Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 94: Anoda Vana Vaduku

Nhau 94: Anoda Vana Vaduku

Tarira Jesu akagumbatira kakomana. Ungaziva kuti Jesu anotarisira zvomenemene vaduku. Varume vanoona vaapostora vake. Jesu ari kutii kwavari? Ngatiwanei.

Jesu navaapostora vake vachangobva kudzoka parwendo rurefu. Munziramo vaapostora vakava nepokanidzano pakati pavo vamene. Nokudaro pashure porwendo Jesu anovabvunza kuti: ‘Mave muchipokanidzana pamsoro pei panzira? Asi anobvunza mubvunzo kuti agoona kana vaapostora vangamuzivisa.

Jesu nomwana muduku

Vaapostora havapinduri, nokuti panzira vaipokanidzana pamsoro pokuti ndiani ari mukurusa. Vamwe vaapostora vanoda kuva vanokosha kupinda vamwe. Jesu achavaudza sei kuti hakuna kururama kuda kuva mukurusa?

Anodana kakomana, anokamisa pamberi pavo vose. Ipapo ndokuti kuna vadzidzi vake: ‘Ndinoda kuti muzive izvi zvechokwadi, Kutoti mukachinja ndokuva savana vaduku, hamungatongopindi muumambo hwaMwari. Munhu mukuru muumambo ndiye anova somwana uyu.’ Unoziva here kuti nei Jesu akataura izvi?

Eya, vana vadukusa havanetsekani pamsoro pokuva mukuru zvikuru kana anokosha zvikuru kupinda vamwe. Nokudaro vaapostora vanofanira kudzidza sevana nenzira iyi ndokusapokanidzana pamsoro pokuva mukuru kana kuti anokosha.

Pane dzimwewo nguva, apo Jesu anoratidzira kuti anotarisira zvikuru sei vana vaduku. Mwedzi mishoma gare gare vamwe vanhu vanounza vana vavo kuzoona Jesu. Vaapostora vanoedza kuvadzivisa. Asi Jesu anoudza vaapostora vake kuti: ‘Regai vana vauye kwandiri, uye musavadzivise, nokuti umambo hwaMwari ndohwavanhu vakadai saivo.’ Ipapo Jesu anombundira vana, ndokuvakomborera. Hakuzati kwakanaka here kuziva kuti Jesu anoda vana vaduku?

Mateo 18:1-4; 19:13-15; Marko 9:33-37; 10:13-16.Mibvunzo

 • Vaapostora vari kuitirana nharo dzei pavanenge vachidzoka kubva parwendo rurefu?
 • Nei Jesu achidana mwana muduku omumisa pakati pevaapostora vake?
 • Vaapostora vanofanira kudzidza kuva sevana munzira ipi?
 • Mwedzi mishomanana gare gare, Jesu anoratidza sei kuti anoda vana?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 18:1-4.

  Nei Jesu akashandisa mienzaniso pakudzidzisa? (Mat. 13:34, 36; Marko 4:33, 34)

 • Verenga Mateo 19:13-15.

  Tinofanira kutevedzera unhu hupi hwevana vaduku kana tichizowana zvikomborero zvoUmambo? (Pis. 25:9; 138:6; 1 VaK. 14:20)

 • Verenga Marko 9:33-37.

  Jesu akadzidzisei vadzidzi vake pamusoro pokuda nzvimbo dzakakurumbira? (Marko 9:35; Mat. 20:25, 26; VaG. 6:3; VaF. 2:5-8)

 • Verenga Marko 10:13-16.

  Jesu akanga ari munhu akasununguka zvakadini, uye vakuru vechiKristu vangadzidzei pamuenzaniso wake? (Marko 6:30-34; VaF. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)