Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 97: Jesu Anouya saMambo

Nhau 97: Jesu Anouya saMambo

Chinguvana pashure pokuporesa mapofu mairi anopemha, Jesu anosvika kukamusha kari pedyo neJerusarema. Anoudza vairi vavadzidzi vake kuti: 'Endai mumusha uye muchawana mhuru yembongoro. Isunungurei mugouya nayo kwandiri.'

Apo mbongoro inounzwa kwaari, Jesu anoitasva. Tevere anoenda Jerusarema daro pfupi. Paanosvika pedyo neguta, boka guru ravanhu rinobuda kuzosongana naye. Uzhinji hwavo hunobvisa mabhachi avo ndokuawadza pamugwagwa. Vamwe vanocheka matavi emichindwi pamichindwi. Vanoaisawo pamugwagwa, vachidanidzira kuti: 'Mwari komborerai mambo anouya muzita raJehovha!'

Vanhu vachichingura Jesu

Kare kare muna Israeri madzimambo matsva aizopinda muJerusarema akatasva mhuru yembongoro kuzviratidzira vamene kuna vanhu. Ndozviri kuita Jesu. Uye vanhu ava vari kuratidzira kuti vanoda Jesu kuva mambo wavo. Asika handi vanhu vose vanomuda. Tingaona izvi pane chinoitika apo Jesu anoenda kutembere.

Kutembere Jesu anoporesa vanhu vari mapofu nezvirema. Apo vana vaduku vanoona izvi, vanodaidzira rumbidzo kuna Jesu. Asika ikoku kunotsamwisa vaprista, uye vanoudza Jesu kuti: 'Unonzwa zvinotaurwa navana here?'

'Hungu,' Jesu anopindura. 'Hamuna kutongorava muBhaibheri here panoti: "Mwari uchabudisa rumbidzo mumiromo yavana vaduku?'" Nokudaro vana vanopfuurira kurumbidza mambo waMwari.

Tinoda kuva savana ivavo, hatidi here? Vamwe vanhu vangaedza kutidzivisa kutaura pamsoro poumambo hwaMwari. Asi tichapfuurira kuudza vamwe pamsoro pezvinhu zvinoshamisa zvichaitirwa vanhu naJesu.

Yakanga isiri nguva yokuti Jesu avambe kubata ushe samambo paaiveri pasi pano. Ichasvika riini nguva iyi? Vadzidzi vaJesu vanoda kuziva. Tichadzidza pamsoro pakwo gare gare.

Mateo 21:1-17; Johane 12:12-16.Mibvunzo

 • Jesu paanouya mumusha muduku uri pedyo neJerusarema, anoudza vadzidzi vake kuitei?
 • Pamufananidzo, chii chinoitika Jesu paanosvika pedyo neguta reJerusarema?
 • Vana vaduku vanoitei pavanoona Jesu achiporesa mapofu uye vakaremara?
 • Jesu anotii kuvaprista vakatsamwa?
 • Tingaita sei sevana vairumbidza Jesu?
 • Vadzidzi vanoda kuzivei?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 21:1-17.

  Kupinda kwaJesu muJerusarema saMambo kwakasiyana sei nokwevatungamiriri vanokunda vomunguva yeRoma? (Mat. 21:4, 5; Zek. 9:9; VaF. 2:5-8; VaK. 2:15)

  Vechiduku vanogona kudzidzei pavakomana vechiIsraeri vanotaura zviri muPisarema 118 Jesu paakapinda mutembere? (Mat. 21:9, 15; Pis. 118:25, 26; 2 Tim. 3:15; 2 Pet. 3:18)

 • Verenga Johane 12:12-16.

  Kushandisa mapazi emichindwe kwakaitwa nevanhu vachirumbidza Jesu kwaifananidzirei? (Joh. 12:13; VaF. 2:10; Zvak. 7:9, 10)

Inzwa zvimwe

JESU—NZIRA NECHOKWADI NEUPENYU

Mambo Anopinda muJerusarema Akatasva Mwana Wembongoro

Anozadzisa uprofita hwakataurwa makore 500 apfuura.