Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 114: Mugumo Woushati Hwose

Nhau 114: Mugumo Woushati Hwose

Unoonei pano? Eya, uto ramabhiza machena. Asika cherekedza kwaanobva. Mabhiza ari kuburuka kudenga achimanyisa ari pamakore! Ko mudenga muna mabhiza zvomenemene here?

Jesu ari Mambo kudenga

Aiwa, aya handi mabhiza chaiwo. Tinozviziva nokuti mabhiza haangamanyi pamakore, angagona here? Asi Bhaibheri rinoreva nezvamabhiza mudenga. Unoziva here kuti nei richidaro?

Imhaka yokuti mabhiza aichimboshandiswa kazhinji mukurwa hondo. Saka Bhaibheri rinozivisa nezvavanhu vakatasva mabhiza vanoburuka kudenga kuratidza kuti Mwari ane hondo yokurwa navanhu pasi pano. Unoziva here kuti nzvimbo yeiyi hondo inonzii? Armagedhoni. Hondoyo ndeyokuparadza ushati hwose pasi pano.

Jesu Ndiye achatungamirira mukurwa hondo iyi paArmagedhoni. Yeuka, Jesu ndiye anosarudzwa naJehovha kuva mambo wehurumende Yake. Ndokusaka Jesu akapfeka chiremba chamambo. Uye munondo unoratidzira kuti achauraya vavengi vose vaMwari. Tinofanira kushamisika here kuti Mwari angaparadza vanhu vose vakashata?

Dzokera kuNhau 10. Unooneipo? Eya, Mafashamo makuru akaparadza vanhu vakashata. Ndiani akaparira Mafashamowo? Jehovha Mwari. Zvino tarira Nhau 15. Pari kuitikei? Sodhoma neGomora zviri kuparadzwa nomwoto wakatumwa naJehovha.

Enda kuNhau 33. Ona chiri kuitika kumabhiza nengoro dzehondo dzavaEgipita. Ndiani akaparira mvura kurovanya pavari? Jehovha. Akakuita kuchengeta vanhu vake. Tarira Nhau 76. Uchaonapo kuti Jehovha akatorega vanhu vake, vaIsraeri, vachiparadzwa nokuda kwoushati hwavo.

Nokudaro, ipapoka, hatifaniri kushamiswa kuti Jehovha achatuma mauto ake okudenga kuzogumisa ushati hwose pasi pano. Asika chimbofunga hako chichareviwa naikoko! Vhura peji tigoona.

Zvakazarurwa 16:16; 19:11-16.Mibvunzo

 • Nei Bhaibheri richitaura nezvokuti mudenga mune mabhiza?
 • Hondo yaMwari yokurwisa vanhu vakaipa pasi pano inonzii, uye hondo iyi ine chinangwa chei?
 • Mumufananidzo uyu, ndiani achatungamirira mukurwa, nei akapfeka korona, uye bakatwa rake rinorevei?
 • Tichifunga nezveNhau 10, 15, ne33, nei tisingafaniri kushamiswa kuti Mwari achaparadza vanhu vakaipa?
 • Nhau 36 ne76 dzinotiratidza sei kuti Mwari achaparadza vanhu vakashata kunyange zvazvo vachiti vanomunamata?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Zvakazarurwa 19:11-16.

  Magwaro anojekesa sei kuti Jesu Kristu ndiye mutasvi webhiza jena? (Zvak. 1:5; 3:14; 19:11; Isa. 11:4)

  Ropa rakasaswa panguo yokunze yaJesu rinosimbisa sei kuti kukunda kwake hakuna mubvunzo uye kwakakwana? (Zvak. 14:18-20; 19:13; Isa. 63:1-6)

  Ndivanaani vangangobatanidzwa mumauto anotevera Jesu akatasva bhiza rake jena? (Zvak. 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)