Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 99: Mukamuri Rapamusoro

Nhau 99: Mukamuri Rapamusoro

Zvino China usiku, mazuva mairi apashure. Jesu navaapostora vake 12 vauya kukamuri guru rapamusoro kuzodya chidyo cheDariko. Murume waunoona achibuda ndiJudhasi Iskarioti. Ari kundoudza vaprista mawanire avangaita Jesu.

Kudya kwaShe kwemanheru

Nezuro wacho, Judhasi akaenda kwavari ndokuvabvunza kuti: 'Muchandipeiko kana ndikakubetserai kubata Jesu?' Vakati: 'Masirivha 30.' Saka zvino Judhasi ari kundosangana naava varume kuti agovatungamirira kuna Jesu. Hakuzati kwakaipa here ikoko?

Chidyo cheDariko chapera. Asi Jesu zvino anovamba chimwe chidyo chaicho. Anopa vaapostora vake chingwa achiti: 'Chidyei, nokuti chinoreva muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu.' Tevere anovapa mukombe wewaini achiti: 'Inwei, nokuti inoreva ropa rangu, richadururwa nokuda kwenyu.' Bhaibheri rinochiidza kuti 'chidyo chamadekwana chaShe,' kana kuti 'chirairo chaShe.'

VaIsraeri vaidya Dariko kuvayeuchidza nezveapo ngirozi yaMwari yaka'darika' dzimba dzavo muEgipita, asi yakauraya matangwe mudzimba dzavaEgipita. Asi zvino Jesu anoda kuti vateveri vake vamuyeuke, uye mapire aakavaita upenyu hwake. Ndokusaka achivaudza kuchengeta ichi chidyo chaicho gore rimwe nerimwe.

Pashure pokudya Chidyo Chamadekwana chaShe, Jesu anoudza vaapostora vake kuva vakashinga navakasimba mukutenda. Pakupedzisira vanoimbira Mwari nziyo ibvei voenda. Zvino hwava usiku, zvimwe kupfuura pakati pousiku. Ngationei kwavanoenda.

Mateo 26:14-30; Ruka 22:1-39; Johane ganhuro 13 kusvikira ku-17; 1 VaKorinte 11:20.Mibvunzo

 • Sezvinoratidzwa mumufananidzo, nei Jesu nevaapostora vake 12 vari mukamuri guru repamusoro?
 • Murume ari kubuda uyo ndiani, uye achaitei?
 • Jesu anotanga kudya kunokosha kupi pashure pokupedza kudya Paseka?
 • Paseka yaiyeuchidza vaIsraeri nezvechiitiko chipi, uye kudya kunokosha uku kunoyeuchidza vateveri vaJesu nezvei?
 • Pashure poKudya Kwashe Kwemanheru, Jesu anoudzei vateveri vake, uye vanoitei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 26:14-30.

  Mateo 26:15 inoratidza sei kuti kutengesa Jesu kwakaita Judhasi kwaiva kwemaune?

  Zvinangwa zvipi zviviri zvinoitwa neropa raJesu rakadeurwa? (Mat. 26:27, 28; Jer. 31:31-33; VaEf. 1:7; VaH. 9:19, 20)

 • Verenga Ruka 22:1-39.

  Satani akapinda muna Judhasi mupfungwa ipi? (Ruka 22:3; Joh. 13:2; Mab. 1:24, 25)

 • Verenga Johane 13:1-20.

  Nemhaka yezvinotaurwa pana Johane 13:2, Judhasi angashorwa here nokuda kwezvaakaita, uye vashumiri vaMwari vangadzidzei pane izvi? (Gen. 4:7; 2 VaK. 2:11; VaG. 6:1; Jak. 1:13, 14)

  Muenzaniso upi unooneka une simba wakaratidzwa naJesu? (Joh. 13:15; Mat. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 • Verenga Johane 17:1-26.

  Jesu akanyengeterera vateveri vake kuti “vave vamwe” mupfungwa ipi? (Joh. 17:11, 21-23; VaR. 13:8; 14:19; VaK. 3:14)