Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 101: Jesu Anourawa

Nhau 101: Jesu Anourawa

Tarira chinhu chinotyisa chiri kuitika! Jesu ari kuurawa. Vamuisa padanda. Mbambo dzinorovererwa nomuzvanza zvake netsoka. Neiko munhu upi noupi angada kuita izvi kuna Jesu?

Jesu achifa

Nokuti vamwe vanhu vanovenga Jesu. Unoziva kuti ndivanaani here? Mumwe wavo ingirozi yakaipa Satani Dhiabhorosi. Ndiyeyu akakwanisa kuita kuti Adhama naEvha vasaterere Jehovha. Uye Satani ndiye akaita kuti vavengi vaJesu vaite iyi mhaka inotyisa.

Kunyange Jesu asati arovererwa pano padanda, vavengi vake vanomuitira zvinhu zvoutsinye. Unoyeuka here mauyire avakaita kubindu reGetsemani ndokuenda naye? Vavengi ava vaiva vanaaniko? Eya, vaiva vatungamiriri vorudzidziso. Eya, ngationei chinoitikazve.

Apo Jesu anotorwa navatungamiriri vorudzidziso, vaapostora vake vanotiza. Vanosiya Jesu oga navavengi vake, nokuti vanova vanotya. Asi muapostora Petro naJohane havaendi kure. Vanotevera kuti vagoona chinoitika kuna Jesu.

Vaprista vanoenda naJesu kumukweguru Anasi, aichimbova muprista mukuru. Boka harigari pano nguva refu. Vanoendazve naJesu kumba kwaKayafasi, uyo zvino ari muprista mukuru. Vatungamiriri vazhinji vorudzidziso vaungana pamba pake.

Pano pamba paKayafasi vanotamba mhaka yacho. Vanhu vanopinzwa kuzorevera Jesu nhema. Vatungamiriri vorudzidziso vose vanoti: 'Jesu anofanira kuurawa.' Ipapo vanopfirira mate muchiso chake, vachimurova netsiva dzavo.

Apo ikoku kose kuri kuitika, Petro ari kunze muruvazhe. Usiku hunotonhora, nokudaro vanhu vanovesa mwoto. Vachingunodziya havo mwoto, mubatirisikana anotarira Petro, achiti: 'Murume uyu aivawo naJesu.'

Petro anopindura kuti: 'Aiwa, handizati!'

Vanhu vanotaura katatu kuna Petro kuti aiva naJesu. Asi nguva imwe neimwe Petro anoti handi chokwadi. Kechitatu Petro paanotaura izvi, Jesu anotenderuka ndokumutarira. Petro anonzwa urombo kwazvo nokuda kwokutaura idzi nhema, anoenda kure ndokuchema.

Zuva zvarinotanga kubuda paChishanu mangwanani, vaprista vanoenda naJesu kunzvimbo yavo yokusonganira, horo yaMakurukota. Pano vanotaurazve zvavachaita naye. Vanoenda naye kuna Pontio Pirato, mubati ushe woruwa rweJudhea.

Vaprista vanoudza Pirato kuti: 'Uyu munhu akashata, anofanira kuurawa.' Abvunza mibvunzo Jesu, Pirato anoti: 'Handingaoni kuti iye akaita chinhu chipi nechipi chakaipa.' Ipapo Pirato anoendesa Jesu kuna Herodhe Antipasi. Herodhe mubati ushe weGarirea, asi ari kugara muJerusarema. Herodhe haangaoni kuti Jesu akaita chinhu chipi nechipi chakaipawo, saka anomudzosera kuna Pirato.

Pirato anoda kuregedza Jesu. Asi vavengi vaJesu vanoda kuti mumwe musungwa aregedzwe panzvimbo pake. Murume uyu ndiBharabhasi mbavha. Anenge ava masikati zvino apo Pirato anobudisa Jesu kunze. Anoti kuna vanhu: 'Onai! Mambo wenyu!' Asi vaprista vakuru vanodanidzira kuti: 'Mubvisei! Muurayei! Muurayei!' Nokudaro Pirato anosunungura Bharabhasi, uye vanoenda naJesu kundouraya.

Chishanu mukuvamba kwokudeuka kwezuva Jesu anorovererwa padanda. Haungavaoni mumufananidzo, asi kurutivi rumwe norumwe rwaJesu tsotsi iri kuurairwawo padanda. Chinguvana Jesu asati afa, mumwe wamatsotsi anoti kwaari: 'Ndiyeukeiwo pamunopinda muumambo hwenyu.' Ipapo Jesu anoti: 'Ndinokupikira kuti uchava neni muParadhiso.'

Hachiziri chipikirwa chinoshamisa here? Unoziva here kuti iparadhisoi iri kutaurwa nezvayo naJesu? Ko paradhiso yakaitwa naMwari pakuvamba yaiva kupi? Hungu, pasi pano. Uye apo Jesu anobata ushe samambo mudenga, achadzorera munhu uyu kuupenyu kuti agofarikanya Paradhiso itsva pasi pano. Hatingafari pamsoro payo here?

Mateo 26:57-75; 27:1-50; Ruka 22:54-71; 23:1-49; Johane 18:12-40; 19:1-30.Mibvunzo

 • Ndiani anyanya kukonzera rufu rwaJesu?
 • Vaapostora vanoitei panotorwa Jesu nevatungamiriri vechitendero?
 • Chii chinoitika kumba kwaKayafasi, muprista mukuru?
 • Nei Petro achienda kure obva achema?
 • Jesu adzorerwa kuna Pirato, vaprista vakuru vanodanidzira kuti kudini?
 • Chii chinoitika kuna Jesu kumavambo kwemasikati eChishanu, uye anopikirei kumuiti wezvakaipa akarembera padanda parutivi pake?
 • Paradhiso yakataurwa naJesu ichava kupi?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 26:57-75.

  Nhengo dzedare repamusoro rechiJudha dzakaratidza kuti mwoyo yavo yakanga yakaipa munzira ipi? (Mat. 26:59, 67, 68)

 • Verenga Mateo 27:1-50.

  Nei tichigona kutaura kuti kuzvidemba kwaJudhasi kwakanga kusiri kwechokwadi? (Mat. 27:3, 4; Marko 3:29; 14:21; 2 VaK. 7:10, 11)

 • Verenga Ruka 22:54-71.

  Tingadzidzei kubva mukuramba Jesu kwakaita Petro usiku hwaakatengeswa uye hwaakasungwa? (Ruka 22:60-62; Mat. 26:31-35; 1 VaK. 10:12)

 • Verenga Ruka 23:1-49.

  Jesu akaita sei nokusaruramisirwa kwaakaitwa, uye tinodzidzei pane izvi? (Ruka 23:33, 34; VaR. 12:17-19; 1 Pet. 2:23)

 • Verenga Johane 18:12-40.

  Chii chinoratidzwa nechokwadi chokuti kunyange zvazvo Petro akambotya munhu kwenguva duku, akazova muapostora ane muenzaniso wakanaka? (Joh. 18:25-27; 1 VaK. 4:2; 1 Pet. 3:14, 15; 5:8, 9)

 • Verenga Johane 19:1-30.

  Jesu aiva nemaonero api epakati nepakati ezvinhu zvokunyama? (Joh. 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mat. 6:31, 32; 8:20)

  Mashoko akataurwa naJesu paakanga ava kufa aiva sei okuzivisa kukunda kuti iye akanga atsigira uchangamire hwaJehovha? (Joh. 16:33; 19:30; 2 Pet. 3:14; 1 Joh. 5:4)