Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari!

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari! Nei tingaabvuma? Bhurocha rino rinopindura mibvunzo yeBhaibheri inowanzobvunzwa.

Kubatsirwa Kwaungaitwa neBhurocha Rino

Bhurocha rino richakubatsira kuti udzidze zvakananga kubva muShoko raMwari, Bhaibheri. Ona kuti ungashandisa sei Bhaibheri rako kuwana magwaro.

Chii Chinonzi Mashoko Akanaka?

Dzidza kuti mashoko okutii anobva kuna Mwari, nei achifanira kukurumidza kuziviswa, uye zvaunofanira kuita.

Mwari Ndiani?

Mwari ane zita here uye ane hanya nesu here?

Mashoko Akanaka Anobva Kuna Mwari Zvechokwadi Here?

Tingava sei nechokwadi chokuti mashoko ari muBhaibheri ndeechokwadi?

Jesu Kristu Ndiani?

Dzidza kuti nei Jesu akafa, rudzikinuro chii, uye kuti iye zvino Jesu ari kuitei.

Chinangwa chaMwari Nokuda Kwenyika Ndechei?

Bhaibheri rinotsanangura kuti nei Mwari akasika nyika, kuti kutambura kuchaguma rini, uye ramangwana renyika uye revaya vanogara pairi rakaita sei.

Itariro Ipi Iripo Nokuda Kwevakafa?

Chii chinoitika kwatiri patinofa? Tichazomboonazve hama dzedu dzakafa here?

Umambo hwaMwari Chii?

Ndiani Mambo woUmambo hwaMwari, uye chii chichaitwa noUmambo hwacho?

Nei Mwari Achibvumira Uipi Nokutambura?

Uipi hwakatanga sei, uye nei Mwari akahubvumira kuenderera mberi? Kutambura kuchazombopera here?

Chii Chingaita Kuti Mhuri Yako Ifare?

Jehovha, Mwari anofara, anoda kuti mhuri dzifare. Wana mazano eBhaibheri anobatsira varume, madzimai, vabereki, nevana.

Ungaziva Sei Kunamata Kwechokwadi?

Panongova nechitendero chimwe chete chechokwadi here? Funga nezvezvinhu zvishanu zvinoratidza kunamata kwechokwadi.

Mitemo yaMwari Inotibatsira Sei?

Jesu akatsanangura kuti nei tichida kutungamirirwa uye kuti mirayiro ipi miviri inonyanya kukosha.

Ungaswedera Sei Pedyo naMwari?

Ona kana Mwari achiteerera minyengetero yose, manyengeterero atinofanira kuita, uye kuti chiizve chatingaita kuti tiswedere pedyo naMwari.

Ndeapi Mashoko Akanaka Pamusoro Pechitendero?

Pachazombova nenguva yokuti vanhu vose vachange vabatana mukunamata Mwari wechokwadi chete here?

Nei Mwari Aine Sangano?

Bhaibheri rinotaura kuti nei vaKristu vechokwadi vakarongeka uye kuti vakarongeka sei.

Nei Uchifanira Kuramba Uchidzidza Zvakawanda nezvaJehovha?

Kuziva kwaunoita Mwari neShoko rake kungabatsira sei vamwe? Ungava noukama hwakaita sei naMwari?