Maiwe-e! Dhanieri anenge ari munhamo huru. Asi shumba hadzizi kumukuvadza! Unoziva here kuti nei? Ndiani apinza Dhanieri muno mune shumba dzose idzi? Ngatiwanei.

Mambo weBhabhironi zvino ava murume anonzi Dhariusi. Anoda Dhanieri kwazvo nokuti Dhanieri anomutsa kwazvo uye akachenjera. Dhariusi anosarudza Dhanieri kuva mubati ushe mukuru muumambo hwake. Ikoku kunoita vamwe varume vari muumambohwo vaitire godo Dhanieri, nokudaro vanoita izvi.

Dhariusi

Vanoenda kuna Dhariusi ndokuti: 'Tabvumirana, O mambo, kuti mugoita mutemo unoti kwamazuva 30 hakuna munhu anganyengetera kuna mwari upi noupi kana munhu kunze kwenyu, O mambo. Aninani akasaterera, ipapo anofanira kukandwa mune shumba.' Dhariusi haazivi kuti nei varume ava vachida kuti mutemo uyu uitwe. Asi anofunga kuti mufungo wakanaka, saka anoita kuti mutemo unyorwe. Zvino mutemo haungagoni kuchinjwa.

Dhanieri paanonzwa mutemowo, anondonyengetera kumba, sezvaanogaroita. Varume vakaipa vaiziva kuti Dhanieri haangaregi kunyengetera kuna Jehovha. Vanofara, nokuti kunenge kuti bangano ravo rokubvisa Dhanieri riri kushanda.

Apo Dhariusi anonzwa kuti nei varumeva vaida kuti mutemowu uitwe, anonzwa urombo. Asi haangagoni kuchinja mutemo, saka anofanira kuraira kuti Dhanieri akandwe mugomba reshumba. Asi mambo anoti kuna Dhanieri: 'Ndinokarira kuti Mwari wako, waunobatira, uchakuponesa.'

Dhariusi anotsamwa zvokuti haangarari usikuhwo. Mangwanani anomanyira kugomba reshumba. Ungamuona apo. Anodanidzira: 'Dhanieri, mubatiri waMwari mupenyu! Mwari waunobatira akakwanisa kukuponesa pashumba here?'

Dhanieri ari mugomba reshumba

'Mwari akatuma ngirozi yake,' anodaro Dhanieri, 'ndokupfiga miromo yeshumba zvokuti hadzina kundikuvadza.'

Mambo anofara kwazvo. Anoraira kuti Dhanieri abudiswe mugomba. Ibvei oita kuti varume vakaipa vakaedza kubvisa Dhanieri vakandwe mushumba. Vasati vambotosvika pasi pegomba, shumba dzinovabata ndokuvhuna mapfupa avo ose.

Ipapo Mambo Dhariusi anonyorera vanhu vose vari muumambo hwake kuti: 'Ndinoraira kuti munhu ari wose anofanira kuremekedza Mwari waDhanieri. Anoita manenji makuru. Akaponesa Dhanieri pashumba.'

Dhanieri 6:1-28.Mibvunzo

 • Dhariusi ndiani, uye anoona sei Dhanieri?
 • Vamwe varume vane godo vanoita kuti Dhariusi aitei?
 • Dhanieri anoitei paanoziva nezvomutemo mutsva?
 • Nei Dhariusi agumbuka kwazvo zvokuti haagoni kurara, uye anoitei mangwanani anotevera acho?
 • Dhanieri anopindura sei Dhariusi?
 • Chii chinoitika kuvarume vakaipa vakaedza kuuraya Dhanieri, uye Dhariusi anonyorerei vanhu vose vari muumambo hwake?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Dhanieri 6:1-28.

  Kurongera Dhanieri zvakaipa kunotiyeuchidza sei zvakaitwa nevashori kuedza kudzvinyirira basa reZvapupu zvaJehovha munguva dzazvino? (Dhan. 6:7; Pis. 94:20; Isa. 10:1; VaR. 8:31)

  Vashumiri vaMwari vangatevedzera sei Dhanieri nhasi mukuramba vachizviisa pasi “pamasimba makuru”? (Dhan. 6:5, 10; VaR. 13:1; Mab. 5:29)

  Tingatevedzera sei muenzaniso waDhanieri wokushumira Jehovha “nguva dzose”? (Dhan. 6:16, 20; VaF. 3:16; Zvak. 7:15)