Vabva mukamuri rapamusoro, Jesu navaapostora vake vanoenda kubindu reGetsemani. Vakauya muno kazhinji kare. Zvino Jesu anovaudza kuti varambe vakamuka vachinyengetera. Ipapo anoenda kure kadaro kaduku, anokotamisira chiso chake pasi kuti agonyengetera.

Gare gare Jesu anodzokera pana vaapostora vake. Unofunga kuti vari kuitei? Vavete! Jesu anovaudza katatu kuti vanofanira kuramba vakamuka, asi nguva imwe neimwe yaanodzokera anovawana vakavata. 'Mungavata seiko panguva yakadai seino?' Jesu anotaura kudaro nguva yokupedzisira yaanodzoka. 'Nguva yasvika yokuti ini ndigamuchidzwe kuvavengi vangu.'

Chinguvanacho chaicho ruzha rweboka guru runonzwika. Tarira! Varume vari kuuya neminondo netsvimbo! Vakabata mazhonje okuvavhenekera. Pavanoswedera pedyosa, mumwe anobuda muboka ndokunanga Jesu. Anomusveta, sezvaunoona pano. Murumeyo ndiJudhasi Iskarioti! Neiko achitsvoda Jesu?

Judhasi achitengesa Jesu

Jesu anobvunza Judhasi kuti: 'Judhasi, unondichera netsvodo here?' Hungu, tsvodo chiratidzo. Inozivisa vanhu vanaJudhasi kuti uyu ndiJesu, munhu wavanoda. Nokudaro vavengi vaJesu vanouya pamberi kuzomubata. Asi Petro haazovaregi vachitora Jesu pasina kurwa. Anozvomora munondo waauya nawo ndokurova murume ari pedyo naye. Munondo unotipotsei musoro womurumeyo ndokucheka nzeve yake yokurudyi. Asi Jesu anobata nzeve yomurumeyo ndokuiporesa.

Jesu anoudza Petro kuti: 'Dzosera munondo wako mumuhara wawo. Haufungi here kuti ndinogona kukumbira Baba vangu zvuru zvengirozi kuzondiponesa?' Hungu, anogona! Asi Jesu haakumbiri Mwari kutumira ngirozi dzipi nedzipi, nokuti anoziva kuti nguva yasvika yokuti vavengi vake vamutore. Nokudaro anovarega vachienda naye. Ngationei kuti chii chinoitika kuna Jesu zvino.

Mateo 26:36-56; Ruka 22:39-53; Johane 18:1-l2.Mibvunzo

 • Jesu nevaapostora vake vanoenda kupi pashure pokubva mukamuri repamusoro, uye anovaudza kuti vaitei?
 • Jesu anowanei paanodzoka kune vaapostora, uye izvi zvinoitika kangani?
 • Ndiani anopinda mubindu, uye Judhasi Iskarioti anoitei, sezvinoratidzwa mumufananidzo?
 • Nei Judhasi achitsvoda Jesu, uye Petro anoitei?
 • Jesu anotii kuna Petro, asi nei Jesu asingakumbiri Mwari kuti amutumire chero ngirozi dzipi zvadzo?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Mateo 26:36-56.

  Nzira iyo Jesu akapa nayo vadzidzi vake zano muenzaniso wakanaka sei kuvakuru vechiKristu nhasi? (Mat. 20:25-28; 26:40, 41; VaG. 5:17; VaEf. 4:29, 31, 32)

  Jesu aiona sei kushandiswa kwezvombo kurwisa mumwe munhu? (Mat. 26:52; Ruka 6:27, 28; Joh. 18:36)

 • Verenga Ruka 22:39-53.

  Ngirozi payakazviratidza kuna Jesu mubindu reGetsemani kuti imusimbise, izvi zvakaratidza kuti Jesu akanga ava kuzununguka mukutenda kwake here? Tsanangura. (Ruka 22:41-43; Isa. 49:8; Mat. 4:10, 11; VaH. 5:7)

 • Verenga Johane 18:1-12.

  Jesu akadzivirira sei vadzidzi vake pavashori vake, uye tingadzidzei pamuenzaniso uyu? (Joh. 10:11, 12; 18:1, 6-9; VaH. 13:6; Jak. 2:25)