Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 93: Jesu Anodyisa Vanhu Vazhinji

Nhau 93: Jesu Anodyisa Vanhu Vazhinji

Chimwe chinhu chakaipisisa chaitika. Johane Mubhapatidzi achangobva kuuraiwa. Herodhiasi, mudzimai wamambo, anga asingamudi. Uye akakwanisa kuita kuti mambo aite kuti musoro waJohane ugurwe.

Apo Jesu anonzwa izvi, anosuruvara kwazvo. Anopinda munzvimbo iri yoga. Asi vanhu vanomutevera. Apo Jesu anoona mapoka, anoanzwira tsitsi. Anotaura kwavari nezvoumambo hwaMwari, uye anoporesa vanorwara vavo.

Madekwanawo vadzidzi vake vanouya kwaari ndokuti: 'Zuva rotovira, uye ino inzvimbo iri yoga. Endesai vanhu kuti vagondozvitengera zvokudya vamene mumisha iri pedyo.

Jesu achidyisa boka

Jesu anoti: 'Havafaniri kuenda.' 'Vapei zvokudya.' Achitendeukira kuna Firipo, Jesu anoti: 'Tingatengepiko zvokudya zvakaringanira kudyisa vanhu ava vose?'

Firipo anoti: 'Kuchadya mari zhinji zhinji kutenga zvakaringana kuti aninani agowana bedzi zvishoma.' Andrea anotaurisa: 'Kakomana kakatakura zvokudya zvedu, kane zvingwa zvishanu nehove mbiri. Asi hazvingaringaniri zvikuru vanhu ava vose.'

Jesu anoti: 'Udza vanhu kuti vagare pasi pauswa.' Ipapo iye anoonga Mwari nokuda kwezvokudya, ndokuvamba kuzvimedura kuva zvimedu. Tevere, vadzidzi vanopa chingwa nehove kuvanhu vose. Pana varume 5 000, nezvimwe zvuuru zvizhinji zvavakadzi navana. Vose vanodya kusvikira vaguta. Uye apo vadzidzi vanounganidza zvasara, panova netswanda 12 dzizere!

Jesu zvino anoita kuti vadzidzi vake vapinde mugwa vagoyambuka gungwa reGarirea. Muusiku dutu guru rinosvika, uye mafungu anosunda sunda igwa uku nokoko. Vadzidzi vanotya zvikuru. Zvino, pakati pousiku, vanoona mumwe munhu achifamba achiuya kwavari achifamba pamusoro pemvura. Vanodanidzira mukutya, nokuti havazivi chavari kuona.

Jesu anoti: 'Musatya.' 'Ndini!' Asika havangadaviri. Nokudaro Petro anoti: 'Ndimi zvomenemene here, Ishe, ndiudzei kuti ndifambe pamusoro pemvura ndichiuya kwamuri.' Jesu anoti: 'Uya!' Uye Petro anobuda ndokufamba pamusoro pemvura! Ipapo anotya ndokutanga kunyura, asi Jesu anomuponesa.

Gare gare, Jesu anodyisazve zvuuru zvavanhu. Nguva ino anoita kudaro nezvingwa zvinomwe nehove shoma duku. Uye panovazve nezvokudya zvizhinji zvavose. Hakuzati kuchishamisa here kuti Jesu anotarisira sei vanhu? Paanobata ushe samambo waMwari hatizati tichizonetsekana pamsoro pechinhu chipi nechipi!

Mateo 14:1-32; 15:29-38; Johane 6:1-21.Mibvunzo

 • Chinhu chipi chakaipa chaitika kuna Johane Mubhabhatidzi, uye chinoita kuti Jesu anzwe sei?
 • Jesu anodyisa sei mapoka evanhu amutevera, uye kwasara zvokudya zvakawanda zvakadini?
 • Nei vadzidzi vari kutya munguva yousiku, uye chii chinoitika kuna Petro?
 • Jesu anodyisa sei zviuru zvevanhu kechipiri?
 • Nei zvichava zvakaisvonaka Jesu paanotonga pasi saMambo waMwari?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 14:1-32.

  Nhoroondo iri pana Mateo 14:23-32 inoita kuti tinzwisise chii nezvounhu hwaPetro?

  Magwaro akanyorwa anoratidza sei kuti Petro akakura ndokukurira maitiro ake okuita zvinhu asina kumbonyatsofunga? (Mat. 14:27-30; Joh. 18:10; 21:7; Mab. 2:14, 37-40; 1 Pet. 5:6, 10)

 • Verenga Mateo 15:29-38.

  Jesu akaratidza sei kuremekedza zvinhu zvinobva kuna Baba vake? (Mat. 15:37; Joh. 6:12; VaK. 3:15)

 • Verenga Johane 6:1-21.

  Nhasi vaKristu vangatevera sei muenzaniso waJesu pakureva nezvehurumende? (Joh. 6:15; Mat. 22:21; VaR. 12:2; 13:1-4)