurudyi kwaMwari kusvikira Jehovha amupa simba rokutonga saMambo panyika yose. (VaHebheru 10:12, 13) Iye zvino Jesu ari kutonga saMambo kudenga, uye vateveri vake vari kuzivisa mashoko akanaka iwayo munyika yose.Verenga Dhanieri 7:13, 14; Mateu 24:14.

Munguva pfupi iri kutevera, Jesu achashandisa simba rake saMambo kuti abvise kutambura kwose nevaya vanokukonzera. Vose vanotenda muna Jesu nokumuteerera vachawana upenyu muparadhiso panyika.Verenga Pisarema 37:9-11.

 

 

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Rudzikinuro rwaKristu—Chipo Chikuru Kwazvo chaMwari

Zvinorevei wadzikinurwa? Kufa kwaJesu kune zvakunokubatsira here?