Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 96: Jesu Anoporesa Varwere

Nhau 96: Jesu Anoporesa Varwere

Jesu zvaanofamba munyika yose yose, anoporesa varwere, Mashoko amanenji aya anotaurwa nezvawo mumisha nomumataundi mose. Vanhu vanomuunzira avo vari zvirema, mapofu, matsi navamwe vazhinji vanorwara. Jesu anovaporesa vose.

Anopfuura makore matatu zvino apfuura chifo chokubhapatidzwa kwaJesu naJohane. Uye Jesu anoudza vaapostora vake kuti nokukurumidza achakwira Jerusarema, kwaachauraiwa, ibvei omuka muvakafa. Kurizvino, Jesu anopfuurira kuporesa varwere.

Jesu achiporesa mukadzi anorwara

Rimwe zuva Jesu ari kudzidzisa paSabata, zuva rezororo ravaJudha. Mukadzi waunoona pano ave achirwara kwazvo. Kwamakore 18 akanga akafunyana, asingagoni kuti twasu. Nokudaro Jesu anoisa maoko ake paari, uye anovamba kumira. Aporeswa!

Ikoku kunotsamwisa vatungamiriri vorudzidziso. 'Kuna mazuva 6 atinofanira kushanda maari,' mumwe wavo anodanidzira kuboka. 'Iwawo ndiwo mazuva okuuya kuzoporeswa, kwete paSabata!'

Asi Jesu anopindura kuti: 'Imi vanhu vakashata. Aninaani wenyu angasunungura mbongoro yake ndokundoinwisa paSabata. Zvino uyu mukadzi, ave achirwara kwamakore 18, haazaifanira kuporeswa paSabata here?' Kupindura kwaJesu kunonyadzisa vanhu vakaipa ava.

Gare gare Jesu navaapostora vake vanoenda Jerusarema. Pavakanga vava pedyo netaundi reJeriko zvikuru, mapofu mairi aipemha anonzwa kuti Jesu ari kupfuura. Ipapo anodanidzira kuti: 'Jesu, tibetserei!'

Jesu anodanira mapofu kwaari, achiti: 'Munoda kuti ndikuitireiko?' Anoti: 'Ishe, meso edu ngaasvinudzwe.' Jesu anobata meso avo, uye pakarepo anogona kuona! Unoziva here kuti nei Jesu achiita manenji aya ose anoshamisa? Nokuti anoda vanhu uye anoda kuti vave nokutenda maari. Nokudaro tingava nechokwadi chokuti apo anobata ushe saMambo hakuna munhu pasi pano acharwarazve.

Mateo 15:30, 31; Ruka 13:10-17; Mateo 20:29-34.Mibvunzo

 • Jesu anoitei sezvaanofamba nenyika yose?
 • Makore matatu pashure pokunge Jesu abhabhatidzwa, anoudza vadzidzi vake chii?
 • Vanhu vari pamufananidzo ndivanaani, uye Jesu anoitei kumukadzi?
 • Nei zvinoitwa naJesu pane zvakarambwa nevatungamiriri vechitendero zvichivanyadzisa?
 • Jesu nevadzidzi vake pavanova pedyo neJeriko, Jesu anoitei kumapofu maviri anopemha?
 • Nei Jesu achiita zvishamiso?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 15:30, 31.

  Kuratidzwa kupi kwesimba raJehovha kunoshamisa kunooneka muna Jesu, uye zvinofanira kuitei pamanzwisisiro atinoita zvipikirwa zvaJehovha nokuda kwenyika itsva? (Pis. 37:29; Isa. 33:24)

 • Verenga Ruka 13:10-17.

  Chokwadi chokuti Jesu akaita zvimwe zvishamiso zvakakurumbira zvikuru paSabata chinoratidza sei rumwe ruyamuro rwaachaunzira vanhu muKutonga Kwemakore Ane Chiuru? (Ruka 13:10-13; Pis. 46:9; Mat. 12:8; VaK. 2:16, 17; Zvak. 21:1-4)

 • Verenga Mateo 20:29-34.

  Nhoroondo iyi inoratidza sei kuti Jesu akanga asina kunyanya kubatikana zvokusagona kubatsira vanhu, uye tingadzidzei pane izvi? (Dheut. 15:7; Jak. 2:15, 16; 1 Joh. 3:17)