Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Nhau 74: Murume Asingatyi

Nhau 74: Murume Asingatyi

Ona vanhu vanoseka iri jaya. Unoziva kuti iro ndiani here? Uyu ndiJeremia. lye muprofita anokosha zvikuru waMwari.

Vanhu vachiseka Jeremia

Nokukurumidza Mambo Josia atanga kuparadza zvidhori munyika, Jehovha anoudza Jeremia kuva muprofita wake. Zvisinei, Jeremia anofunga kuti mudukusa zvokusagona kuva muprofita. Asi Jehovha anotaura kuti lye achamubetsera.

Jeremia anoudza valsraeri kurega kuita zvinhu zvakashata. 'Vamwari vanonamatwa navanhu vamarudzi ndevenhema,' anodaro. Asi valsraeri vazhinji vaizotosva zvavo vanamata zvidhori panokunamata Mwari wechokwadi Jehovha. Apo Jeremia anoudza vanhu kuti Mwari achavarangira ushati hwavo, vanongomuseka bedzi.

Makore anopfuura. Josia anofa, uye mwedzi mitatu gare gare mwana wake Jehoiakimi anova mambo. Jeremia anopfuurira kuudza vanhu kuti: 'Jerusarema richaparadzwa kana musingachinji nzira dzenyu dzakashata.' Vaprista vanobata Jeremia ndokuti: 'Unofanira kuurairwa kutaura zvinhu izvi.' lpapo vanoudza machinda alsraeri kuti: 'Jeremia anofanira kuurawa, nokuti akashurikidza guta redu.'

Ko Jeremia achaitei zvino? Haatyi! Anoudza ivo vose kuti: 'Jehovha akandituma kuzokutaurirai zvinhu izvi. Kana musingachinji mararamire enyu akashata. Jehovha achaparadza Jerusarema. Asika ivai nechokwadi cheizvi: Kana mukandiuraya, muchave muchiuraya munhu asina kuita chakashata.'

Machinda anorega Jeremia ari mupenyu, asi valsraeri havachinji nzira dzavo dzakashata. Gare gare Nebhukadnezari, mambo weBhabhironi, anosvika ndokurwisana neJerusarema. Pakupedzisira Nebhukadnezari anoita valsraeri vabatiri vake. Anoenda nezvuuru zvizhinji Bhabhironi. Haiwa, chimbofunga hako kuti kwaizova kwakadini kuti vanhu vechienzi vakubvise mumusha wako ndokuenda kunyika yechienzi!

Jeremia 1:1-8; 10:1-5; 26:1-16; 2 Madzimambo 24:1-17.Mibvunzo

 • Jaya riri mumufananidzo uyu ndiani?
 • Jeremia anofungei nezvokuva kwake muprofita, asi Jehovha anomuudzei?
 • Jeremia anoramba achiudza vanhu shoko ripi?
 • Vanhu vanoedza sei kumisa Jeremia, asi anoratidza sei kuti haasi kutya?
 • Chii chinoitika vaIsraeri pavanorega kuchinja nzira dzavo dzakaipa?

Mibvunzo yokuwedzera

 • Verenga Jeremia 1:1-8.

  Sezvinoratidzwa nomuenzaniso waJeremia, chii chinoita kuti munhu akodzere kuita basa raJehovha? (2 VaK. 3:5, 6)

  Muenzaniso waJeremia unopa kurudziro yei kupwere dzechiKristu nhasi? (Mup. 12:1; 1 Tim. 4:12)

 • Verenga Jeremia 10:1-5.

  Muenzaniso upi une simba uyo Jeremia anoshandisa kuratidza kuti kuvimba nezvidhori hakubatsiri? (Jer. 10:5; Isa. 46:7; Hab. 2:19)

 • Verenga Jeremia 26:1-16.

  Pavanenge vachipa shoko rokunyevera nhasi, vakazodzwa vasara vanokoshesa sei murayiro waJehovha waakapa Jeremia wokuti ‘asabvisa kana shoko zvaro’? (Jer. 26:2; Dheut. 4:2; Mab. 20:27)

  Muenzaniso wei wakanaka kwazvo wakapiwa naJeremia kuZvapupu zvaJehovha nhasi mukuzivisa nyevero yaJehovha kumarudzi? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2 Tim. 4:1-5)

 • Verenga 2 Madzimambo 24:1-17.

  Migumisiro ipi isingafadzi yakazovapo nemhaka yokusatendeka kwaJudha kuna Jehovha? (2 Madz. 24:2-4, 14)