Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 104: Jesu Anodzokera Kudenga

Nhau 104: Jesu Anodzokera Kudenga

Mazuva zvaanopfuura, Jesu anozviratidza amene kuna vateveri vake kazhinji. Vanenge 500 vavadzidzi vake vanomuona kamwe chete. Paanooneka kwavari, unoziva here icho Jesu anotaura kwavari pamsoro pacho? Umambo hwaMwari. Jehovha akatuma Jesu kupasi kuzodzidzisa pamsoro poUmambo. Uye anopfuurira kukuita kunyange pashure pokuve amutswa muna vakafa.

Jesu achidzokera kudenga

Unoyeuka here kuti umambo hwaMwari chii? Hungu, Umambo ihurumende chaiyo yaMwari iri mudenga, uye Jesu ndiye Uyo Mwari akasarudza kuva mambo. Sezvatadzidza, Jesu akaratidzira kuti achava mambo akaisvonaka sei nokudyisa vane nzara, kuporesa varwere, uye kunyange kumutsira vakafa kuupenyu!

Nokudaro apo Jesu anobata ushe samambo mudenga kwamakore ane chuuru, pasi pano pachava pakadini? Hungu, pasi rose richaitwa paradhiso yakaisvonaka. Hapazati pachizovazve nehondo, utsotsi, chirwere, kana kunyange rufu. Tinoziva kuti ichokwadi nokuti Mwari akaita pasi kuti rive paradhiso yokuti vanhu vagofarikanya. Ndokusaka akaita bindu reEdeni mukuvamba. Uye Jesu achatarisira kuti zvinoda Mwari kuti zviitwe zvinoitwa pakupedzisira.

Zvino nguva yasvika yokuti Jesu adzokere kudenga. Kwamazuva 40 Jesu ave achizviratidza kuna vadzidzi vake. Saka vane chokwadi chokuti mupenyuzve. Asi asati asiya vadzidzi vake anovaudza kuti: 'Garai muJerusarema kusvikira magamuchira mudzimu mutsvene.' Mudzimu mutsvene isimba rinobate basa raMwari, semhepo inovhuvhuta, uchabetsera vateveri vake kuita kuda kwaMwari. Jesu anoti: 'Muchaparidzira pamsoro pangu kusvikira kumativi ari kure kwazvo apasi.'

Pashure pokunge Jesu ataura izvi, chinhu chinoshamisa chinoitika. Anovamba kukwira kumusoro kudenga, sezvaunogona kuona pano. Ipapo gore rinomuvanza mukuoneka, uye vadzidzi havachaonizve Jesu. Jesu anoenda kudenga, uye anovamba kubata ushe pavateveri vake pasi pano ari ikoko.

Vadzidzi vachitarira kudenga

1 Vakorinte 15:3-8; Zvakazarurwa 21:3, 4; Mabasa 1:1-11.Mibvunzo

 • Vadzidzi vangani vanoona Jesu pane imwe nguva, uye anotaura nezvei kwavari?
 • Umambo hwaMwari chii, uye upenyu pasi pano huchange hwakadini Jesu paanotonga saMambo kwemakore ane chiuru?
 • Jesu ave achioneka kuvadzidzi vake kwemazuva mangani, asi zvino yava nguva yokuti aitei?
 • Asati asiya vadzidzi vake, Jesu anovaudza kuti vaitei?
 • Chii chiri kuitika mumufananidzo, uye Jesu anovanzwa sei kuti asaoneka?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga 1 VaKorinte 15:3-8.

  Nei muapostora Pauro aigona kutaura nechivimbo kwazvo nezvokumuka kwaJesu, uye nhasi zvinhu zvipi izvo vaKristu vanogona kutaura nechivimbo? (1 VaK. 15:4, 7, 8; Isa. 2:2, 3; Mat. 24:14; 2 Tim. 3:1-5)

 • Verenga Mabasa 1:1-11.

  Basa rokuparidza rakapararira zvakadini, sezvakafanotaurwa pana Mabasa 1:8? (Mab. 6:7; 9:31; 11:19-21; VaK. 1:23)