Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 108: Pamugwagwa wokuDhamasiko

Nhau 108: Pamugwagwa wokuDhamasiko

Unoziva here kuti ndiani arere pasi? NdiSauro. Yeuka, ndiyeka wairinda nguvo dzavarume vakataka Stefano namabwe. Tarira chiedza icho chinoteya meso! Chii chiri kuitika?

Stefano aurawa, Sauro anotungamirira mukuvhima vateveri vaJesu kuti avanetse. Anopinda imba neimba achivazvuvira kunze uye achivaisa mutorongo.Vazhinji vavadzidzi vanotizira kumamwe maguta kundowana vateveri vaJesu. Zvino ari kuenda Dhamasiko, Asi, ari kuenda, hechino chinhu chinoshamisa chinoitika:

Kamwe kamwe chiedza chinobva kudenga chinopenyera Sauro. Anowira pasi, sezvatinoona pano. Ipapo inzwi rinoti: 'Sauro, Sauro! Unondinetserei?' Varume vana Sauro vanoona chiedza uye vanonzwa inzwi, asi havagoni kunzwisisa chiri kutaurwa.

Sauro anopofumadzwa nechiedza

'Ndimi ani, iShe?' Sauro anobvunza.

'Ndini Jesu, wauri kunetsa,' inzwi rinodaro. Jesu anotaura izvi nokuti apo Sauro anonetsa vateveri vake, Jesu anonzwa sokunge kuti ari kunetswa iye amene.

Zvino Sauro anobvunza kuti: 'Ndichaiteiko, iShe?'

'Simuka ugoenda Dhamasiko,' Jesu anodaro. 'Ikoko uchaudzwa zvaunofanira kuita.' Apo Sauro anosimuka ndokusvinudza meso ake, haangaoni chinhu. Ibofu! Nokudaro varume vanaye vanomubata ruoko ndokumutungamirira kuDhamasiko.

Jesu zvino anotaura kunomumwe wavadzidzi vake muDhamasiko, achiti: 'Simuka, Ananiasi. Enda kumugwagwa unonzi Wakarurama. Pamba paJudhasi bvunza munhu anonzi Sauro. Ndamusarudza kuva mubatiri wangu chaiye.'

Ananiasi anoterera. Paanosangana naSauro, anoisa maoko ake paari ndokuti: 'Ishe wandituma kuti ugoonazve ndokuzadzwa nomudzimu mutsvene.' Pakarepo chimwe chinhu chinenge mafunurwa chinowa pameso aSauro, uye anokwanisa kuonazve.

Sauro anoshandiswa nenzira yesimba kuparidzira vanhu vamarudzi mazhinji. Anova anozivikanwa somuapostora Pauro, watichadzidza zvimwe zvizhinji nezvake. Asi kutanga ngationei kuti Mwari anotuma Petro kunoitei.

Mabasa 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Mibvunzo

 • Sauro anoitei pashure pokuurayiwa kwaStefano?
 • Chinhu chipi chinoshamisa chinoitika Sauro paari munzira kuenda kuDhamasiko?
 • Jesu anoudza Sauro kuitei?
 • Jesu anopa Ananiasi mirayiridzo ipi, uye Sauro anogona sei kuonazve?
 • Sauro anozivikanwa nezita ripi, uye anoshandiswa sei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mabasa 8:1-4.

  Kutambudzwa kwakaitwa ungano yechiKristu yakanga ichangobva kuumbwa kwakangoerekana kwavapo, kwakabatsira sei kuparadzira kutenda kwechiKristu, uye chinhu chipi chakafanana chakaitika mumazuva ano? (Mab. 8:4; Isa. 54:17)

 • Verenga Mabasa 9:1-20.

  Jesu akazivisa kuti aifunga nezvemabasa api matatu nokuda kwaSauro? (Mab. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; VaR. 11:13)

 • Verenga Mabasa 22:6-16.

  Isu tingafanana sei naAnaniasi, uye nei izvozvo zvichikosha? (Mab. 22:12; 1 Tim. 3:7; 1 Pet. 1:14-16; 2:12)

 • Verenga Mabasa 26:8-20.

  Kutendeukira kwaSauro kuchiKristu kwaizova sei kurudziro kune vaya vane vavakaroorana navo vasingatendi nhasi? (Mab. 26:11; 1 Tim. 1:14-16; 2 Tim. 4:2; 1 Pet. 3:1-3)