Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 102: Jesu Mupenyu

Nhau 102: Jesu Mupenyu

Unoziva here kuti mukadzi navarume vairi ndivanaani? Mukadzi ndiMaria Magdharene, shamwari yaJesu. Uye varume vakapfeka zvipfeko zvichena ingirozi. Kakamuri aka kari kutarira Maria makari inzvimbo umo muviri waJesu wakaiswa pashure pokufa kwake. Inonzi hwiro. Asika zvino muviri wabva! Watorwa naniko? Ngationei.

Ngirozi dzichitaura naMaria Magadharini

Pashure pokufa kwaJesu, vaprista vakati kuna Pirato: 'Apo Jesu aiva mupenyu akataura kuti aizomutswa pashure pamazuva matatu. Nokudaro rairai kuti hwiro hurindwe. Ipapo vadzidzi vake havangagoni kuba muviri wake ndokuti akamutswa muvakafa!' Pirato anoudza vaprista kutumira masoja kundorinda hwirohwo.

Asi mumangwanani zvikuru pazuva rechitatu pashure pokunge Jesu afa ngirozi yaJehovha inosvika kamwe kamwe. Inokungurutsira ibwe kure nehwiro. Masoja anotya zvikuru zvokusagona kufamba. Pakupedzisira, pavanotarira mukati mehwiro, muviri waenda! Mamwe amasoja anopinda muguta ndokuudza vaprista. Unoziva here chinoita vaprista vakaipa? Vanopa mari masoja kuti areve nhema. 'Taurai kuti vadzidzi vake vauya usiku, pataiveri tivete, ndokuba muviri,' vaprista vanoudza masoja kudaro.

Kurizvino, vamwe vakadzi shamwari dzaJesu vanoshanyira hwiro. Haiwa, vanoshamiswa sei kuhuwana hwakati n'ono! Kamwe kamwe ngirozi mbiri dzakapfeka zvipfeko zvakachena kuti mbe-e dzinooneka. Dzinoti: 'Neiko muchitsvaka Jesu pano?' 'Amutswa. Endai nokukurumidza mundoudza vadzidzi vake.' Haiwa vakadzivo vanomanya nokukurumidza sei! Asi panzira mumwe murume anovamisa. Unoziva here kuti ndiani? NdiJesu! Anoti: 'Endai mundoudza vadzidzi vangu.'

Apo vakadzi vanoudza vadzidzi kuti Jesu mupenyu uye vamuona, vadzidzi vanowana ikoku kwakaoma kudavira. Petro naJohane vanomanyira kuhwiro kundozvionera vamene, asi hwiro hwakati n'ono! Apo Petro naJohane vanobva, Maria Magdharene anosara shure. Ndopaanotarira mukati ndokuona ngirozi mbiri.

Unoziva here chakaitika kumuviri waJesu? Mwari akauita kuti unyangarike. Mwari haana kumutsira Jesu kuupenyu mumuviri wenyama waakafira mauri. Akapa Jesu muviri mutsva womudzimu, soune ngirozi dzokudenga. Asi kuti agoratidzira vadzidzi vake kuti mupenyu, Jesu anogona kupfeka muviri kuti vanhu vagomuona, sezvatichadzidza.

Mateo 27:62-66; 28:1-15; Ruka 24:1-12; Johane 20:1-12.Mibvunzo

 • Ndiani mukadzi ari mumufananidzo, varume vaviri avo ndivanaani, uye vari pai?
 • Nei Pirato achiudza vaprista kutumira masoja kuti anorinda guva raJesu?
 • Ngirozi inoitei mangwanani-ngwanani ezuva rechitatu Jesu afa, asi vaprista vanoitei?
 • Nei vamwe vakadzi vachishamiswa pavanoshanyira guva raJesu?
 • Nei Petro naJohane vachimhanyira kuguva raJesu, uye vanowanei?
 • 6. Chii chakaitika kumuviri waJesu, asi chii chaanoita kuti aratidze vadzidzi kuti mupenyu?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 27:62-66 uye 28:1-15.

  Panguva yokumuka kwaJesu, vaprista vakuru, vaFarisi, uye varume vakuru vakatadzira sei mudzimu mutsvene? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 • Verenga Ruka 24:1-12.

  Nhoroondo yokumuka kwaJesu inoratidza sei kuti Jehovha anoona vakadzi sezvapupu zvakavimbika? (Ruka 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)

 • Verenga Johane 20:1-12.

  Johane 20:8, 9 inotibatsira sei kuona kudiwa kwokushivirira kana tisinganyatsonzwisisi kuzadzika kwouprofita hweBhaibheri? (Zvir. 4:18; Mat. 17:22, 23; Ruka 24:5-8; Joh. 16:12)