1. Ndeapi mashoko akanaka pamusoro pevakafa?

Jesu paakasvika kuBhetani pedyo neJerusarema, shamwari yake Razaro akanga ava nemazuva mana afa. Jesu akaenda kumakuva kwacho aina Marita naMariya, hanzvadzi dzemufi. Pasina nguva, boka revanhu rakaungana. Unogona here kufungidzira mufaro waMarita naMariya apo Jesu akamutsa Razaro?​—Verenga Johani 11:21-24, 38-44.

Marita aitoziva nezvemashoko akanaka pamusoro pevakafa. Aiziva kuti Jehovha achamutsa vakafa kuti vararamezve panyika.​—Verenga Jobho 14:14, 15.

2. Ndeapi mamiriro ezvinhu evakafa?

Mwari akaudza Adhamu kuti: “Zvauri guruva uchadzokera kuguruva.”—GENESISI 3:19.

Vanhu vakaumbwa neguruva. (Genesisi 2:7; 3:19) Hatisi midzimu inogara mumuviri wenyama. Tiri zvisikwa zvenyama, saka hapana chiri patiri chinosara chiri chipenyu patinofa. Patinofa, uropi hwedu hunofawo uye pfungwa dzedu dzinoparara. Ndosaka Razaro asina kutaura kuti chii chaiitika kwaari paakanga afa nokuti vakafa havana chavanoziva.​—Verenga Pisarema 146:4; Muparidzi 9:5, 6, 10.

Mwari anotambudza vanhu nemoto kana vafa here? Sezvo Bhaibheri richiratidza kuti vakafa havana chavanoziva, zviri pachena kuti moto wehero idzidziso yenhema inozvidza Mwari. Pfungwa yokutambudza vanhu nemoto inomunyangadza.​—Verenga Jeremiya 7:31.

 3. Vakafa vanogona kutaura nesu here?

Vakafa havagoni kutaura kana kunzwa. (Pisarema 115:17) Asi dzimwe ngirozi dzakaipa, uye dzingataura nevanhu dzichinyepedzera kuva vanhu vakafa. (2 Petro 2:4) Jehovha anotirambidza kuedza kutaura nevakafa.​—Verenga Dheuteronomio 18:10, 11.

4. Ndivanaani vachamutswa?

Mamiriyoni akawanda evanhu vakafa achararamazve panyika. Kunyange vamwe vaisaziva Mwari uye vaiita zvinhu zvakaipa vachamutswa.​—Verenga Ruka 23:43; Mabasa 24:15.

Vachamutswa vachakwanisa kudzidza chokwadi nezvaMwari uye kutenda muna Jesu nokumuteerera. (Zvakazarurwa 20:11-13) Vaya vachamutswa voita zvinhu zvakanaka vachakwanisa kunakidzwa neupenyu panyika nokusingaperi.​—Verenga Johani 5:28, 29.

5. Rumuko runotiudzei nezvaJehovha?

Mwari akaita kuti tariro nokuda kwevakafa ivepo nokutuma Mwanakomana wake kuti atifire. Saka rumuko runotiudza nezverudo rwaJehovha uye mutsa wake usina kukodzera kuwanwa. Vakafa pavachamutswa, ndiani waunonyanya kuda kuzoona?​—Verenga Johani 3:16; VaRoma 6:23.