Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 110: Timoti—Mubetseri Mutsva waPauro

Nhau 110: Timoti—Mubetseri Mutsva waPauro

Jaya raunoona pano nomuapostora Pauro ndiTimotio. Timotio anogara nemhuri yokwake muRistra. Mai vake vanonzi Juniki uye mbuya vake vanonzi Roisi.

Kano ndekechitatu ako Pauro ashanyira Ristra. Rinenge gore rimwe kana anopfuura, Pauro naBharnabhasi vakatanga kusvika muno parwendo rwokuparidza. Uye zvino Pauro adzokerazve neshamwari yake Sirasi.

Timoti naPauro

Unoziva chiri kutaura Pauro kuna Timotio here? Ari kuti: 'Ungada kukumbanira Sirasi neni here? Ungatibetsera mukuparidzira vanhu munzvimbo dziri kure.'

Timotio anoti: 'Hungu, ndingada kuenda.' Zvino nokukurumidza pashure pakwo Timotio anosia mhuri yokwake ndokuenda naPauro naSirasi. Asi tisati tadzidza nezverwendo rwavo, ngatiwanei chave chichiitika kuna Pauro. Ave anenge makore 17 chifo chokuoneka kwaJesu kwaari pamugwagwa wokuDhamasiko.

Yeuka, Pauro akauya kuDhamasiko kuzonetsa vadzidzi vaJesu, asi zvino ava mudzidzi iye amene! Pashure vavengi vanopangana kumuuraya nokuti havadi kudzidzisa kwake nezvaJesu. Asi vadzidzi vanomubetsera kunzvenga. Vanomuisa mutswanda ndokumuburutsira kunze kworusvingo rweguta. Pashure pacho Pauro anoenda Antiokia kundoparidza. Ndimo muno umo vateveri vaJesu vanotanga kunzi maKristu.

Pauro naBharnabhasi zvino vanotumwa parwendo rwokundoparidza vachibva muAntiokia kunyika dziri kure. Rimwe ramaguta avanoshanyira iRistra, musha waTimotio.

Zvino, rinenge gore pashure, Pauro adzokazve muRistra parwendo rwechipiri. Apo Timotio anoenda naPauro naSirasi, unoziva here kwavanoenda? Tarira pamapu, uye ngatidzidze dzimwe dzenzvimbo.

Kutanga, vanoenda Ikonio iri pedyopo, tevere kuguta rechipiri rinonzi Antiokia. Pashure pacho vanoenda kuTroa, ipapo vanoyambukira Firipi, Tesaronika neBherea. Unoona Atene pamapu here? Pauro anoparidzira muno. Pashure pakwo vanopedza gore nehafu vachiparidzira muKorinte. Pakupedzisira vanomboti mirei muEfeso. Ipapo vanodzokera neigwa kuKesaria, ndokukwira Antiokia, uko Pauro anogara.

Nokudaro Timotio anofamba mazana namazana amamaira achibetsera Pauro kuparidza "mashoko akanaka" nokuvamba ungano zhinji dzechiKristu. Paunokura, uchava mubatiri akatendeka waMwari saTimotio here?

Mabasa 9:19-30; 11:19-26; ganhuro 13-17; 18:1-22.

Mepu

1. Roma; 2. Marita; 3. Bheriya; 4. Tesaronika; 5. Korinde; 6. Firipi; 7. Atene; 8. Krete; 9. Troasi; 10. Efeso; 11. Mireto; 12. Korose; 13. Andiyoki; 14. Ikoniyamu; 15. Ristra; 16. Siprasi; 17. Andiyoki; 18. Kesariya; 19. Jopa; 20. Dhamasiko; 21. Jerusarema; 22. Gungwa Guru (Mediterranean)Mibvunzo

 • Jaya riri pamufananidzo ndiani, rinogara kupi, uye amai naambuya vake vanonzi vanaani?
 • Timotio anoti kudini Pauro paanomubvunza kana achida kubatana naSirasi naPauro mukuparidzira vanhu vari kure?
 • Vateveri vaJesu vanotanga kunzi vaKristu kupi?
 • Pavakangobva muRistra, Pauro, Sirasi, naTimotio vakashanyira mamwe maguta api?
 • Timotio anobatsira sei Pauro, uye vechiduku vanofanira kuzvibvunza mubvunzo upi nhasi?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mabasa 9:19-30.

  Muapostora Pauro akaratidza sei kuchenjera paakashorwa nokuda kwemashoko akanaka? (Mab. 9:22-25, 29, 30; Mat. 10:16)

 • Verenga Mabasa 11:19-26.

  Nhoroondo yakanyorwa pana Mabasa 11:19-21, 26 inoratidza sei kuti mudzimu waJehovha uri kutungamirira basa rokuparidza?

 • Verenga Mabasa 13:13-16, 42-52.

  Mabasa 13:51, 52 inoratidza sei kuti vadzidzi havana kubvumira kushorwa kuti kuvaodze mwoyo? (Mat. 10:14; Mab. 18:6; 1 Pet. 4:14)

 • Verenga Mabasa 14:1-6, 19-28.

  Kutaura kwokuti ‘vakavaisa kuna Jehovha’ kunotibatsira sei kutibvisira chero kunetseka kupi zvakwo kusina kufanira sezvatinobatsira vatsva? (Mab. 14:21-23; 20:32; Joh. 6:44)

 • Verenga Mabasa 16:1-5.

  Kubvuma kudzingiswa kwaTimotio kwakasimbisa sei kukosha kwokuita ‘zvinhu zvose nokuda kwemashoko akanaka’? (Mab. 16:3; 1 VaK. 9:23; 1 VaT. 2:8)

 • Verenga Mabasa 18:1-11, 18-22.

  Mabasa 18:9, 10 inoratidzei pamusoro pokubatanidzwa kwaJesu mukutungamirira basa rokuparidza, uye zvinotipa chivimbo chei nhasi? (Mat. 28:20)