Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 CHIDZIDZO 9

Chii Chingaita Kuti Mhuri Yako Ifare?

Chii Chingaita Kuti Mhuri Yako Ifare?

1. Nei muchato uchikosha pakuita kuti mhuri ifare?

Mashoko akanaka anobva kuna Jehovha, Mwari anofara, uyo anoda kuti mhuri dzifare. (1 Timoti 1:11) Kuwanana kwakatangwa naye. Kuroorana zviri pamutemo kunokosha nokuti kunoita kuti vabereki nevana vanzwe vakachengeteka uye vachifara. VaKristu vanofanira kuremekedza mitemo yemunyika mavanogara ine chokuita nokuchata.​—Verenga Ruka 2:1, 4, 5.

Mwari anoona sei wanano? Anoda kuti uve mubatanidzwa unogara zvachose pakati pemurume nemukadzi. Jehovha anoda kuti murume nemudzimai vave vakavimbika kune mumwe nemumwe. (VaHebheru 13:4) Anovenga kurambana. (Maraki 2:16) Asi anobvumira vaKristu kuti varambane uye varoore kana kuroorwa zvakare kana mumwe wavo aita upombwe.​—Verenga Mateu 19:3-6, 9.

2. Murume nemudzimai vanofanira kugarisana sei?

Jehovha akasika murume nemukadzi kuti vabatsirane muwanano. (Genesisi 2:18) Semusoro wemba, murume anofanira kutungamirira pakupa mhuri yake zvinhu zvokurarama nazvo uye pakuidzidzisa nezvaMwari. Anofanira kuzvipira pakuda mudzimai wake. Varume nemadzimai vanofanira kudanana uye kuremekedzana. Sezvo vose varume nemadzimai vasina kukwana, zvinokosha kuti vadzidze kukanganwirana kuti vafare muwanano.​—Verenga VaEfeso 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petro 3:7.

3. Kana usingafari muwanano yenyu, unofanira kusiya mumwe wako here?

Kana muine matambudziko muwanano yenyu, mose muri vaviri munofanira kushandira kuti mugarisane murudo.  (1 VaKorinde 13:4, 5) Shoko raMwari hariudzi vanhu kuti vamboparadzana senzira yekugadzirisa matambudziko anosangana nevakawanda muwanano.​—Verenga 1 VaKorinde 7:10-13.

4. Vana, Mwari anoda kuti muitei?

Jehovha anoda kuti mufare. Anokupai mazano akanakisisa okuti munganakidzwe sei nouduku hwenyu. Anoda kuti mubatsirwe neuchenjeri uye ruzivo zvine vabereki venyu. (VaKorose 3:20) Jehovha anodawo kuti muwane mufaro wokushandira Musiki wenyu neMwanakomana wake.​—Verenga Muparidzi 11:9–12:1; Mateu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Vabereki, vana venyu vangawana sei mufaro?

Munofanira kushanda nesimba kuti vana venyu vawane zvokudya, pekugara nezvipfeko. (1 Timoti 5:8) Asi kuti vana venyu vawane mufaro, munofanirawo kuvadzidzisa kuda Mwari uye kuti vadzidze kubva kwaari. (VaEfeso 6:4) Muenzaniso wenyu wokuda Mwari unogona kukurudzira mwana wenyu zvikuru. Mirayiridzo yenyu kana ichibva muShoko raMwari, inogona kuita kuti mafungiro emwana wenyu ave akanaka.​—Verenga Dheuteronomio 6:4-7; Zvirevo 22:6.

Vana vanobatsirwa pamunovakurudzira uye pamunovarumbidza. Vanodawo kururamiswa uye kurangwa. Kudzidziswa kwakadaro kunoita kuti vasaita zvinhu zvinogona kuvashayisa mufaro. (Zvirevo 22:15) Kunyange zvakadaro, kuranga hakufaniri kumboitwa neutsinye.​—Verenga VaKorose 3:21.

Zvapupu zvaJehovha zvinobudisa mabhuku akawanda akanyorerwa zvikurukuru kuti abatsire vabereki nevana. Mabhuku aya anotaura zviri muBhaibheri.​—Verenga Pisarema 19:7, 11.