Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhuku Rangu Renhau dzeBhaibheri

Nhau 77: Havazati Vaizopfugamira

Nhau 77: Havazati Vaizopfugamira

Unoyeuka here uchinzwa nezvamajaya matatu aya? Hungu, ishamwari dzaDhanieri dzakaramba kudya zvakanga zvisina kuvanakira. VaBhabhironi vaivaidza kuti Shadraki, Meshaki naAbhedhinego. Asi vatarire zvino. Vanoregerereiko kupfugamira uyu mufananidzo muhombe somumwe ari wose? Ngatiwanei.

Unoyeuka mitemo yakanyorwa naJehovha amene here inonzi Mirairo Gumi? Wokutanga wayo ndouyu: 'Usanamata vamwe vamwari vapi navapi kunze kwangu.' Majaya aya pano ari kuterera uyu mutemo, kunyange chisiri chinhu chiri nyore chokuita.

Nebhukadnezari, mambo weBhabhironi, adanira vanhu vazhinji vanokosha kuzokudza uyu mufananidzo waakamisa. Achangobva kupedza kutaura kuvanhu vose kuti: 'Pamunonzwa kurira kwehwamanda, norudimbwa namamwe marimba, muchapfugama ndokunamata uyu mufananidzo wendarama. Aninani asingapfugami ndokunamata achakandirwa pakarepo muchoto chomwoto unopisa.'

Nebhukadnezari paanonzwa kuti Shadraki, Meshaki naAbhedhinego havana kupfugama, anotsamwa zvikuru. Anoita kuti vaunzwe kwaari. Anovapa rimwe banza rokupfugama. Asi majaya aya anovimba naJehovha. 'Mwari wedu watinobatira anokwanisa kutiponesa,' anoudza Nebhukadnezari. 'Asi kana akasatiponesa, hatizati tichizopfugamira mufananidzo wenyu wendarama.'

Shadraki, Meshaki, Abhedhinego

Pakunzwa izvi, Nebhukadnezari anototsamwa zvikuru. Pedyopo pane choto uye anoraira kuti: 'Vesai choto chomwoto chipise kwazvo kanomwe kupinda zvachaiva kare' Ipapo anoita kuti varume vane simba kwazvo veuto rake vasunge Shadraki, Meshaki naAbhedhinego ndokuvakandira muchoto chomwoto. Choto chomwoto chinopisa zvikuru zvokuti varume vane simba vanourawa namarimi omwoto. Asika zvakadiniko namajaya matatu vavakandiramo?

Mambo anotarira muchoto chomwoto, ndokuva anotya zvikuru kwazvo. 'Hatina kusunga varume vatatu ndokuvakandira muchoto chomwoto unopisa kwazvo here?' anobvunza.

'Hungu, takandira,' vabatiri vake vanopindura.

'Asika ndinoona varume vana vachifamba famba mumwoto,' anodaro. 'Havana kusungwa, uye mwoto hauzi kuvakuvadza. Asi wechina anenge mwari.' Mambo anoswedera pedyo nomukova wechoto chomwoto ndokudaidzira kuti: 'Shadraki! Meshaki! Abhedhinego! Budai, imi vabatiri vaMwari Wokumusorosoro!'

Pavanobuda, ari wose angaona kuti havana kukuvadzwa. Ipapo mambo anoti: 'Mwari waShadraki, Meshaki naAbhedhinego ngaarumbidzwe! Atuma ngirozi yake ndokuvaponesa nokuti havazati vaizopfugama ndokunamata mwari upi noupi kunze kwowavo vamene.'

Uyu hauzati uri muenzaniso wakaisvonaka wokutendeka kuna Jehovha wokuti titevere here?

Eksodho 20:3; Dhanieri 3:1-30.Mibvunzo

 • Nebhukadhinezari, mambo weBhabhironi, arayira vanhu murayiro upi?
 • Nei shamwari nhatu dzaDhanieri dzisiri kupfugamira mufananidzo wendarama?
 • Nebhukadnezari paanopa vaHebheru vatatu mumwe mukana wokupfugama, vanoratidza sei kuvimba kwavo naJehovha?
 • Nebhukadnezari anoita kuti varume vake vaitei kuna Shadraki, Meshaki naAbhedhinego?
 • Nebhukadnezari anoonei paanotarira muchoto chomoto?
 • Nei mambo achirumbidza Mwari waShadraki, Meshaki naAbhedhinego, uye muenzaniso upi wavanotipa?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Dhanieri 3:1-30.

  Mafungiro api akaratidzwa nevaHebheru vatatu vaduku anofanira kutevedzerwa nevashumiri vose vaMwari pavanotarisana nemiedzo yokuvimbika? (Dhan. 3:17, 18; Mat. 10:28; VaR. 14:7, 8)

  Jehovha Mwari akadzidzisa Nebhukadnezari chidzidzo chipi chinokosha? (Dhan. 3:28, 29; 4:34, 35)

Inzwa zvimwe

NYAYA DZOMUBHAIBHERI DZOKUDZIDZA

Kununurwa Pavira Romoto!

Ona kuti sei zvakakosha kutsigira zvakasimba zvaunotenda.