Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 87: Jesu Muduku Ari Mutembere

Nhau 87: Jesu Muduku Ari Mutembere

Tarira kakomana kanotaura navakweguru ava. Vadzidzisi vomutembere yaMwari paJerusarema. Uye mukomanayo ndiJesu. Ati kurei zvikuru. Zvino ava namakore 12 okukura.

Vadzidzisi vanoshamiswa kwazvo kuti Jesu anoziva zvizhinjisa pamsoro paMwari nezvinhu zvakanyorwa muBhaibheri. Asika nei Josefa naMaria vasipowo. Vari kupiko? Ngatiwanei.

Jesu muduku achitaura nevadzidzisi vake

Gore riri rose Josefa anounza mhuri yake kuJerusarema nokuda kwechengetwo chaiyo inonzi Darikwo. Rwendo rurefu kubva Nazareta kuuya kuJerusarema. Hakuna ane motokari, uye hakuna zvitima. Vakanga vasinazvo mumazuvawo. Vanhu vazhinjisa vanofamba, uye kunovaitira mazuva anenge matatu kusvika Jerusarema.

Kurizvino Josefa ane mhuri huru. Nokudaro pana vanin'ina vaJesu nehanzvadzi vokutarisira. Eya, gore rino Josefa naMaria vaenda parwendo rurefu rwokudzokera kumusha kuNazareta navana vavo. Vanofunga kuti Jesu anavamwe vavanofamba navo. Asi pavanomira pakupera kwezuvaro, havangawani Jesu. Vanomutsvaka pakati pehama dzavo neshamwari, asi haazati ainavo! Nokudaro vanodzokera Jerusarema kunomutsvaka ikoko.

Pakupedzisira vanomuwana muno ainavadzidzisi. Ari kuvaterera achibvunza mibvunzo. Asi vanhu vose vanoshamiswa namachenjerere aJesu. Asi Maria anoti: 'Mwana, watiitirireiko izvi? Baba vako neni tave tichinetsekana zvikuru kuedza kukuwana.'

Jesu anoti: 'Maifaniririreiko kunditsvaka?' 'Maisazivasu kuti ndaifanira kuva mumba yaBaba vangu?

Hungu, Jesu anoda kuva kwaangadzidza pamsoro paMwari. Handiwo manzwire atinofanira kuitawo here? Vava kumusha muNazareta, Jesu aizoenda kumisangano yokunamata vhiki riri rose. Sokuti aigaroterera, aidzidza zvinhu zvizhiji zvomuBhaibheri. Ngatifananei naJesu ndokutevera muenzaniso wake.

Ruka 2:41-52; Mateo 13:53-56.Mibvunzo

 • Jesu ari pamufananidzo akura zvakadini, uye ari kupi?
 • Josefa anoitei nemhuri yake gore roga roga?
 • Kwapera zuva rimwe vari murwendo rwokudzokera kumusha, nei Josefa naMaria vachidzokera kuJerusarema?
 • Josefa naMaria vanowanepi Jesu, uye nei vanhu varipo vachishamiswa?
 • Jesu anotii kuna amai vake, Maria?
 • Tingaita sei kuti tiite saJesu pakudzidza nezvaMwari?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Ruka 2:41-52.

  Kunyange zvazvo Mutemo wakanga uchirayira kuti varume bedzi vapinde mitambo yegore negore, muenzaniso wei wakanaka wakaratidzwa naJosefa naMaria nokuda kwevabereki nhasi? (Ruka 2:41; Dheut. 16:16; 31:12; Zvir. 22:6)

  Jesu akaratidza sei muenzaniso wakanaka kuvaduku nhasi wokuti vazviise pasi pevabereki vavo? (Ruka 2:51; Dheut. 5:16; Zvir. 23:22; VaK. 3:20)

 • Verenga Mateo 13:53-56.

  Ndevapi vanun’una vaJesu vana vanotaurwa muBhaibheri, uye vaviri vakazoshandiswa sei muungano yechiKristu? (Mat. 13:55; Mab. 12:17; 15:6, 13; 21:18; VaG. 1:19; Jak. 1:1; Jud. 1)